Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na zakup kasy fiskalnej - kiedy można z niej skorzystać?

Sprzedając towary bądź usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, podatnik, o ile nie korzysta ze zwolnienia, jest zobowiązany do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Inwestując w zakup kasy fiskalnej zarówno podatnik VAT, jak i podatnik zwolniony z VAT, ma możliwość skorzystania z ulgi, która spowoduje zwrot części środków z tego zakupu. W jaki sposób ulga na zakup kasy fiskalnej jest rozliczana oraz po spełnieniu jakich wymogów można z niej skorzystać w przypadku podatnika VAT i nievatowca? Odpowiadamy!

Obowiązki związane z zakupem kasy fiskalnej

Zakup kasy fiskalnej pociąga za sobą szereg konsekwencji. Przedsiębiorca ponosi koszt w postaci zakupu kasy lub kilku kas rejestrujących, w zależności od tego, ile posiada punktów sprzedaży, co obciąża jego budżet. Jego obowiązkiem jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest zgłoszenie jej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Wzór dotyczący zgłoszenia kasy został zawarty w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Jeżeli przedsiębiorca ma zamiar zgłosić więcej niż jedną kasę fiskalną, wówczas dokonuje tego według wzoru zawiadomienia zawartego w załączniku nr 1 rozporządzenia. W zgłoszeniu należy wskazać całkowitą liczbę kas, które będą wykorzystywane w firmie oraz miejsca (adresy), w których nastąpi instalacja sprzętu. Następnie powinna odbyć się fiskalizacja kasy wykonana przez profesjonalnego serwisanta, który będzie od tego momentu odpowiedzialny za obsługę kas przedsiębiorcy. W ciągu 7 dni od dokonania fiskalizacji przedsiębiorca i serwisant mają obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.

Wykonanie powyższych czynności w obowiązujących terminach uprawnia przedsiębiorcę do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – na czym polega?

Przepisy przewidują ulgę dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w postaci zwrotu części kosztów z zakupu urządzenia. Jak określa art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku). Możliwa do odliczenia suma nie może jednak przekraczać kwoty 700 zł.

Od 1 maja 2019 r. wraz z planowanym wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT odliczenie ulgi na kasę fiskalną  (90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł), będzie przysługiwać tylko w przypadku zakupu kasy online.

Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej po spełnieniu wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 163). Wśród nich należy wymienić:

 • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za zakupioną kasę rejestrującą,
 • złożenie pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscach (adresie) ich używania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie do naczelnika właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Podatnicy świadczący usługi w zakresie przewozu osób lub ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi dodatkowo muszą złożyć informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz o numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której została zainstalowana kasa rejestrująca oraz kserokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru.Podatnik, który zamierza stosować tylko jedną kasę fiskalną do ewidencjonowania sprzedaży, może dokonać zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do urzędu skarbowego na jednym formularzu dotyczącym zgłoszenia kasy. Warunkiem jest, że zgłoszenie zostanie złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – rozliczenie u podatników VAT

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej może być dokonane w deklaracji VAT w rozliczeniu za okres (miesiąc lub kwartał, w zależności od stosowanego okresu rozliczenia podatku VAT), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej lub w okresach kolejnych. Ustawodawca nie określił końcowych ograniczeń czasowych, w których podatnik mógłby skorzystać z ulgi. Warunkiem jest, aby kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie przekraczała kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a podatku naliczonego.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik chce dokonać rozliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej, można otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysokości nie większej niż:

 • 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), z ograniczeniem do 175 zł – gdy podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne lub
 • 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), z ograniczeniem do 350 zł – gdy podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Natomiast podatnik rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego może dokonać odliczenia kwoty z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej, jednak kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty podatku VAT, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozlicza się z podatku VAT za okresy miesięczne. Zakupił kasę o wartości 950 zł i dokonał formalności związanych ze skorzystaniem z ulgi na jej zakup. Zgodnie z przepisami przysługuje mu prawo do odliczenia 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł, w związku z tym przedsiębiorca może rozliczyć 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy. W lipcu kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wynosiła u niego 300 zł. W kolejnych miesiącach osiągał nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym.

Przedsiębiorca może dokonać następującego rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej:

 • w lipcu – 300 zł,
 • w sierpniu – 175 zł,
 • we wrześniu – 175 zł,
 • w październiku – 50 zł.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – rozliczenie u nievatowców

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać również podmioty zwolnione z VAT lub wykonujące wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, które ewidencjonują sprzedaż na kasie rejestrującej. Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej następuje na podstawie złożonego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego, w którym należy zawrzeć: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej.

Aby ulga na zakup kasy fiskalnej została przyznana nievatowcowi należy do wniosku dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który przeprowadził fiskalizację kasy rejestrującej,
 • oryginał faktury za zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności,
 • numer rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który ma zostać dokonany zwrot.

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi oraz bagażowymi niezbędne będzie dołączenie do wniosku również fotokopii świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą. Dodatkowo grupa tych podatników do wniosku załącza informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Po spełnieniu powyższych wymogów urząd skarbowy zwraca odpowiednią kwotę przedsiębiorcy, która wynosi 90% wartości netto zakupionej kasy, z ograniczeniem do kwoty 700 zł.

Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej u podatnika VAT w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT może w prosty sposób dokonać odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl. W tym celu należy podczas generowania deklaracji VAT przez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ wybrać odpowiedni formularz: DEKLARACJA VAT-7 (rozliczenie VAT miesięczne) lub DEKLARACJA VAT-7K (rozliczenie VAT kwartalne).

ulga na zakup kasy fiskalnej

Następnie należy uzupełnić właściwe pola w części E deklaracji.

ulga na zakup kasy fiskalnej

Należy ręcznie uzupełnić pole nr 52 deklaracji, wprowadzając kwotę nie większą niż różnica między polem 41 a 51 (czyli nie większą niż pole 54 – kwota VAT wynikająca z deklaracji do zapłaty). Jeżeli w okresie, w którym przedsiębiorca dokonuje odliczenia, kwota podatku należnego jest wyższa od kwoty podatku naliczonego, lecz mniejsza od wartości przysługującej ulgi i w kolejnym okresie również wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym, to przedsiębiorca może odliczyć pozostałą część nierozliczonej kwoty ulgi na zakup kasy w następnym okresie, ujmując ją także w polu nr 55.