0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit obrotów do korzystania z kasy - jak ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jasno określa sytuacje, w których podatnik zobligowany jest do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przewiduje również zwolnienia z tego obowiązku m.in. gdy nie został przekroczony limit obrotów do korzystania z kasy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., podatników:

  • u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł,
  • rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Kwestie związane ze zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmioty zwolnione.

Definicja obrotu

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła 1 stycznia 2014 r., został uchylony art. 29 regulujący kwestię definicji obrotu. W zamian został dodany art. 29a, który stanowi że podstawą opodatkowania nie jest już obrót, lecz wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Limit obrotów do korzystania z kasy - wartość netto czy brutto?

W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT sprawa jest oczywista, gdyż ustalając limit obrotów do korzystania z kasy uwzględniają oni całość należności brutto.

Z kolei czynni podatnicy VAT w przypadku obrotu uwzględniają kwoty netto.

Rozpoczęcie sprzedaży wraz z początkiem roku podatkowego a limit obrotów do korzystania z kasy

W tej sytuacji nie ma większych problemów z ustaleniem limitu uprawniającego do zwolnienia z kasy. Bowiem jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 zwolnieniu z obowiązku rejestrowania na kasie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych są podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. W przypadku czynnych podatników będzie to wartość netto wynikająca z dokumentów sprzedaży.

Rozpoczęcie sprzedaży w trakcie roku podatkowego a limit obrotów do korzystania z kasy

Tutaj sprawa nieco się komplikuje i podatnik musi szukać odpowiedzi w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Wynika bowiem z niego, że zwolnieniu podlegają podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W tym przypadku bardzo istotnym jest fakt, że limit obrotów do korzystania z kasy należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży dla wymienionych powyżej osób, a nie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Przykład 1.

Podmiot rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 1 maja 2020 r., jednak pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności miała miejsce dopiero 8 czerwca 2020 r. Jaki będzie limit obrotów do korzystania z kasy?

kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym)

20.000 x (207/ 365) = 11.342,00 zł - limit, po przekroczeniu którego podatnik będzie zobligowany do zainstalowania kasy

Jednak jeżeli podatnik do końca roku 2022 nie przekroczył powyższego limitu - 11.342,00 zł to do końca roku 2022 roku, to od 1 stycznia 2023 roku nadal ma prawo do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy (aż do momentu, gdy przekroczy obrót 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Termin instalacji kasy a przekroczony limit obrotów do korzystania z kasy

W przypadku dokonywania czynności określonych w § 4 rozporządzenia, kasę fiskalną należy zainstalować przed wykonaniem pierwszej sprzedaży. Wcześniejsze rozporządzenie dawało możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie przez okres dwóch miesięcy, następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę. Od 2018 roku w sytuacji, gdy podatnik ma zamiar wykonania czynności wymienionej w § 4 rozporządzenia ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej jeszcze przed jej wykonaniem.

Natomiast podmioty korzystające ze zwolnienia w zakresie osiąganych obrotów na zainstalowanie kasy mają dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym przekroczony został obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów