0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednoosobowa spółka z o.o. dla programisty krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki kapitałowej, której działalność reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka ta może być prowadzona jednoosobowo. Jak założyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Z jakimi konsekwencjami wiąże jednoosobowa spółka z o.o. dla programisty? Sprawdź w poniższym artykule.

Jednoosobowa spółka z o.o. dla programisty - podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

 • zawarcia umowy spółki;
 • wniesienia przez wspólnika wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
 • powołania zarządu;
 • ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 • wpisu do rejestru.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Przykład 1.

Czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć bez konieczności udawania się do notariusza?

Tak, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu tzw. wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Z chwilą zawarcia umowy spółki spółka ta staje się tzw. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

Zgłoszenie spółki z o.o. do rejestru

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania jej do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin ten wynosi 7 dni.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko 1, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż 1 udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 zł.

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Jednoosobowa spółka z o.o. i jednoosobowy zarząd

W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku gdy wspólnik w spółce jednoosobowej jest zarazem jedynym członkiem zarządu, nie stosuje się powyższej zasady. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wymogu zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się jednak do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
 

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Wspólnicy nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania spółki. Chroniony jest więc majątek osobisty wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnik może ponieść odpowiedzialność wobec osób trzecich za zobowiązania spółki wyłącznie, jeżeli zobowiąże się osobiście do poniesienia takiej odpowiedzialności – np. w razie poręczenia bądź gdy względem osób trzecich powstanie innego rodzaju osobista odpowiedzialność wspólnika – np. wynikająca z czynu niedozwolonego.

Wspólnik spółki z o.o. w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką oraz osobami, które działały w imieniu spółki z o.o. w organizacji, za zobowiązania spółki do wartości niewniesionego przez wspólnika wkładu na pokrycie objętych udziałów.
 

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Inne konsekwencje działania w formie spółki z o.o.

Działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga prowadzenia tzw. pełnej księgowości, co wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia wyższych kosztów obsługi księgowej.

W przypadku gdy spółka z o.o. ma jedynego wspólnika, wspólnik ten zobowiązany jest opłacać składki ZUS, ponieważ jest traktowany analogicznie, jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Co do zasady składek ZUS nie muszą opłacać wspólnicy spółki z o.o. wieloosobowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów