Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć firmę - CEIDG

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje utworzenie 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to system, który umożliwia ewidencjonowanie drogą elektroniczną przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, udzielanie informacji na temat przedsiębiorców i innych podmiotów oraz informacji udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, ustalenie terminu i zakresu zmian wpisu w CEIDG.

Wpisowi do CEIDG podlega:

 • firma przedsiębiorcy
 • numer PESEL, REGON i NIP
 • informacja na temat obywatelstwa przedsiębiorcy
 • miejsce zamieszkania i adres, adres do korespondencji, adres, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza
 • adres poczty elektronicznej i strony internetowej przedsiębiorcy
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • informacja o umowie spółki cywilnej
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy (jeżeli przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa)
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności prawnych
 • informacja o upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do ewidencji (CEIDG-1) jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego, wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej i zgłoszeniem płatnika składek do ZUS oraz KRUS.

Wniosek o wpis do ewidencji powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę firmy
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • adres przedsiębiorcy i adres działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo)
 • datę rozpoczęcia działalności
 • numer zezwolenia (jeśli działalność wymaga zezwolenia)

Wniosek o wpis do ewidencji będzie można złożyć:

 • osobiście w wybranym urzędzie gminy. Gdy wniosek jest poprawny, następuje kontynuacja procedury, jeżeli jest niepoprawny, przedsiębiorca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku. Jeżeli mimo wezwania, przedsiębiorca nie uzupełni braków we wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • poprzez wysłanie listem poleconym, przy czym podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie;
 • przez wysłanie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Wniosek należy podpisać z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Zaufanego Profilu. Jeżeli przedsiębiorca nie podpisze wniosku z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będzie wezwany do własnoręcznego podpisu w urzędzie gminy. Alternatywą jest Zaufany Profil. System CEIDG opiera się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany to zestaw danych przedsiębiorcy, który jest użytkownikiem konta ePUAP. Aby skorzystać z tej możliwości należy najpierw założyć konto, a później osobiście potwierdzić swoje dane w Punkcie Potwierdzeń (np. oddział ZUS, Urząd Skarbowy, czy Urząd Wojewódzki).

W przypadku wniosków w wersji papierowej, urząd gminy jest zobowiązany do przekształcenia go w wersję elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego od daty otrzymania wniosku. Otrzymanie przez CEIDG wypełnionego formularza elektronicznego otrzymamy drogą mailową. Wnioski w formie elektronicznej i papierowej oraz wszelka dokumentacja z nimi związana musi być archiwizowana przez okres 10 lat.