Jak założyć firmę - ważne informacje, które należy wiedzieć o CEIDG!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy, kto chce rozpocząć prowadzenie własnego biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, zobowiązany jest w pierwszej kolejności do złożenia wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czym jest CEIDG? Jak założyć firmę? Odpowiedź na te pytania udzielona zostanie w artykule!

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – czym jest?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to system elektroniczny, który gromadzi dane o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Zgodnie z art. 3 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ewidencję w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. W związku z tym wszystkie dane z CEIDG lub do CEIDG przekazywane są w formie elektronicznej.

Zasady funkcjonowania CEIDG określa ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została założona między innymi po to, aby ułatwić dostęp do danych przedsiębiorcom. Dzięki temu podatnicy w prosty sposób mogą założyć działalność, aktualizować dane podmiotu, zawiesić i wznowić, a nawet zlikwidować firmę, wypełniając wniosek CEIDG-1.

CEIDG – jak założyć firmę?

Przedsiębiorca chcąc założyć firmę, zobowiązany jest do złożenia wniosku CEIDG-1 o rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Podatnik, u którego wartość przychodu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku 1300 zł brutto), nie ma obowiązku zakładania firmy, może bowiem skorzystać z tzw. działalności nierejestrowanej.
Wniosek o założenie działalności gospodarczej można złożyć na kilka sposobów.

Pierwszym sposobem na złożenie formularza CEIDG-1 jest forma elektroniczna. Wówczas przyszły przedsiębiorca wypełnia wniosek przez internet i wysyła go bezpośrednio do CEIDG, używając kwalifikowanego podpisu lub Profilu Zaufanego.

W przypadku nieposiadania podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego istnieje możliwość wypełnienia wniosku elektronicznie, a następnie wydrukowanie go i po własnoręcznym podpisaniu złożenie w urzędzie gminy lub miasta w formie papierowej.

W przypadku aktualizacji danych w CEIDG, dostępna jest także możliwość sporządzenia formularza przez telefon, wówczas należy podać konsultantowi wymagane dane, które zostaną uzupełnione w CEIDG-1 przez pracownika. Następnie podatnik otrzyma powiadomienie w formie SMS-a z numerem wniosku, z którym należy udać się do urzędu gminy lub miasta.

Należy również pamiętać, że wniosek można złożyć również w sposób standardowy – czyli wypełnić ręcznie formularz papierowy i dostarczyć do urzędu miasta lub gminy.

Wypełniony druk CEIDG-1 może zostać wysłany do urzędu listem poleconym, przy czym tutaj należy pamiętać, aby był on potwierdzony notarialnie.

Po złożeniu wniosku zmiany wpisu wprowadzane są do systemu CEIDG najpóźniej w dniu następującym po dniu tego złożenia.

Art. 6 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
"Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis, z wyjątkiem art. 10 ust. 5 i 6."

Jak założyć firmę, czyli jakie dane uzupełnić?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy we wniosku zgłoszeniowym uzupełnić wymagane dane. Podstawowymi informacjami, które powinien zawierać formularz, są m.in.:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,

 • PESEL (w przypadku braku numeru PESEL należy podać datę urodzenia), REGON i NIP (jeżeli podatnik go posiada),

 • informacja na temat obywatelstwa przedsiębiorcy,

 • miejsce zamieszkania i adres, adres do korespondencji, adres, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza,

 • adres poczty elektronicznej i strony internetowej przedsiębiorcy,

 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy (jeżeli przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa),

 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,

 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotne jest, aby dane podawane we wniosku były prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym oraz by przyszły przedsiębiorca uzupełnił wszystkie wymagane pola w formularzu, co wynika z art. 16 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

W przypadku gdy dane w formularzu okażą się nieprawidłowe, podatnik zostanie o tym fakcie poinformowany. Jeżeli wniosek został złożony w formie elektronicznej, system teleinformatyczny niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę. Natomiast jeśli wniosek złożony został osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w przypadku nieprawidłowości organ niezwłocznie informuje wnioskodawcę o uchybieniach oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia. Termin skorygowania wniosku to 7 dni roboczych.

System CEIDG – korzyści dla przedsiębiorców

Dostęp do danych CEIDG jest jawny. Każdy ma prawo uzyskać bezpłatnie informacje na temat przedsiębiorców, z wyjątkiem numeru PESEL, adresu zamieszkania przedsiębiorcy i numeru identyfikacyjnego. Oznacza to, że osoba zakładająca firmę może poznać podstawowe informacje dotyczące ewentualnych partnerów biznesowych.

Art. 45 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:
"1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.
3. System teleinformatyczny CEIDG umożliwia:
1) udostępnianie danych i informacji;
2) potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania."
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CEIDG przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wpis do CEIDG w formie elektronicznej. Możliwość wysłania formularza przez internet powoduje, że firmę można założyć, nie wychodząc z domu, w ciągu jednego dnia, zgodnie z zasadą „zero okienka”. W taki sam sposób można dokonać również aktualizacji danych na wniosku CEIDG-1.
Wniosek o wpis do CEIDG oraz wniosek dotyczący zmian wpisu do ewidencji jest bezpłatny.

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do ewidencji (CEIDG-1) jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym, wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i zgłoszeniem płatnika składek do ZUS-u lub KRUS-u.

Należy jednak mieć na uwadze, że mimo iż wniosek CEIDG-1 jest równocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy KRUS-u, to przedsiębiorca w celu zarejestrowania się do ubezpieczeń w ZUS-ie oraz podatku VAT powinien złożyć dodatkowo stosowne deklaracje odpowiednio w ZUS-ie i US-ie.

Reasumując, ogólnodostępny rejestr wszystkich przedsiębiorców CEIDG przynosi wiele korzyści, a zakładanie działalności dzięki niemu jest o wiele prostsze i wygodniejsze niż kiedyś, gdy konieczne było udanie się osobiście do urzędu gminy lub miasta. Dziś przedsiębiorcy nie muszą martwić się tym, jak założyć firmę, ponieważ formalności do spełnienia są zdecydowanie mniejsze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów