Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć działalność rzeczoznawcy majątkowego

Wyceniając nieruchomość warto skorzystać z profesjonalnych usług rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy może dokonać określania nie tylko wartości nieruchomości, ale także maszyn i urządzeń trwale z nieruchomością związanych. Jak założyć działalność rzeczoznawcy majątkowego - wyjaśniamy poniżej.

Ogólna charakterystyka działalności rzeczoznawcy majątkowego 

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Czynności wyceny nieruchomości oraz urządzeń trwale z daną nieruchomością związanych zazwyczaj przyjmują formę operatu szacunkowego.  Obowiązkiem rzeczoznawcy jest wykonywać swoją pracą zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej.

Poza wyceną nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;

 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;

 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;

 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;

 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;

 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;

 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Katalog czynności, do wykonywania których rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony, jest katalogiem zamkniętym. 

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem działalności rzeczoznawcy majątkowego 

Osoba starająca się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawczy majątkowego (w zakresie szacowanie nieruchomości) powinna:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

 • nie być karana za przestępstwo:

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

 • przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

 • przestępstwo przeciwko mieniu,

 • przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,

 • przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

 • przestępstwo skarbowe,

 • posiadać wyższe wykształcenie,

 • ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (nie dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości),

 • odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości*,

 • złożyć egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości,

 • przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne.

* Obowiązek ten nie obowiązuje podmiotów, które odbyły praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru (praktyka realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych) lub posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości uzyskuje się, dokonując wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Data wpisu do rejestru jest tożsama z datą nadania uprawnień, a numer wpisu do rejestru jest numerem uprawnień. 

Dodatkowe wymagania dotyczące działalności rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zasada poufności.  Nie może on zatem przekazywać osobom trzecim danych pozyskanych w trakcie wykonywania czynności szacowania nieruchomości, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Rzeczoznawca majątkowy nieprzestrzegający przepisów prawa, standardów zawodowych lub zasady poufności podlega odpowiedzialności zawodowej. W konsekwecji mogą zostać orzeczone kary dyscyplinarne, których wykaz przewiduje udzielenie upomnienia, nagany, zawieszenie w czynnościach a nawet pozbawienie uprawnień.

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez uprawnień zawodowych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Dopuszczalne formy prowadzenia  działalności rzeczoznawcy majątkowego 

Prowadzenie działalności rzeczoznawcy majątkowego możliwe jest w każdej formie działalności. Przedsiębiorstwo może zatem prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej. Zawód rzeczoznawcy należy do zawodów wolnych pozwalających zakładać spółkę partnerską (na gruncie podatkowym nie posiada on jednak takiego statusu).

Rzeczoznawca majątkowy może również wykonywać swoją pracę w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości

Jak założyć działalność rzeczoznawcy majątkowego 

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie działalności rzeczoznawcy majątkowego w formie jednoosobowej działalność gospodarczej lub spółki cywilnej, firmę należy zarejestrować w CEIDG, natomiast  w przypadku wyboru jednej z pozostałych form działalności spółkę  należy zarejestrować w  KRS.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Rzeczoznawca majątkowy ma również obowiązek wykupić ubezpieczenie OC w zakresie wynikającym z wykonywania przez niego czynności zawodowych najpóźniej w chwili rozpoczęcia działalności.

Określenie PKD dla działalności rzeczoznawcy majątkowego

Podstawowym PKD dla działalności rzeczoznawcy majątkowego jest 68.31.Z, czyli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie:

 • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, jak i

 • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.