Poradnik Przedsiębiorcy

Czy kasy online są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców?

Ministerstwo Finansów w ostatnich miesiącach wprowadziło szereg zmian w przepisach, których celem jest walka z tzw. szarą strefą oraz uszczelnienie systemu płatności podatków, w tym podatku VAT. Kasy online są kolejną propozycją, mającą służyć usprawnieniu fiskalizacji obrotu. Dla przedstawicieli niektórych zawodów, kasy online będą już wkrótce koniecznością.

Kasy online – zmiany od nowego roku

Latem ubiegłego roku, przyjęto rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 roku, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, określające wymogi techniczne, jakie muszą spełniać kasy online. Kasy te, choć już wyprodukowane, nie są jeszcze dostępne w sprzedaży. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, który obecnie znajduje się na etapie prac sejmowych. Zgodnie z zapowiedziami, zmiany mają zacząć obowiązywać od początku 2019 roku i mają być wprowadzane stopniowo – w różnym czasie dla przedstawicieli różnych zawodów.

Uwaga!

Zmiany dotyczące kas online, zgodnie z zapowiedziami weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku, są jednak wprowadzane stopniowo:

  • od 1 stycznia 2019 roku, obowiązek posiadania kas online będą mieli:

- podatnicy, którzy świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawy w pełnym zakresie w tym dotyczące naprawy opon;

- podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

- podatnicy oferujący usługi w zakresie dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego dla silników napędowych.

  • od 1 lipca 2019 roku, obowiązek posiadania kas online będą mieli:

- podatnicy, którzy świadczą usługi gastronomiczne w formie stacjonarnej, w tym również podatnicy świadczący usługi gastronomiczne sezonowo;

- podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

  • od 1 stycznia 2020 roku, obowiązek posiadania kas online będą mieli:

- podatnicy świadczący usługi fryzjerskie;

- podatnicy świadczący usługi kosmetyczne;

- podatnicy świadczący usługi budowlane;

- podatnicy świadczący usługi prawnicze;

- podatnicy świadczące usługi medyczne, w tym lekarze i lekarze dentyści;

- podatnicy świadczący usługi dotyczące obiektów służących poprawie kondycji fizycznej w zakresie wstępu, na przykład siłownie.

Co z podatnikami, których usługi nie zostały wymienione w ustawie?

Zgodnie z przewidywanymi zmianami, przedstawiciele określonych powyżej zawodów, będą mieli obowiązek wymiany dotychczas używanych kas na kasy online.

Pozostali podatnicy, którzy świadczą usługi inne, aniżeli wymienione powyżej, będą mieli wybór kasy fiskalnej – po wprowadzeniu kas fiskalnych online, będą mogli stosować zarówno dotychczas używane urządzenia rejestrujące, jak i nowe kasy online.

Nowelizacja przewiduje również inne zmiany, które będą dotyczyły dotychczas stosowanych kas fiskalnych. Od 1 stycznia 2019 roku, zostaną wycofane z użytku kasy fiskalne, które rejestrowały transakcje wyłącznie w formie papierowej. Poczynając od początku roku 2023,  kasy fiskalne rejestrujące transakcje w formie elektronicznej, przestaną być używane. System kas online będzie systemem docelowym.

Zgodnie z zapowiedziami, ulga na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700,00 zł po wprowadzeniu zmian, będzie dotyczyła tylko i wyłącznie kas fiskalnych online.

Zarówno podatnicy, którzy będą zmuszeni do wymiany dotychczas używanej kasy na kasę online, w terminach przywołanych powyżej, jak i podatnicy kupujący kasę fiskalną po raz pierwszy, mogą skorzystać z ulgi na zakup urządzenia. Wysokość ulgi nie zmieni się – ulga będzie nadal wynosiła 90% ceny zakupu, jednakże nie więcej aniżeli 700,00 zł. Ulga może zostać wykorzystana jako odliczenie zawarte w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, albo w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy podatnika).

Czym jest Centralne Repozytorium Kas?

Zgodnie z zapisami projektu ustawy, szef Krajowej Administracji Skarbowej, będzie prowadził Centralne Repozytorium Kas (w skrócie nazywane CRK). Głównym zadaniem Centralnego Repozytorium Kas, będzie gromadzenie informacji przesyłanych z kas online o dokonywanych transakcjach, a także dokonywanie analizy oraz kontroli gromadzonych w ten sposób danych. Kasa online podłączona do systemu teleinformatycznego, będzie w sposób bieżący i automatyczny przesyłała do CRK wszystkie dane, zarówno dotyczące wykonanych z użyciem kasy transakcji, jak i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia urządzenia, na przykład dokonywanych przeglądach.

Informacje dotyczące rejestrowanych transakcji, przesyłane do CRK, będą dotyczyły:

  • wysokości należnego podatku;

  • stawki podatku;

  • rodzaju towaru/usługi;

  • czasu instalacji kasy;

  • miejsca instalacji kasy.

Kasa online nie będzie przesyłała żadnych danych pozwalających na identyfikację nabywcy, za wyjątkiem numeru NIP, jeśli nabywca podał ten numer podczas dokonywania transakcji i zostanie on wprowadzony do kasy.

Jednocześnie system Centralnego Repozytorium Kas, będzie miał możliwość przesyłania do konkretnej kasy fiskalnej, poleceń dotyczących pracy kasy, na przykład dotyczących procesu fiskalizacji kasy lub zapewniających prawidłowość jej pracy.

Fiskalizacja kasy nastąpi automatycznie, bez konieczności składania odrębnego wniosku, w czasie pierwszego połączenia kasy z systemem CRK. W czasie tego procesu kasa otrzyma również numer ewidencyjny.

Paragony w formie elektronicznej

Dotychczas stosowane kasy fiskalne wystawiają paragony w formie papierowej. Po zmianach, nabywca będzie miał możliwość otrzymania paragonu w formie elektronicznej (tzw. e-paragon). Aby nabywca otrzymał e-paragon, będzie musiał zarejestrować się na specjalnie utworzonej platformie internetowej podając swój adres e-mail. Strona wygeneruje kod cyfrowy, który należy podać w trakcie dokonywania transakcji. E-paragony będą przesyłane na podany przez nabywcę adres mailowy.

Kasa online będzie wystawiała paragony w dwóch formach – w tradycyjnej formie papierowej oraz w formie elektronicznej, nazywanej również e-paragonem.

Wszystkie dane zapisywane w pamięci kasy, będą przechowywane tylko i wyłącznie w formie online. Każda kasa online zostanie wyposażona w tzw. pamięć chronioną, powiązaną z pamięcią fiskalną, która będzie składała się z elektronicznego zapisu danych utrwalającego wszystkie dane o dokumentach fiskalnych i niefiskalnych.

Raporty dobowe i miesięczne w kasach online, będą wystawiane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Wydruk raportu w formie tradycyjnej, będzie możliwy tylko na żądanie użytkownika kasy.

Czy kasa online może być wynajęta lub wydzierżawiona?

Projekt ustawy przewiduje istotną nowość – kasy rejestrujące służące do prowadzenia ewidencji sprzedaży, będą mogły być użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze. Przez umowę o podobnym charakterze, należy rozumieć umowę cywilnoprawną, pozwalającą na korzystanie z rzeczy na określonych przez strony umowy zasadach.

Projekt przepisu art.111 ust. 3ca ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnicy mogą używać kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

Warunkiem dopuszczalności tego rodzaju umowy, jest określony status własności kasy fiskalnej – jej właścicielem musi być druga strona umowy, czyli wynajmujący, wydzierżawiający, leasingodawca, itd. Czas obowiązywania umowy, na podstawie której podatnik użytkuje kasę, jest ograniczony do czasu obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Regulacja ta dotyczy tylko i wyłącznie kas online.