0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna a usługi kulturalne i rozrywkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada, w pewnych okolicznościach, na podatników podatku VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Choć na mocy rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pewne grupy podatników mogą uniknąć konieczności posiadania kasy fiskalnej, to jednak wciąż istnieje katalog czynności, których wykonywanie pozbawia prawa do skorzystania ze zwolnienia. Kasa fiskalna a usługi kulturalne i rozrywkowe - czy jest obowiązkowa? Sprawdźmy!

Kto ma obowiązek korzystania z kasy fiskalnej?

Rozważania na temat konieczności posiadania kasy fiskalnej przez podatników VAT rozpocząć należy od odniesienia się do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten określa, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Warto również wskazać na treść art. 111 ust. 8 ustawy VAT, który stanowi, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Z powyższej delegacji Minister Finansów i Rozwoju skorzystał, wydając rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warunki i możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Powyższe rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Wskazać należy, że rozporządzenie przewiduje w swojej treści dwa rodzaje zwolnień. Pierwsze, opisane w § 2 rozporządzenia, określane jest jako zwolnienie przedmiotowe. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Oznacza to, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku już z tytułu samego faktu wykonania czynności opisanej w załączniku.

Natomiast druga kategoria zwolnień, scharakteryzowana jako zwolnienie podmiotowe, odnosi się do wielkości obrotu danego podatnika. W świetle § 3 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Kasa fiskalna a usługi kulturalne i rozrywkowe

Istnieje jednakże grupa czynności polegających zarówno na dostawie określonych towarów, jak i świadczeniu konkretnych usług, która została wyłączona z możliwości skorzystania ze zwolnienia (podmiotowego lub przedmiotowego) z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W konsekwencji do pewnej kategorii sprzedaży musi być obowiązkowo prowadzona kasa fiskalna. Katalog tych czynności opisany jest w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporządzenia.

W rozporządzeniu znajdują się usługi, których świadczenie obligatoryjnie nakłada na podatników konieczność prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Jak bowiem stanowi § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-l rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się do świadczenia usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wskazuje, że dodawanie nowych usług objętych obowiązkową ewidencją przy pomocy kasy fiskalnej ma przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu VAT i zapewnienie wpływu dodatkowych środków do budżetu państwa.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów