Poradnik Przedsiębiorcy

Kara za błędy w JPK VDEK, czyli jakie konsekwencje czekają podatników?

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT, od 1 stycznia 2020 roku zostanie wprowadzona nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na etapie projektu, plik który zastąpi dotychczasowy JPK nazywany jest plikiem JPK VDEK lub po prostu nową strukturą JPK, która zastąpi dotychczasową deklarację VAT oraz plik JPK VAT. Jest to kolejna zmiana na przestrzeni ostatnich kilku lat dotycząca sprawozdawczości, która wymaga od przedsiębiorców prowadzenia księgowości firmy w programie dostosowanym do coraz nowszych wymogów ustawodawcy. W związku z wprowadzeniem nowej struktury pliku zmianie uległy również kary nakładane na przedsiębiorców za błędy, które mogą znajdować się w JPK VDEK. Sprawdźmy, jaka kara za błędy w JPK VDEK grozi przedsiębiorcom!

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek wysyłki struktury JPK VDEK?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT nie nakłada obowiązku wysyłania pliku JPK VDEK na wszystkich podatników w tym samym czasie. Analogicznie jak w przypadku wprowadzenia struktury JPK VAT przedsiębiorcy zostali podzieleni na grupy. W uzasadnieniu do projektu zostało wskazane, że obowiązek wysyłki nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie nałożony od:

  • 1 stycznia 2020 roku na dużych przedsiębiorców,
  • 1 lipca 2020 roku na pozostałych przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw średni, mali i mikroprzedsiębiorcy mogą od 1 stycznia 2020 r. wysyłać plik JPK VDEK dobrowolnie.

Ile wynosi kara za błędy w JPK VDEK?

W sytuacji gdy po wysłaniu pliku podatnik zauważy błędy, powinien niezwłocznie dokonać jego korekty, aby nie została nałożona na niego kara za błędy w JPK VDEK. Mogą one wynikać z nieprawidłowego wykazania faktur zakupu lub sprzedaży (niezgodnych ze stanem faktycznym) lub na skutek zmiany danych w wysłanym pliku. Korekta taka nie będzie wiązała się z nałożeniem dodatkowej kary na poradnika. 

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie wykryje błędów w JPK VDEK samodzielnie, a będą one uniemożliwiały przeprowadzenie weryfikacji poprawności zawartych w nim transakcji, podatnik otrzyma od naczelnika urzędu skarbowego wezwanie do skorygowania konkretnych nieprawidłowości pliku. Zgodnie z art. 109 ust. 3h nowelizacji ustawy o VAT przedsiębiorca ma 14 dni od dnia otrzymania wezwania na przesłanie do naczelnika urzędu skarbowego korekty błędów, które zostały wymienione w wezwaniu. Podatnik może również nie korygować błędów i złożyć w urzędzie skarbowym wyjaśnienie, w którym wskaże, że plik JPK VDEK nie zawiera błędów wymienionych w wezwaniu.Brak złożenia korekty JPK VDEK lub brak złożenia wyjaśnień ze strony podatnika spowoduje nałożenie na niego w drodze decyzji kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności wskazanych transakcji w pliku JPK VDEK.Zgodnie z art. 109 ust. 3k nowelizacji ustawy o VAT, kara za błędy w JPK VDEK powinna zostać uregulowana przez podatnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu kary za nieprawidłowości w JPK VDEK. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe naczelnik urzędu skarbowego nie może nałożyć dodatkowej kary za nieskorygowanie pliku JPK VDEK lub brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Jak urząd weryfikuje dane w JPK VDEK?

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT czytamy, że dane przekazywane przez podatników w nowej strukturze jednolitego pliku kontrolnego będą podlegały analizie i weryfikacji. Co więcej proces ten „jest dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy są raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT”.

W dalszej części uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o VAT ustawodawca wskazuje, że wezwania nie będą wysyłane do przedsiębiorców w sytuacji wystąpienia niezgodności powstałych na skutek porównania plików złożonych przez dwóch podatników.Niezgodności w plikach po stronie sprzedawcy i nabywcy mogą wynikać z innego momentu powstania obowiązku podatkowego i okresu w którym podatnik może odliczyć podatek VAT, w związku z czym nie będą podstawą do stwierdzenia o nieprawidłowości plików, a tym samym podatnicy z tego powodu nie będą wzywani do składania korekt JPK VDEK.Podsumowując, wprowadzenie nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu zapewnienie poprawności prowadzonej przez podatników ewidencji, na podstawie której obliczane jest zobowiązanie podatkowe, ponieważ powinna być ona rzetelna i niewadliwa. Co więcej, planowana kara za błędy w JPK VDEK ma zostać nakładana jedynie na nierzetelnych podatników, którzy pomimo otrzymanego wezwania, w terminie 14 dni nie złożyli stosownych wyjaśnień lub nie wysłali korekty w celu poprawy błędów w pliku wykrytych przez fiskusa.