Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na zakup kasy fiskalnej - kiedy można z niej skorzystać?

Co do zasady, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Sprawdź, kiedy ulga na zakup kasy fiskalnej jest możliwa do uzyskania.

Jak określa art. 111  ust. 4 ustawy o VAT  podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczeń określa szereg warunków, po których spełnieniu podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Należy do nich zaliczyć:

  • posiadanie dowodu  zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
  • złożenie w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
  • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Podatnicy świadczący usługi w zakresie przewozu osób lub ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi dodatkowo muszą złożyć informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę oraz kserokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru.

Okres rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej może być dokonane w rozliczeniu za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub w okresach kolejnych. Ustawodawca nie określił końcowych ograniczeń czasowych w których podatnik mógłby skorzystać z ulgi.

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać również podmioty zwolnione z VAT, które ewidencjonują sprzedaż na kasie rejestrującej.