0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak uzyskać odpis z KRS dla spółki - praktyczne informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadanie aktualnej dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw spółki jest ważne w przypadku każdego przedsiębiorcy. W jej skład mogą wchodzić m.in. odpisy uzyskiwane z Krajowego Rejestru Sądowego. Czym jest i w jaki sposób można uzyskać odpis z KRS? Odpowiedź poniżej.

Czym jest odpis z KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest miejscem, w którym możemy uzyskać informację na temat podmiotu, który został do niego wpisany. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które obecnie już nie funkcjonują – np. z powodu zamknięcia lub ogłoszenia upadłości. Dane zawarte w KRS są aktualizowane, choć następuje to z reguły na wniosek zainteresowanego podmiotu. Dostęp do informacji jest jawny i można go uzyskać internetowo lub fizycznie w siedzibie wybranego sądu okręgowego, wydziału rejestrowego.

Odpis z KRS jest swoistym wyciągiem, w którym zawarte są informacje na temat danego przedsiębiorstwa, które zostało wpisane do tego rejestru. Możemy go porównać do odpisu aktu stanu cywilnego lub odpisu orzeczenia sądowego.

Co zawiera odpis z KRS?

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zawiera wszystkie dane dotyczące konkretnie wskazanego podmiotu gospodarczego od początku jego istnienia do tej chwili. Ustawodawca wymaga, aby spółki prawa handlowego zgłaszały wszelkie zmiany w zakresie swojej działalności i struktury organizacyjnej w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia, stąd informacje zawarte w odpisach z KRS są bardzo świeże.

Odpis z KRS zawiera szereg ważnych informacji, wśród których odnajdziemy:

 • dokładne dane podmiotu wpisanego do rejestru, w tym jego REGON/NIP;

 • siedzibę i adres podmiotu;

 • informacje o umowie lub statucie spółki;

 • określenie czasu, na jaki podmiot został utworzony;

 • sposób powstania spółki;

 • dane wspólników lub akcjonariuszy;

 • kapitał zakładowy spółki;

 • informacje na temat emisji akcji – dotyczy tylko spółek akcyjnych;

 • wzmiankę o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych;

 • dane organu uprawnionego do reprezentowania spółki;

 • dane organu nadzoru;

 • dane ustanowionych prokurentów;

 • oznaczenie przedmiotu działalności spółki;

 • wzmianki o złożonych dokumentach;

 • sprawozdanie grupy kapitałowej;

 • informacje o zaległościach i wierzytelnościach spółki, a także o ustanowionym kuratorze, zarządzie komisarycznym, likwidacji, rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, jej połączeniu lub przekształceniu;

 • informacje o postępowaniu upadłościowym, układowym lub naprawczym.

Do czego potrzebny jest odpis z KRS?

Odpisy z KRS są potrzebne przy dokonywaniu czynności prawnych w imieniu i na rzecz oznaczonej spółki prawa handlowego. Jest to jeden z dokumentów, które są niezbędne podczas zawierania umów w formie aktu notarialnego. Dzięki odpisom notariusz ma pewność, że dana osoba ma umocowanie do reprezentacji spółki, która może podjąć określoną czynność prawną.

Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego służą także celom czysto informacyjnym – każdy ma bowiem do nich dostęp i z łatwością może zapoznać się z danymi dotyczącymi wybranej przez siebie spółki. Konieczne jest jednak posiadanie chociaż jednego elementu identyfikacyjnego danego podmiotu – np. jej firmy, adresu siedziby, numeru REGON lub NIP-u.

Pamiętajmy, że żądanie wydania odpisu z KRS nie wymaga uzyskania ani zgody danego przedsiębiorstwa, ani też pełnomocnictwa do dokonania takiej czynności.

Jak uzyskać odpis z KRS?

Uzyskanie odpisu z KRS nie jest trudne i można to zrobić na dwa sposoby:

 • poprzez wyszukiwarkę KRS znajdującą się na stronie www.ekrs.ms.gov.pl – po wpisaniu danych szukanej spółki w dolnej ramce z danymi przedsiębiorstwa klikamy słowo „Wyświetl”. Po otwarciu nowej strony na samym jej dole znajdują się dwa przyciski „Pobierz wydruk informacji pełnych” oraz „Pobierz wydruk informacji aktualnych” – wystarczy kliknąć jeden z nich i pobrany zostanie plik w formacie PDF, który zawiera informacje równoważne danym zawartym w odpisie wydawanym w tradycyjnej papierowej formie. Pamiętamy, że takie informacje, choć oficjalnie nie mogą być uznawane za odpis, mają moc prawną równoważną odpisowi wydawanemu przez sąd. Taki wydruk będzie wystarczającym dokumentem do załatwienia wielu czynności, w tym tych dokonywanych przed notariuszem. Omawiany sposób nie wymaga dokonywania żadnych opłat, ponieważ wyszukiwarka KRS online jest całkowicie darmowa;

 • tradycyjnie, czyli poprzez złożenie wniosku o wydanie odpisu do właściwego sądu rejestrowego KRS, w którym przechowywane są akta danej spółki.

Pobranie odpisu z KRS w formie tradycyjnej wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz uiszczenia stosownej opłaty sądowej, która wynosi:

 • za odpis pełny – 60 zł,

 • za zaświadczenie z KRS – 15 zł,

 • za odpis aktualny – 30 zł,

 • za wyciąg działu i odpisu – 10 zł,

 • za kopię elektroniczną – 50 zł,

 • za informację – 5 zł.

Wniosek o wydanie odpisu z KRS musi być złożony na urzędowym formularzu – znajdziemy go w siedzibie każdego sądu rejestrowego oraz w Internecie. Druki, które będą potrzebne, to:

 • CI KRS-COD – jest to wniosek, jaki należy złożyć, wnioskując o wydanie odpisu z KRS;

 • CI KRS-CWY – jest to wniosek, jaki należy złożyć, wnioskując o wydanie wyciągu z KRS;

 • CI KRS-CZ-OPP – jest to wniosek, jaki trzeba złożyć, wnioskując o wydanie dokumentu poświadczającego, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć dowód opłaty sądowej. Komplet dokumentów można dostarczyć do sądu osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (koniecznie poprzez wysłanie listu poleconego).

Uzyskanie informacji z KRS w wersji elektronicznej jest natychmiastowe, w przypadku wnioskowania o wydanie odpisu trzeba niestety poczekać. Czas rozpatrzenia danego wniosku zależy od sprawności danego sądu rejestrowego, przy czym możemy zażądać, aby odpis został przesłany pocztą na wskazany we wniosku adres lub będzie można go odebrać osobiście z sądu.

Odpis z KRS - Podsumowanie

Pobranie odpisu spółki z KRS wymaga złożenia wniosku na specjalnym formularzu, który powinien być zaadresowany do sądu rejestrowego – sądu okręgowego, wydziału gospodarczego KRS. Taki dokument zawiera wszystkie dane oznaczonej spółki od samego początku jej funkcjonowania. Wniosek o wydanie odpisu z KRS może złożyć każdy i nie potrzebuje do tego żadnej zgody spółki. Alternatywą dla odpisu z KRS jest wydruk komputerowy zawierający informacje odpowiadające danym zawartym w odpisie. Można go uzyskać za darmo o każdej porze ze strony internetowej KRS – ma moc równoważną odpisowi wydawanemu przez KRS w tradycyjnej papierowej formie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów