0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasy fiskalne on-line

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowe technologie goszczą niemal w każdej dziedzinie życia codziennego, nic więc dziwnego, że kasy fiskalne on-line stanowią jeden z istotnych elementów, jaki wdrożono w związku z przeciwdziałaniem uszczuplaniu majątku Skarbu Państwa. Przyjrzyjmy się jednak sytuacji, w której przedsiębiorcy nie posiadają stałego łącza internetowego.

Pomysł dotyczący kas fiskalnych online pojawił się w 2019 r. terminy dotyczące ostatecznego wdrożenia rozwiązania były już kilkakrotnie przesuwane. W międzyczasie pojawiły się także wytyczne dotyczące rozwiązań technicznych, których dochowanie obciąża przedsiębiorcę. 

Istotne, że kasy on-line, funkcjonujące za pośrednictwem internetu, niemal na bieżąco przesyłają wszelkie zgromadzone informacje do Centralnego Rejestru Kas, który prowadzony jest on przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wiąże się to z pewnymi istotnymi obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorców. 

Chronologia wydarzeń dotycząca obowiązków

10 kwietnia 2019 ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675), nakładającą na określoną grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line

Przepisy zakładały m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach – obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Wspomniana ustawa wprowadzała konkretne terminy instalacji kas on-line – 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 (w zależności od branży). Jednakże, ze względu na sytuację związaną z pandemią Sars-Cov-2 w kraju, terminy te zostały jednak przesunięte na 2021 rok.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, przedłużono 

 • z dnia 30 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 r.: 

 1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 

 2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; 

 • z dnia 31 grudnia 2020 do dnia 30 czerwca 2021 r. – do świadczenia usług: 

 1. fryzjerskich, 

 2. kosmetycznych i kosmetologicznych, 

 3. budowlanych, 

 4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 

 5. prawniczych, 

 6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obecnie nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla pozostałej kategorii przedsiębiorców, przy czym z pewnością i oni powinni się liczyć z koniecznością wymiany kasy tradycyjnej na kasę online, zważywszy na cel jaki przyświecał pomysłodawcom wdrożenia takich kas.
Zdaniem specjalistów wprowadzenie zmian w zakresie ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy pomocy kas on-line przyczyni się do większej i pełniejszej kontroli właściwych organów w zakresie obrotów przedsiębiorców i będzie przeciwdziałać przestępstwom skarbowym.

Czy założenie łącza internetowego w firmie stanie się teraz obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

 1. przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

 2. przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

 1. związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

 2. obejmujących określenie:

 • sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

 • sposobu pracy kasy rejestrującej,

 1. zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Artykuł 111 ust. 6a ustawy o VAT określa wymagania i zasady działania, którym powinny odpowiadać kasy on-line.

W myśl przywołanego przepisu, kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas określonych w art. 111a ust. 3. 
Jak wynika, z przepisów obowiązkiem podatnika jest zapewnienie połączenia kasy umożliwiającego przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas. 

Jednak w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej

 1. czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

 2. trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Z powyższego wynika, że stały dostęp do Internetu nie jest niezbędny, ale na tą okoliczność musi wyrazić zgodę naczelnik urzędu skarbowego. Ponadto fakt ten nie wyklucza konieczności połączenia z Internetem kasy w terminach ustalonych z organem skarbowym. W konsekwencji, istnieje furtka dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają stałego łącza internetowego, ale dopiero w przyszłości okaże się, czy spełnienie wymagań naczelnika skarbowego i wydawanie zgody w tym zakresie nie będzie bardziej problematyczne, niż założenie łącza internetowego. 

Podstawa prawna

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675).

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2021.685 t.j.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, Dz.U.2020.1059.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów