Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna - utrata zwolnienia a ponowne rozpoczęcie działalności

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady powinni taką sprzedaż ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. Jednakże w zależności od tego, jakie świadczą usługi lub sprzedają towary, ze względu na limit obrotów mogą być zwolnieni z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W przypadku utraty tego zwolnienia przedsiębiorca ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej i ewidencji przychodu za jej pomocą. Co dzieje się w przypadku, gdy przedsiębiorca utraci zwolnienie i dokona likwidacji działalności, a następnie po jakimś czasie ją ponownie otworzy? Czy będzie mógł wówczas na nowo skorzystać ze zwolnienia z kasy czy też kasa fiskalna jest niezbędna?

Kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązywać będzie do końca 2017 roku, wyszczególniono katalog towarów oraz usługi, w stosunku do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych towarów i usług wymienionych w § 4 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia musi korzystać z ewidencji na kasie. Nie ma tutaj możliwości zastosowania zwolnienia ze względu na limit obrotu.

Natomiast w  § 3 przytoczonego rozporządzenia został umieszczony katalog zwolnień ze stosowania kasy fiskalnej. Jak wynika z przytoczonego paragrafu zwolnienie dotyczy podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku, limit tych obrotów wyliczają proporcjonalnie do okresu prowadzenia sprzedaży.

 

Uwaga!

Limit obrotów dotyczący zwolnienia z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej odnosi się zarówno do podatników zwolnionych z VAT, jak i czynnych podatników VAT.

 

Ze zwolnienia z kasy fiskalnej nawet po przekroczeniu limitu obrotów mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonują np. sprzedaży wysyłkowej, ale muszą spełnić warunki:

  • każda zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku, poczty itp.,

  • należy prowadzić ewidencję oraz posiadać dowody zapłaty wskazujące przedmiot dostawy oraz dane nabywcy (również adres).

Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, żeby móc skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z nich nie będzie możliwości skorzystania ze zwolnienia bez względu ma limit obrotów.

Kasa fiskalna - jak ustalić limit obrotów?

Na wstępie należy podkreślić, że w ustawie o podatku od towarów i usług nie określono definicji obrotu - w art. 29a ustawodawca wskazał jedynie, co stanowi podstawę opodatkowania. Zgodnie z tym artykułem podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Do podstawy wlicza się także otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Warto wspomnieć, że przy ustalaniu limitu obrotu pod uwagę bierze się tylko i wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Ważne!

Do limitu obrotu nie wlicza się m.in. sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także usługi związane z obsługą rynku nieruchomości. Jednakże w  tym wypadku konieczne jest udokumentowanie takich transakcji fakturą.