0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej - kiedy można z niej skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedając towary bądź usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, podatnik, o ile nie korzysta ze zwolnienia, jest zobowiązany do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Inwestując w zakup kasy fiskalnej zarówno podatnik VAT, jak i podatnik zwolniony z VAT, ma możliwość skorzystania z ulgi, która spowoduje zwrot części środków z tego zakupu. W jaki sposób rozliczana jest ulga na zakup kasy fiskalnej online oraz po spełnieniu jakich wymogów można z niej skorzystać w przypadku podatnika VAT i nievatowca? Odpowiadamy!

Obowiązki związane z zakupem kasy fiskalnej

Zakup kasy fiskalnej pociąga za sobą szereg konsekwencji. Przedsiębiorca ponosi koszt w postaci zakupu kasy lub kilku kas rejestrujących, w zależności od tego, ile posiada punktów sprzedaży, co obciąża jego budżet. Jego obowiązkiem jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu:

 • kasy fiskalnej on-line - jest przy pomocy serwisanta, dokonać fiskalizacji, zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas (CRK). W przypadku kas online numer ewidencyjny kasy pobierany jest przy fiskalizacji.
 • kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - jest przy pomocy serwisanta, dokonać fiskalizacji i następnie w terminie 7 dni od dnia dokonania fiskalizacji złożyć zgłoszenie danych dotyczących kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (wzór znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących).

Ulga na zakup kasy fiskalnej online – na czym polega?

Przepisy przewidują ulgę dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych on-line w postaci zwrotu części kosztów z zakupu urządzenia. Jak określa art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Dla kas z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii nie przysługuje ulga na zakup kasy.

Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online

Podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online po spełnieniu wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Wśród nich należy wymienić:

 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Podkreślić należy, że jeżeli podatnik będzie prowadził ewidencję sprzedaży za pomocą kilku kas rejestrujących to odliczenie bądź zwrot kwoty wydatkowej na zakup kasy fiskalnej online następuje dla każdej z tych kas pod warunkiem prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Dla kas z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii zakupionych przed 1 maja 2019 roku stosuje się przepisy z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – rozliczenie u podatników VAT

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej może być dokonane w pliku JPK_V7 w rozliczeniu za okres (miesiąc lub kwartał, w zależności od stosowanego okresu rozliczenia podatku VAT), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej lub w okresach kolejnych. Ustawodawca nie określił końcowych ograniczeń czasowych, w których podatnik mógłby skorzystać z ulgi. Warunkiem jest, aby kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie przekraczała kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a podatku naliczonego.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może w tym okresie rozliczeniowym:

 • wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej „rachunkiem”,
 • powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Analogicznie jak wyżej ulgę na zakup kasy fiskalnej wykazuje się do zwrotu lub w formie nadwyżki do przeniesienia jeżeli nie wystąpił podatek VAT należny w deklaracji podatkowej.

Podatnik rozliczający się w VAT w formie ryczałtu ewidencjonowanego może dokonać odliczenia kwoty z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej, jednak kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty podatku VAT, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy. W przypadku tego rodzaju podatnika jeżeli kwota wydana na zakup jest wyższa od kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w części deklaracyjnej JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy, pozostałą część kwoty ulgi na zakup kasy organ podatkowy zwraca na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozlicza się z podatku VAT za okresy miesięczne. Zakupił kasę online 1 marca 2023 roku o wartości 950 zł i dokonał formalności związanych ze skorzystaniem z ulgi na jej zakup. Zgodnie z przepisami przysługuje mu prawo do odliczenia 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł, w związku z tym przedsiębiorca może rozliczyć 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy. W grudniu kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wynosiła u niego 300 zł. W kolejnych miesiącach osiągał nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym.

Przedsiębiorca może dokonać następującego rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej: w grudniu może on odliczyć 300 zł od nadwyżki podatku VAT należnego i pozostałą wartość 400 zł wykazać do zwrotu lub powiększyć o nią kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – rozliczenie u nievatowców

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą skorzystać również podmioty zwolnione z VAT lub wykonujące wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, które ewidencjonują sprzedaż na kasie rejestrującej. Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej (oczywiście jeśli są spełnione wyżej opisane warunki) następuje na podstawie złożonego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego, w którym należy zawrzeć: 

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, 
 • dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, 
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
 • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Wniosek należy złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. 

Aby ulga na zakup kasy fiskalnej online została przyznana nievatowcowi należy do wniosku dołączyć:

 • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Po spełnieniu powyższych wymogów urząd skarbowy zwraca odpowiednią kwotę przedsiębiorcy, która wynosi 90% wartości netto zakupionej kasy, z ograniczeniem do kwoty 700 zł w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej u podatnika VAT w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT może w prosty sposób dokonać odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl. W tym celu należy podczas generowania pliku JPKK_V7 przez zakładkę START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » JPK VAT wybrać okres za który rozliczenie jest dokonane oraz cel złożenia deklaracji.

ulga na zakup kasy fiskalnej

Następnie należy wartość ulgi wprowadzić ręcznie w pkt. 27 pozycja 49. generowanego pliku JPK_V7 wprowadzając kwotę nie większą niż ta znajdująca się w pozycji 51. (kwota do zapłaty)

ulga na zakup kasy fiskalnej

Wprowadzona w ten sposób kwota ulgi zostanie ujęta w generowanym z systemu pliku pliku JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów