0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup kasy fiskalnej online a ponowna ulga na jej nabycie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę zakład mechaniki pojazdowej i sprzedaż na rzecz osób fizycznych rejestruję za pomocą kasy fiskalnej. Czy zakup kasy fiskalnej online upoważnia mnie do skorzystania z ulgi w związku z jej nabyciem i w jakim terminie będę zmuszony do wymiany kasy stacjonarnej na urządzenie online?

Wiesław, Piotrków Trybunalski

 

W myśl nowelizacji ustawy o VAT, niektórzy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych są zobowiązani do wymiany obecnie używanej kasy fiskalnej na urządzenie online, tak by zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT: „kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3”.

Przepisy dotyczące kas online weszły w życie 1 maja 2019 r.
Powyższe działanie podyktowane jest uszczelnieniem luki w podatku VAT poprzez zwiększenie kontroli w zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz wyżej wskazanych osób przez branże najczęściej narażone na nieprawidłowości i malwersacje podatkowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy, transakcja sprzedaży zaewidencjonowana na kasie fiskalnej online zostanie automatycznie przesłana do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. Centralnego Repozytorium Kas).

Zakup kasy fiskalnej online – od kiedy?

Znowelizowana ustawa o VAT zaczęła obowiązywać wraz z dniem 1. maja 2019 r., jednak obowiązek wymiany kasy fiskalnej i zakup kasy fiskalnej online został rozłożony w czasie dla określonych branż:

  1. podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon – 1 stycznia 2020 r.,
  2. podatnicy świadczący usługi gastronomiczne (również sezonowe), hotelarskie oraz sprzedaż węgla – 1 stycznia 2021 r.,
  3. podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy, dentystów, a także branży fitness (w zakresie wstępu) – 1 lipca 2021 r.

Jeśli więc w ramach prowadzonej działalności świadczy Pan usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon, na zakup kasy fiskalnej online miał Pan czas do 1 stycznia 2020 r.

Zakup kasy fiskalnej online – co z ulgą?

Ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, wskazanej w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT wobec podatników, u których:

  1. „powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży”.

Podatnicy ci będą mieć prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, procedura korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online zostanie uproszczona. W myśl ustawy, ulga na zakup kasy fiskalnej online jest możliwa do odliczenia lub zwrotu tylko w jednej deklaracji VAT, składanej za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W przypadku niewykorzystania kwoty ulgi w całości, podatnik będzie miał możliwość jej zwrotu na rachunek bankowy. Nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online obowiązują od 1 maja 2019 r.

Tym samym podkreślić należy, że możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikowi, który dokonał zakupu urządzenia online, nawet jeśli wcześniej skorzystał już z ulgi na zakup pierwszej kasy rejestrującej, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Dzień, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, jest uważany za datę:

  1. 1 stycznia 2020 r. – dla podatników sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon,
  2. 1 stycznia 2021 r. – dla podatników świadczących usługi gastronomiczne (również sezonowe), hotelarskie oraz sprzedaż węgla,
  3. 1 lipca 2021 r. – dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy, dentystów, a także branży fitness (w zakresie wstępu).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online należy spełnić dodatkowo określone warunki:

  • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup,
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

Zakup kasy fiskalnej online – kiedy nie będzie można skorzystać z ulgi?

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej online nie będzie mógł skorzystać podatnik, który w obowiązującym go terminie, nie dokona zakupu oraz instalacji kasy fiskalnej online i tym samym nie zacznie ewidencjonować sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych za jej pośrednictwem. Dodatkowo podatnik, który nie wywiąże się z tego obowiązku w ustawowym terminie, może zostać dotknięty karą porządkową w wysokości maksymalnie 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej nie będzie przysługiwało podatnikom, którzy zakupili kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz podatnikom, którzy nie są zobowiązani ustawą do wymiany kasy fiskalnej na kasę online.

W jaki sposób wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej online?

Wartość przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej online podatnik wykazuje w deklaracji VAT składanej za miesiąc, w którym dokonano jej zakupu. Wówczas kwotę ulgi wykazuje się w pozycji 34 pliku JPK_V7: "Zwrot ulgi na kasę fiskalną". Stanowi ona kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.

Należy pamiętać, że jednorazowo całą wartość ulgi można odliczyć jedynie w przypadku, gdy wartość podatku VAT należnego przekracza wartość podatku VAT naliczonego i tym samym jest równa bądź wyższa od odliczanej ulgi. Jeśli w danym okresie kwota podatku VAT należnego jest wyższa od podatku VAT naliczonego, ale mniejsza od wartości przysługującej ulgi, podatnik może pozostałą część ulgi nierozliczonej wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub powiększyć nią wartość podatku VAT do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

Podatnicy zwolnieni z podatku VAT także są uprawnieni do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online na takich samych warunkach jak w przypadku podatnika czynnego. Zwrot ulgi następuje wówczas na podstawie wniosku złożonego do naczelnika urzędu skarbowego, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku CEIDG-1. Złożenie wniosku może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na pomocą kasy fiskalnej online.

Reasumując, zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT podatnicy obecnie zobowiązani przepisami do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych za pośrednictwem kasy fiskalnej, będą musieli dokonać jej wymiany na nowoczesne urządzenie online w bliższej lub dalszej przyszłości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów