Poradnik Przedsiębiorcy

Częściowe odliczenie VAT od pojazdów a koszty w firmie

Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania samochodu jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też przedsiębiorcy wykorzystują prywatne lub firmowe pojazdy, by prowadzenie biznesu było łatwiejsze. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczać częściowe odliczenie VAT od pojazdów!

Odliczenie VAT od paliwa

1 lipca 2015 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Są one znacznie korzystniejsze dla przedsiębiorców, obejmują m.in. częściowe odliczenie VAT od zakupu paliwa do pojazdów samochodowych wykorzystywanych w użytku mieszanym lub na podstawie kilometrówki. Przepisy te są obowiązujące w roku 2017, umożliwiają one przedsiębiorcom odliczenie 50% podatku VAT od wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, łącznie z wydatkami na zakup paliwa.

Przypomnijmy, że do 30 czerwca 2015 r. przedsiębiorcy nie mieli możliwości odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych w celach mieszanych.

Ważne!

Od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy nabyli prawo do odliczania 50% podatku VAT od wydatków na zakup paliwa do samochodu osobowego, jeśli w prowadzonej działalności:

  • wykorzystują samochód w użytku mieszanym, czyli do celów prywatnych i firmowych;

  • wykorzystują prywatny samochód na zasadach kilometrówki.

Samochód używany w celach mieszanych a koszt podatkowy

Podatnik, używając używając samochodu osobowego w celach mieszanych (czyli w prowadzonej działalności i prywatnie), nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W tej sytuacji kosztem podatkowym będą wydatki z tytułu używania pojazdu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu oraz stawki za 1 km przebiegu określonej w odrębnych przepisach. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki).

Więcej informacji na temat prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu można przeczytać w artykule: Kilometrówka KPiR.

Zdaniem organów podatkowych faktyczne użytkowanie przez przedsiębiorcę pojazdu w celach prywatnych powoduje, że pojazd ten nie powinien stanowić środka trwałego w firmie. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja wydana 30 września 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr sygn. IPTPB1/415-472/13-3/KO), który stwierdził:"(...) skoro samochód osobowy jest wykorzystywany zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, to nie stanowi tym samym środka trwałego. Zatem Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego samochodu. Kosztem uzyskania przychodu będą natomiast wydatki z tytułu używania tego samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ustalone na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (...)".

Ważne!

Organy podatkowe wykluczają możliwość wykorzystywania do celów prywatnych samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Gdyby wykorzystywanie takie miało miejsce, podatnik zobowiązany byłby do wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych i skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Dzięki kilometrówce można ustaloną kwotę - wydaną np. na paliwo, wymianę części lub oleju samochodu użytkowanego na cel prowadzonej działalności - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Negatywne skutki w podatku dochodowym wynikają zatem przede wszystkim z faktycznego użytkowania samochodu do celów prywatnych, gdyż w tym przypadku wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem można uznać za koszt jedynie do limitu wynikającego z kilometrówki.

Samochód używany w celach mieszanych ujęty w środkach trwałych firmy

Inaczej będzie w przypadku, gdy pojazd jest użytkowany tylko w firmie, a istnieje jedynie możliwość jego wykorzystania w celach prywatnych. Taką ewentualność mogą badać organy podatkowe. Wtedy też samochód osobowy może zostać wprowadzony do środków trwałych firmy. Wykorzystując więc pojazd wprowadzony na środki trwałe firmy w użytku mieszanym, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć jedynie 50% podatku VAT od wydatków z nim związanych, w tym również od wydatków na zakup paliwa.

Częściowe odliczenie VAT od pojazdów a koszty

Podatnik, stosując częściowe odliczenie VAT od pojazdów, w wysokości 50%, dopuszcza zatem z góry możliwość wykorzystania pojazdu w celach prywatnych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w myśl nowych regulacji odnoszących się do rozliczania podatku od towarów i usług zastosowanie odliczenia 50% VAT nie musi świadczyć o tym, że podatnik faktycznie wykorzystuje pojazd również w celach prywatnych. Jest to dogodna sytuacja dla przedsiębiorców, którzy np. nie chcą spełniać dodatkowych surowych wymogów prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku VAT.

Podatnicy, którzy wykorzystują częściowe odliczenie VAT od pojazdów, w wysokości 50%, powinni pamiętać, że pozostałą, nieodliczoną część podatku mogą wrzucić w koszty uzyskania przychodu.

Ważne!

W przypadku samochodów osobowych z przeznaczeniem do użytku mieszanego podatnikowi przysługuje częściowe odliczenie VAT od pojazdów, w wysokości 50% kwoty podatku wynikającego z faktury dokumentującej zakup.