0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_VDEK - jakie informacje będą przekazywane w tym pliku?

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów podejmuje wiele działań, aby uszczelnić tzw. „lukę podatkową w VAT”. Dlatego też co roku wprowadzane są kolejne  rozwiązania systemowe zmierzające w kierunku zautomatyzowania przesyłania dokumentów rozliczeniowych do fiskusa. Jeszcze do niedawna można było składać deklarację papierowo jak i elektronicznie, ale sukcesywnie taka możliwość odchodzi do lamusa. Jeżeli chodzi o podatek od towarów i usług to od 2018 roku podatnicy  nie mogą już skorzystać ze złożenia deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w wersji papierowej. Od połowy 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zostali również objęci obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT, oczywiście czynni podatnicy. Ponadto podatnicy rozliczający się kwartalnie i tak muszą składać miesięcznie JPK_VAT. Nic więc dziwnego, że taka sytuacja nie budzi entuzjazmu wśród zainteresowanych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwo Finansów w 2018 roku rozpoczęło pracę i dyskusje na temat zastąpienia deklaracji VAT-7 (VAT-7K) i JPK_VAT jednym dokumentem JPK_VDEK.

Zakres informacji w deklaracji VAT - czym się różni od JPK_VDEK?

W deklaracji VAT-owskiej obecnie obowiązującej zawarte jest szereg informacji syntetycznych, które można podzielić na 3 bloki:

 • Rozliczenie podatku należnego,

 • Rozliczenie podatku naliczonego,

 • Obliczenie zobowiązania podatkowego do zapłaty lub kwoty do zwrotu.

W części pierwszej rozliczana jest sprzedaż, w części drugiej zakup, a w części ostatniej wyliczenie matematyczne podatku, który może być zarówno do zapłaty, jak i stanowić nadpłatę. Zakres informacji prezentowanych w deklaracji jest dość obszerny, daje ogólną informację na temat firmy, jakich transakcji dokonuje w trakcie okresu rozliczeniowego. Czy dokonuje eksportu towarów, importu towarów zgodnie z art. 33a, importu usług, transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, odliczenia z tytułu zakupu kasy fiskalnej, zakupu środków trwałych i wiele innych.

Dodatkowo jeżeli występują ustawowe przesłanki podatnik musi składać deklaracje VAT-27, załączniki: VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD. Jeżeli dokonuje transakcji wewnątrzunijnych WNT i WDT musi składać miesięczne informacje podsumowujące VAT-UE. Trudno w tym wszystkim się nie pogubić, często słychać też głosy obawy przed „wejściem” w VAT, właśnie z uwagi na tak liczne wymagania systemowe.

Zakres informacji w JPK_VAT - czy JPK_VDEK będzie je odzwierciedlał?

Jednolity plik kontrolny (JPK) objął wszystkich czynnych podatników VAT od 2018 roku. Z założenia w pliku zawarte są informacje, jakie zostały wprowadzone do ewidencji VAT zakupu i ewidencji VAT sprzedaży. Pliki JPK przesyła się za okresy miesięcznie, niezależnie od tego czy podatnik wybrał miesięczną czy też kwartalną formę rozliczania VAT. Dane ujęte w JPK_VAT muszą być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT-7 (VAT-7K). JPK_VAT mogą być wysłane jedynie elektronicznie. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą podpisywać pliki JPK: danymi autoryzującymi, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Taka możliwość została przedłużona bezterminowo nowym Rozporządzaniem, które weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

Zakres informacji, jakie przesyłane są w JPK_VAT:

 • Numer, nazwa, adres kontrahenta,

 • Numery dokumentów handlowych,

 • Data sprzedaży, zakupu,

 • Wartość transakcji.

Jednolity plik kontrolny, jak sama nazwa wskazuje, jest narzędziem wspomagającym Ministerstwo Finansów w jego działaniach przede wszystkim kontrolnych i czynnościach sprawdzających. Urząd skarbowy ma wgląd do ewidencji podatników, dzięki czemu ilość kontroli powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, a to jest dobra wiadomość dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres informacji w JPK_VDEK

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który ma wprowadzić JPK_VDEK, proponowane rozwiązanie ma uprościć sposób rozliczania podatku VAT. O nowym pomyśle likwidacji deklaracji VAT i JPK_VAT i zastąpienie ich jednym dokumentem dyskutowano już w połowie 2018 roku i w wielu przekazach pojawiała się data wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednak to nie nastąpiło.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pod numerem UD456 widnieje Projekt ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Z projektu dowiadujemy się, że wprowadzony zostanie nowy plik JPK_VDEK, który ma zastąpić deklarację VAT-7 (VAT-7K) i obecny JPK_VAT. Będzie się składał z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Dodatkowym uproszczeniem ma być odejście od załączników: VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-Z, deklaracji VAT-27.

W dalszym ciągu będą obowiązywały deklaracje i informacje: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D.

Co do zasady nowy JPK_VDEK będzie odzwierciedlał dotychczasowe deklaracje podatku VAT i plik JPK_VAT, ale dodatkowo będzie uzupełniony o nowe informacje, szczególnie pomocne na potrzeby kontroli i czynności sprawdzających.

Dodatkowe zmiany w związku z wejściem JPK_VDEK

Dalej w uzasadnieniu czytamy, że brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy VAT ulegnie zmianie, będzie to rozszerzenie obowiązków w stosunku do obecnie obowiązujących, a mianowicie: „Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej(…)”

Ewidencja ta ma zawierać w szczególności:

 • rodzaj sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego,
 • dane kontrahentów,
 • dowody sprzedaży i zakupów.

W projekcie pojawia się informacja, że wprowadzony zostanie obowiązek wysyłania ewidencji VAT wraz z deklaracją VAT_VDEK (art. 109 ust.3b). Ewidencja VAT ma służyć celom kontrolnym i analitycznym prowadzonym przez szefa KAS, a nie jak do tej pory jako podstawa do wyliczania kwot w deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Podatnicy rozliczający się kwartalnie w VAT będą mieli obowiązek przesyłania pełnej ewidencji VAT w cyklach miesięcznych w terminie do 25-tego dnia miesiąca, tak jak obecnie przesyłają pliki JPK_VAT, a trzeci miesiąc kwartału wraz z deklaracją VAT_VDEK (art. 109 ust.3c). W uzasadnieniu czytamy, że ta zmiana rozliczania podatników kwartalnych nie nakłada na nich dodatkowych obowiązków, ponieważ obecnie również miesięcznie przekazują pliki JPK_VAT, konkludując obowiązków nie ubywa. Przesyłanie ewidencji VAT w nowej formule ma służyć weryfikacji nadużyć podatkowych, analizie informacji o transakcjach i kontrahentach.

Dodano art. 109 ust. 3d, doprecyzowujący ewidencjonowanie faktur do paragonów. Mianowicie, wystawiona faktura będzie ujmowana w części ewidencyjnej pliku JPK_VDEK za bieżący okres rozliczeniowy, bez zwiększania sprzedaży za ten okres, ponieważ sprzedaż będzie ujęta na podstawie raportów z kasy fiskalnej. Takie ujęcie ma służyć jedynie celom analitycznym i kontrolnym. 

Art. 109 ust. 3f-3j to regulacje nakładania kar pieniężnych na podatników za złożenie ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. Naczelnik urzędu skarbowego ma wysyłać wezwanie do podatnika w celu zweryfikowania przesłanego pliku JPK_VDEK, w którym będą opisane błędy i na tej podstawie powinna zostać złożona korekta. Zastosowanie się do monitu fiskusa ma ustrzec przedsiębiorcę przed konsekwencjami finansowymi. Temat budzi niemałe emocje wśród podatników. Deklaracje JPK_VDEK będą wysyłane tym samym kanałem komunikacyjnych, jak do tej pory JPK_VAT.

Czytając uzasadnienie projektu trudno nie odnieść wrażenia, że zmiany idą w kierunku przekazywania coraz szerszego zakresu informacji. Jest to kolejne wyzwanie dla podatnika, który będzie musiał dostosować się do nowych wymagań. Ministerstwo Finansów zakłada, że proces dostosowawczy może wymagać nakładów finansowych po stronie przedsiębiorcy, które w przypadku dużych przedsiębiorstw mogą być znaczne. Termin wejścia w życie nowego prawa zapowiadany jest na 1 kwietnia 2020 roku dla dużych firm oraz 1 lipca 2020 roku dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Biuro rachunkowe wyrachowani.pl

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów