0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy w 2024 r. odbędzie się autozapis?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy to prawda, że wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy automatycznie – bez pytania ich o zdanie – zostaną zapisani do pracowniczych planów kapitałowych? Na czym polega autozapis PPK? Jakie obowiązki w 2024 roku ma w związku z tym pracodawca?

Na czym polega autozapis PPK 2024?

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności taką metodą są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPK. Oznacza to, że pracodawca, aby zapisać pracownika do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), nie musi posiadać jego zgody, a pracownicy w wieku 18–55 lat, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną zapisani do programu.

Pierwszy ponowny autozapis PPK miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd. Termin ponownego autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK. W 2024 nie będzie autozapisu.

Pracodawca co 4 lata jest zobowiązany „zapisać” do programu wszystkie osoby – zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do programu, nawet jeśli wcześniej złożyli z niego rezygnację. Nie nastąpi to jedynie w przypadku, gdy osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK.

Przykład 1.

Pan Jan złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat w czerwcu 2021 roku. Do kiedy będzie ona obowiązywała?

Deklaracja ta będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku. Do tego też czasu, tzn. do końca lutego 2023 roku, pracodawca powinien poinformować pana Jana o wznowieniu dokonywania wpłat, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku. Jeżeli pan Jan ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do 28 lutego, to nie zostanie zgłoszony do programu. Wtedy kolejne wznowienie dokonywania wpłat do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2027 roku.

Kogo dotyczył autozapis PPK?

Autozapis stosowany jest do osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie obejmuje to ubezpieczonych, którzy przed 1 kwietnia 2023 roku ukończyli 55. rok życia. Takie osoby pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat wyłącznie na ich wniosek. Natomiast osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 70 lat, nie będą mogły zostać uczestnikami programu.

Autozapis PPK dotyczy także pracowników w tzw. mikrofirmach, którzy nie podpisali umów o zarządzanie PPK.

O czym musiał pamiętać pracodawca?

Pracodawcy do 28 lutego 2023 roku mieli obowiązek poinformować zatrudnionych, że zostaną zapisani do PPK, a co ważne – należy ich także powiadomić o możliwości rezygnacji z takiej formy oszczędzania. Ustawa o PPK nie określa, jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca musi zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie się z tego wywiązał. Zgodnie z informacjami PFR informacja ta nie może być przekazana zbyt wcześnie, np. pół roku wcześniej, ponieważ nie będzie to uznane za wypełnienie omawianego obowiązku informacyjnego. Prowadząc akcję informacyjną, pracodawcy muszą pamiętać, że nie mogą namawiać do rezygnacji z oszczędzania w programie. W takich sytuacjach art. 108 ustawy o PPK przewiduje wysoką karę w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku.

Do pobrania:

Wzór – Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK.pdf

PFR udostępnił wzór Informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK

Przykład 2.

Pan Miłosz złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w 2020 roku, gdy jego pracodawca wdrażał ten program, w związku z czym nie został do niego „zapisany”. W 2022 roku ukończył 55 lat. Czy pracodawca powinien poinformować go o ponownym zapisie?

Do końca lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformować pana Miłosza o ponownym autozapisie, z informacją, że wpłat do PPK będzie dokonywać tylko na wniosek pana Miłosza (taki wniosek powinien zostać złożony do ostatniego dnia lutego). W przypadku złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK pracodawca zawrze w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK, a wpłaty do PPK zacznie obliczać i pobierać, rozpoczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po jej zawarciu.

Pracownicy mogli zgłaszać rezygnację z uczestnictwa w PPK dopiero po 1 marca – te złożone wcześniej zostaną uznane za nieważne. Rezygnacje należy składać w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem. Złożenie jej elektronicznie będzie możliwe tylko wtedy, gdy oświadczenie zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykład 3.

W 2022 roku pan Karol złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 15 lutego 2023 roku pracodawca poinformował go o ponownym autozapisie do tego programu, w związku z czym pracownik 16 lutego 2023 roku złożył nową deklarację o rezygnacji. Czy deklaracje o rezygnacji będą skuteczne?

Żadna z deklaracji o rezygnacji (ani złożona w 2022 roku, ani złożona w lutym 2023 roku) nie będzie skuteczna od marca 2023 roku. Jeżeli pan Karol nie chce oszczędzać w PPK, powinien złożyć deklarację o rezygnacji w marcu 2023 roku.

Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis.

Po akcji informacyjnej pracodawcy są zobowiązani do zawarcia w imieniu pracowników (którzy nie złożyli rezygnacji) umów o prowadzenie PPK. Następnie już w marcu 2023 roku pracodawcy zobligowani są do odprowadzania za te osoby składek. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grozi im kara od 1 tys. zł do 1 mln zł. Jak widać, terminy w tym zakresie są bardzo zbliżone, dlatego konieczne będzie uważne sprawdzanie informacji napływających od zatrudnionych, aby wypełnić wszystkie obowiązki przewidziane w przepisach o PPK.

Przykład 4.

Pan Leon nie został uczestnikiem PPK – w 2021 roku złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W 2023 roku pracownik ten nie złożył wniosku o rezygnację z wpłat, a zatem czy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

Pracodawca w marcu 2023 roku będzie musiał zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK.

Terminy związane z autozapisem

Pierwszy ponowny autozapis PPK miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku.

W związku z autozapisem ważne są daty:

  • do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK;
  • od 1 marca 2023 roku pracownicy mogą zgłaszać rezygnację z uczestnictwa w programie (rezygnacje złożone wcześniej zostaną uznane za nieważne);
  • w marcu 2023 roku pracodawca jest obowiązany do potrącania składek na PPK od wynagrodzeń płatnych w tym miesiącu, które będą odprowadzane do PPK dopiero po 1 kwietnia;
  • 1–17 kwietnia 2023 roku pracodawca przekazuje deklarację PPK i wpłaty.

W Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis, czyli pracownicy są zapisywani do programu oszczędnościowego automatycznie. Wiąże się to dla pracodawcy z dodatkowymi obowiązkami. Za ich niedopełnienie grożą wysokie kary pieniężne, dlatego warto zapoznać się z tymi przepisami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów