0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna - kto jest zwolniony z obowiązku od 2017 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kasa fiskalna jest powszechnie wykorzystywana w firmach, w których dokonywana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Jednak przepisy przewidują możliwość zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Od 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to będzie obowiązywać do końca roku 2017. Jest to stosunkowo krótki okres, który nie daje podatnikom możliwości na długookresowe planowanie. Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie? Wyjaśniamy.

Kasa fiskalna nie zawsze konieczna

Niektóre rodzaje działalności wykonywane przez podatników mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Są to branże, w których kasa fiskalna nie będzie konieczna. Wykaz tych czynności został zawarty w załączniku rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie w sprawie tego, kogo będzie obowiązywać kasa fiskalna, które weszło w życie od 2017 roku, utrzymuje zwolnienia, które zostały wymienione we wcześniejszym rozporządzeniu, jednocześnie poszerzając zakres zwolnień o jedną pozycję. Jak wynika z załącznika do rozporządzenia (pkt 51) zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej podlegają: usługi opieki medycznej oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  

Powyższe zwolnienie zostało wprowadzone ze względu na brak technicznych rozwiązań, które dawałyby możliwość osobom niepełnosprawnym do samodzielnego korzystania z kas rejestrujących.

Wynajem nieruchomości  a kasa fiskalna

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi nadal mogą korzystać ze zwolnienia z konieczności ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Do tej pory podatnik miał możliwość skorzystania ze zwolnienia w sytuacji, gdy sprzedaż udokumentował fakturą. Zgodnie z nowym rozporządzeniem zastosowanie zwolnienia będzie nadal możliwe w sytuacji, gdy podatnik transakcję udokumentuje fakturą. Jednak ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej będzie można skorzystać również w sytuacji, gdy najemca nie wystawi faktury, a otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Nieobowiązkowa kasa fiskalna przy sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym

Podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów w systemie wysyłkowym, mogą również korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w sytuacji, gdy zapłata zostanie w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (dane nabywcy, w tym jego adres). Powyższy przepis obowiązywał już wcześniej.

Niektóre usługi zwolnione są z obowiązku wystawiania paragonów po spełnieniu dodatkowych formalności i dotyczy to podatników, którzy świadczą usługi:

  • opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów,

  • prawnicze z wyłączeniem usług  związanych z czynnościami notarialnymi,

  • doradztwa podatkowego

mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a tym samym wystawiania paragonów fiskalnych za świadczone usługi.

Jednak zgodnie z nowym rozporządzeniem w celu skorzystania ze zwolnienia należy spełnić poniższe warunki:

  • każda zapłata dokonana przez osobę fizyczną bądź rolnika ryczałtowego zostanie w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;

  • usługa została wykonana wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Po spełnieniu tych warunków podatnicy świadczący powyżej wymienione usługi będą mogli skorzystać ze zwolnienia i kasa fiskalna nie będzie ich obowiązkiem.

Kasa fiskalna a integracja drukarki fiskalnej z systemem wFirma

Użytkownik wFirma.pl ma możliwość integracji drukarki fiskalnej w systemie. W tym celu po zalogowaniu do konta w systemie wFirma należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » FIRMA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE i wybrać opcję Dodaj.

kasa fiskalna

W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić nazwę drukarki (dowolna, za pomocą której będziemy ją identyfikować na liście), wcześniej skopiowany klucz uwierzytelniający, który został wygenerowany podczas ostatniego etapu konfiguracji Fiskalizatora, podać adres IP i port a następnie wybrać Zapisz.

Po wykonaniu tej operacji drukarka zostanie poprawnie skonfigurowana z systemem wFirma.pl. Aby wydrukować paragon fiskalny należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

kasa fiskalna

Można dodać więcej drukarek na jednym koncie. Wtedy system wFirma.pl będzie pytał, na której drukarce wydrukować paragon.

W systemie istnieje również możliwość zaksięgowania dokumentu potwierdzającego sprzedaż, jakim jest łączny raport okresowy z kasy lub drukarki fiskalnej. Służy do tego zakładka PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Łączny raport okresowy powinien mieć nadany przez podatnika numer (np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok). W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć Brak kontrahenta i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi na wydruku raportu.

kasa fiskalna

 

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy zaksięguje się raporty dzienne, czy miesięczne. Ważne jest natomiast, żeby nie pominąć żadnego wpisu i zaksięgować utarg za wszystkie dni prowadzenia działalności w danym miesiącu. Raporty miesięczne należy księgować z datą ostatniego dnia miesiąca, natomiast raporty dzienne na dzień, którego dotyczą. 

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 księgi przychodów i rozchodów - sprzedaż towarów i usług oraz do Rejestru sprzedaży VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów