Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć firmę - CEIDG

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje utworzenie 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to system, który umożliwia ewidencjonowanie drogą elektroniczną przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, udzielanie informacji na temat przedsiębiorców i innych podmiotów oraz informacji udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, ustalenie terminu i zakresu zmian wpisu w CEIDG.

Wpisowi do CEIDG podlega:

 • firma przedsiębiorcy
 • numer PESEL, REGON i NIP
 • informacja na temat obywatelstwa przedsiębiorcy
 • miejsce zamieszkania i adres, adres do korespondencji, adres, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza
 • adres poczty elektronicznej i strony internetowej przedsiębiorcy
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • informacja o umowie spółki cywilnej
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy (jeżeli przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa)
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności prawnych
 • informacja o upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do ewidencji (CEIDG-1) jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego, wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej i zgłoszeniem płatnika składek do ZUS oraz KRUS.

Wniosek o wpis do ewidencji powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę firmy
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • adres przedsiębiorcy i adres działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo)
 • datę rozpoczęcia działalności
 • numer zezwolenia (jeśli działalność wymaga zezwolenia)

Wniosek o wpis do ewidencji będzie można złożyć:

 • osobiście w wybranym urzędzie gminy. Gdy wniosek jest poprawny, następuje kontynuacja procedury, jeżeli jest niepoprawny, przedsiębiorca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku. Jeżeli mimo wezwania, przedsiębiorca nie uzupełni braków we wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • poprzez wysłanie listem poleconym, przy czym podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie;
 • przez wysłanie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Wniosek należy podpisać z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Zaufanego Profilu. Jeżeli przedsiębiorca nie podpisze wniosku z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, będzie wezwany do własnoręcznego podpisu w urzędzie gminy. Alternatywą jest Zaufany Profil. System CEIDG opiera się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany to zestaw danych przedsiębiorcy, który jest użytkownikiem konta ePUAP. Aby skorzystać z tej możliwości należy najpierw założyć konto, a później osobiście potwierdzić swoje dane w Punkcie Potwierdzeń (np. oddział ZUS, Urząd Skarbowy, czy Urząd Wojewódzki).

W przypadku wniosków w wersji papierowej, urząd gminy jest zobowiązany do przekształcenia go w wersję elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego od daty otrzymania wniosku. Otrzymanie przez CEIDG wypełnionego formularza elektronicznego otrzymamy drogą mailową. Wnioski w formie elektronicznej i papierowej oraz wszelka dokumentacja z nimi związana musi być archiwizowana przez okres 10 lat.

Rola organów gminy

Do końca 2011 roku urzędy gminy mają obowiązek przenieść wszystkie dane dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz zawieszenia wykonywania działalności. Dla ułatwienia Ministerstwo Gospodarki przygotowało System Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Funkcję ewidencyjną organy gminy będą pełnić tylko w stosunku do przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r. Do organu gminy może również zgłosić się minister gospodarki jeżeli stwierdzi, że dane wprowadzone do systemu CEIDG są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Organ gminy jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w drodze postanowienia. W przypadku gdy przedsiębiorca złoży osobiście wniosek o wpis do CEIDG, urząd gminy weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i potwierdza za pokwitowaniem jego przyjęcie.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Dostęp do danych CEIDG jest jawny. Każdy będzie miał prawo uzyskać bezpłatnie informacje na temat przedsiębiorców, z wyjątkiem numeru PESEL, adresu zamieszkania przedsiębiorcy i numeru identyfikacyjnego. Oznacza to, że osoba zakładająca firmę może bardzo dobrze poznać konkurencję i ewentualnych partnerów biznesowych. Możliwość wysłania formularza przez Internet powoduje, że firmę można założyć nie wychodząc z domu w ciągu jednego dnia, zgodnie z zasadą "zero okienka". Zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, firmę możemy założyć w dniu dostarczenia wniosku o wpis do ewidencji lub w dniu wskazanym na wniosku. Należy jednak pamiętać, że aby dokonać rejestracji podatku VAT lub wybrać inną formę opodatkowania, osoba zakładająca firmę musi udać się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca ma zamiar zatrudniać pracowników, również musi zgłosić ich do ubezpieczenia społecznego osobiście w ZUS. Wniosek o wpis do CEIDG oraz wniosek dotyczący zmian wpisu do ewidencji jest zwolniony z opłat. Wcześniej wpis do ewidencji kosztował 100 zł, a wniosek o dokonanie zmian w wpisie podlegał opłacie 50 zł.

Ministerstwo Gospodarki przewiduje również ułatwienia w zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź od punktu kontaktowego. W przyszłości ma być również wprowadzona możliwość używania podpisów zakodowanych w nowych dowodach osobistych.

W przypadku zakładania spółki, innej niż cywilna, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jeżeli zgłoszenie zmian danych lub uzupełnienia danych dotyczy nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenia dokonuje się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym lub Urzędzie Statystycznym w zakresie REGON albo odpowiednim ZUS lub KRUS.