0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy trzeba przechowywać zużytą kasę fiskalną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady zobowiązuje do ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca rezygnuje ze świadczenia usług na rzecz osób prywatnych lub z innych przyczyn kasa staje się zwyczajnie bezużyteczna? Czy przedsiębiorca zobowiązany jest do jej przechowywania? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.

Kasa fiskalna - wycofanie z użytku

Pierwszą czynnością, jaką przedsiębiorca powinien dokonać podczas wycofywania kasy rejestrującej z użytku, jest:

  • wykonanie w pierwszej kolejności raportu dobowego, a następnie

  • raportu okresowego (miesięcznego).

Po jego sporządzeniu nie należy dokonywać już żadnych ewidencji na kasie. Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie odczytu z pamięci kasy fiskalnej. Wniosek ten powinien być złożony w ciągu 7 dni od zakończenia pracy kasy.  

Odczyt pamięci kasy fiskalnej

Odczyt pamięci kasy fiskalnej powinien zostać dokonany przez uprawnionego serwisanta w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół. Protokół spisywany jest w trzech egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. W dokumencie zamieszczona jest m.in. adnotacja o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy. Wzór protokołu można znaleźć w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kas.

Kasa fiskalna - wniosek o wyrejestrowanie

Wycofując kasę fiskalną z użytku, niezbędne jest również złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przepisy nie określają dokładnego terminu złożenia wniosku, jednak najlepiej dokonać tego jak najszybciej. Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji powinien zawierać co najmniej takie informacje, jak:

a) dane podatnika,

b) numer ewidencyjny kasy zgłoszonej do wyrejestrowania,

c) dane osoby (imię i nazwisko, dane kontaktowe) wyznaczonej przez podatnika do kontaktów w sprawie ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia odczytu, m.in. ustalenia daty i godziny wykonania tej czynności,

d) przeznaczenie kasy po wyrejestrowaniu z ewidencji.

Co zrobić z zużytą kasą fiskalną?

Po wycofaniu kasy z pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie ma już obowiązku przechowywania urządzenia. Decyzja o dalszym przeznaczeniu kasy zależy wyłącznie od przedsiębiorcy. Ma on więc prawo oddać sprzęt do utylizacji lub sprzedać firmie serwisującej.

Stanowisko organów podatkowych

Potwierdzeniem poprawności takiego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 listopada 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-697/14-2/UNR): “Po wycofaniu kasy z eksploatacji dokonywany jest pełny odczyt zawartości modułu fiskalnego kasy przez serwisanta, który zamyka tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym [...] Sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności, wycofana z eksploatacji kasa może zostać odsprzedana do firmy serwisującej kasy fiskalne/producenta lub zutylizowana.”

Ważne!

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT - podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów