Poradnik Przedsiębiorcy

VAT-7 - kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji?

Deklarację VAT-7 lub VAT-7K składają wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W zależności od tego, jaką częstotliwość opłacania podatku VAT podatnik określił na formularzu VAT-R, taką składa deklarację. Podatnik, który rozlicza się z podatku w okresach miesięcznych, zobowiązany jest generować deklarację VAT-7, natomiast podatnicy kwartalni – deklarację VAT-7K. Kto i kiedy jest zobowiązany do składania deklaracji? Czy formy składania deklaracji uległy zmianie oraz co z podatnikami, którzy zawiesili działalność? Sprawdźmy w artykule!

Termin składania deklaracji VAT

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT czynni płatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są złożyć deklarację rozliczeniową wykazującą dokonane w danym okresie transakcje za zakończony okres. W sytuacji gdy podatnik rozlicza się miesięcznie, powinien przygotować druk deklaracji VAT-7. Termin składania deklaracji miesięcznych upływa 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jest to zasada ogólna, od której istnieją pewne wyjątki, mali podatnicy, u których od momentu rejestracji do VAT upłynął okres 12 miesięcy, mają bowiem możliwość rozliczania podatku VAT kwartalnie. W tym przypadku deklarację kwartalną należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Podatnicy rozliczający się kwartalnie powinni złożyć deklarację VAT-7K, a także opłacić podatek VAT za:

  • I kwartał do 25 kwietnia,

  • II kwartał do 25 lipca,

  • III kwartał do 25 października,

  • IV kwartał do 25 stycznia.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową VAT, składają deklarację VAT w okresach kwartalnych. Wyjątkiem są podatnicy rozliczający się metodą kasową, u których od momentu rejestracji nie minęło 12 miesięcy. W takiej sytuacji przez pierwszych 12 miesięcy konieczne jest składanie deklaracji VAT co miesiąc.

Obowiązek składania deklaracji VAT mają wszyscy podatnicy podatku VAT, również ci, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie zerowej deklaracji rozliczeniowej VAT.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dzień złożenia deklaracji VAT przypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin rozliczenia zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Dodatkowo podatnik, który nie złoży w ustalonym przepisami terminie deklaracji, jest zobowiązany do uregulowania zobowiązania podatkowego wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień zwłoki. W momencie popełnienia czynu zabronionego, jakim jest m.in. niezłożenie deklaracji VAT lub nieuregulowanie zobowiązania podatkowego w terminie, podatnik powinien złożyć tzw. czynny żal.W przypadku kiedy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, nie nakłada się na przedsiębiorcę obowiązku opłacenia odsetek.

Forma składania deklaracji VAT-7/VAT-7K

Wraz ze zmianami, które miały miejsce 1 stycznia 2018 roku, podatnicy stracili możliwość składania deklaracji VAT-7 w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Nie mają również możliwości wysyłki dokumentu listem poleconym. Jedyną obowiązującą formą składania deklaracji jest droga elektroniczna.Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1–3, 3c–6, 8–9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do wysyłki deklaracji VAT podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą posiadać podpisów kwalifikowanych czy profilu zaufanego, ponieważ deklarację można podpisać kwotą przychodu (w roku 2019 należy posługiwać się kwotą przychodu z 2017 roku).

Czynny podatnik VAT a JPK VAT

Od stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT poza deklaracją VAT-7/VAT-7K mają również obowiązek złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla rejestrów VAT, czyli tak zwanego JPK VAT. Plik należy przekazywać elektronicznie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. JPK VAT składa się wyłącznie za okresy miesięczne. Nie ma możliwości wysyłania pliku JPK VAT w okresach kwartalnych, co oznacza, że nawet podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie z podatku VAT, mają obowiązek wysyłki pliku JPK VAT co miesiąc. Jedynie podatnicy, którzy zawiesili działalność i w związku z tym nie dokonywali żadnych czynności opodatkowanych, nie muszą składać zarówno pliku JPK VAT, jak i deklaracji VAT-7.

Od lipca 2020 roku dla mikroprzesiębiorców wejdzie w życie obowiązek wysłania jednego pliku JPK_VDEK, który zastąpi obecny plik JPK_VAT

Deklaracja VAT-7 i VAT-7K a split payment

Rok 2018 był okresem wielu zmian w zakresie podatku VAT. Oprócz obowiązku prowadzenia rejestrów VAT w formie elektronicznej, generowania i przekazywania JPK VAT oraz obowiązku wysyłki deklaracji VAT-7/VAT-7K jedynie w formie elektronicznej Ministerstwo Finansów wprowadziło jeszcze jedną nowość, jaką jest mechanizm podzielonej płatności. Split payment to nic innego jak regulowanie zobowiązań na dwa rachunki: firmowy rachunek rozliczeniowy dostawcy oraz specjalny rachunek VAT. Podatnicy mogą tego dokonać za pomocą tzw. komunikatu przelewu. Szczegółowe omówienie mechanizmu podzielonej płatności można znaleźć w artykule: Split payment, czyli podzielona płatność – na czym polega?

 Od 1 listopada 2019 roku dla podatników, którzy obecnie dokonują sprzedaży z zastosowaniem procedury odwrotnego obciążenia split payment będzie obowiązkowy.

W zakresie split payment podatnicy powinni wiedzieć, że nie ma on wpływu na rozliczenia podatkowe, jest to bowiem jedynie sposób płatności. W związku z tym, stosując split payment, podatnicy dokonują rozliczenia z tytułu podatku VAT na takich samych zasadach. Co ważne, aby zachęcić podatników do stosowania mechanizmu, MF przygotowało dla przedsiębiorców szereg korzyści, m.in. szybszy zwrot VAT.

Który urząd skarbowy jest właściwy do celów VAT?

W zakresie określania właściwości urzędu skarbowego należy stosować zapisy ogólne wynikające z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej. Urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K są:

  • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) – urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika;

  • dla podmiotów innych niż osoby fizyczne (np. spółek cywilnych) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Plik JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT i JPK_VAT

Wkrótce obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie całkowicie zniesiony. Dotychczas obowiązujący plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT zostaną zastąpione nową strukturą JPK_VDEK. Dodatkowo zostanie zniesiony obowiązek składania deklaracji VAT-27 przez osoby dokonujące sprzedaży objętej procedurą odwrotnego obciążenia oraz załączników VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD. Nowa struktura JPK wejdzie w życie od 1 kwietnia 2020 dla dużych firm, a od 1 lipca 2020 dla małych, średnich i mikro przedsiębiorców.