Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna - kiedy niezbędna?

Prowadzę działalność z zakresu tworzenia oraz sprzedaży oprogramowania komputerowego. Moimi klientami są również osoby prywatne, więc zastanawiam się czy powinienem ewidencjonować przychód na kasie fiskalnej, czy też mogę skorzystać ze zwolnienia do limitu 20 000 zł?

Sebastian, Kraków

 

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej zależy głównie od charakteru dokonywanej sprzedaży stworzonego przez Pańską firmę oprogramowania. Jeżeli sprzedaż oprogramowania na rzecz osoby prywatnej następuje na np. nośnikach typu CD, to co do zasady nie może Pan korzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Nawet jednorazowa sprzedaż oprogramowania w danej postaci zobowiązuje Pana do ewidencji zdarzenia na kasie rejestrującej.

Jeżeli sprzedaż oprogramowania następuje za pośrednictwem Internetu, czyli klienci posiadają dostęp on-line do pobrania danego oprogramowania (oraz spełniając dodatkowe warunki rozporządzenia) możliwe jest zastosowanie zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Według załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (pozycja 37), korzystanie ze zwolnienia z kasy przy świadczeniu usług dostępu do oprogramowania będzie możliwe, gdy: "Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła".