Poradnik Przedsiębiorcy

VAT-7 - kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji?

Deklarację VAT-7 składają czynni podatnicy podatku VAT. Obowiązek ten co do zasady nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą oraz podmiotów zwolnionych z VAT.  

Termin składania deklaracji VAT

Czynni płatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są złożyć deklarację rozliczeniową wykazującą dokonane w danym okresie transakcje za zakończony okres. W sytuacji gdy podatnik rozlicza się miesięcznie, powinien przygotować druk deklaracji VAT-7. Termin składania takich deklaracji  upływa 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jest to zasada ogólna od której istnieją pewne wyjątki jak np. mali podatnicy, którzy mają możliwość rozliczania podatku VAT kwartalnie. W tym przypadku deklarację należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Podatnicy rozliczający się kwartalnie powinni przygotować druk VAT-7K, a także opłacić podatek VAT za:

 • I kwartał do 25 kwietnia,

 • II kwartał do 25 lipca,

 • III kwartał do 25 października,

 • IV kwartał do 25 stycznia.

W przypadku gdy dzień złożenia deklaracji VAT przypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin rozliczenia zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Ważne!

Należy pamiętać, że nawet zerowa deklaracja VAT musi trafić do urzędu skarbowego.

 

Za każdy dzień zwłoki w płatności podatku VAT wykazanego w deklaracji podatnik zostaje obciążony odsetkami. Należy również pamiętać, że w przypadku kiedy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł (trzykrotna wartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę listową poleconą), nie nakłada się na przedsiębiorcę obowiązku ich opłacenia.

Forma składania deklaracji VAT- 7

Deklarację VAT-7 można złożyć do urzędu na trzy różne sposoby. Pierwszy sposób to dostarczenie takiego formularza osobiście do urzędu. Gdy podatnik nie ma czasu udać się to urzędu osobiście, można deklarację wysłać za pomocą listu poleconego (w sytuacji gdy druk został wysłany za pośrednictwem poczty, decydująca jest data nadania przesyłki) lub wysłać przez internet. W przypadku tego ostatniego rozwiązania nie jest już wymagane dysponowanie bezpiecznym podpisem.

Aby wysłać drogą elektroniczną formularze VAT-7, należy pobrać aplikację ze strony Ministerstwa Finansów, która znajduje się w zakładce e-Deklaracje >> Do pobrania. Po zainstalowaniu system wymusi podanie następujących danych:

 1. identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL,

 2. imię (pierwsze),

 3. nazwisko,

 4. data urodzenia,

 5. kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.

Formularze VAT-7 są dostępne dla każdego na stronie Ministerstwa Finansów.

Który urząd skarbowy jest właściwy do celów VAT?  

Począwszy od 2016 r. przestał obowiązywać przepis szczególny określający właściwość urzędu skarbowego. Zatem w zakresie tym należy stosować zapisy ogólne wynikające z Ordynacji podatkowej. Urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K od 2016 roku są:

 • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) - urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (czyli ten sam co dla podatku dochodowego);

 • dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Kto może złożyć korektę deklaracji VAT-7?

Co do zasady każdy czynny podatnik VAT, który popełnił błąd w deklaracji, ma obowiązek złożenia korekty deklaracji. Warto podkreślić, że uprawnienia do złożenia korekty ulegają zawieszeniu w przypadku kontroli podatkowej, złożone wówczas korekty w ogóle nie będą brane pod uwagę i zostaną uznane za nieważne.

W przypadku składania korekty deklaracji VAT-7  istotne jest zaznaczenie w treści druku okienka “cel złożenia formularza” - korekta deklaracji.  

Deklaracja

Od 2016 roku podatnik nie ma już obowiązku składania uzasadnienia złożenia korekty na formularzu ORD-ZU. Nie jest to jednak zabronione i jeżeli chce, to może złożyć wyjaśnienie do składanej korekty deklaracji. Powód może być dowolny, np. błąd w danych, błędy rachunkowe itp.