0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rezygnacja z PPK 2024 – jak wypełnić oświadczenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicze Plany Kapitałowe to program umożliwiający oszczędzanie dodatkowych środków na emeryturę, finansowany zarówno przez pracodawców, jak i pracowników oraz państwo. Każdy pracodawca, nawet ten zatrudniający zaledwie jednego pracownika, musi zawrzeć umowę z wybraną instytucją finansową celem wdrożenia PPK w jego przedsiębiorstwie. Czy możliwa jest rezygnacja z PPK?

Rezygnacja z PPK - wzór

Do pobrania:

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wp_at do PPK.pdf

Rezygnacja z PPK 2024

Na rachunku prowadzonym w PPK są gromadzone wpłaty własne, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne oraz wpłaty roczne. Pochodzą one częściowo z wynagrodzenia samego pracownika (w przypadku podstawowych wpłat własnych jest to 2% wynagrodzenia za pracę pobieranego automatycznie z pensji uczestnika PPK), zaś częściowo przekazywane są przez pracodawcę (w przypadku podstawowych wpłat własnych jest to kwota odpowiadająca 1,5% wynagrodzenia za pracę uczestnika PPK przekazywanego przez pracodawcę). Rachunek uczestnika PPK dofinansowywany jest również przez państwo za pośrednictwem Funduszu Pracy (wpłaty powitalne oraz wpłaty roczne).

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorcę, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. Dotyczy to ubezpieczonych w wieku od 18 do 55 roku życia. Jeśli pracownik nie zrezygnuje z uczestnictwa w PPK, to zgłoszenia dokonuje się do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy zatrudnienia.

Przewiduje również wyjątki dotyczące na przykład pracowników, którzy najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyli 70. rok życia. Ponadto, pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia mogą zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK wyłącznie na swój wniosek. Ustawa pozostawia pracownikom prawo wyboru – każdy z nich może wypisać się z udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym, jeśli złoży odpowiednią deklarację o rezygnacji.

Jak złożyć deklarację?

Jeśli pracownik zdecyduje, że nie chce, aby środki w jego imieniu były odprowadzane na rachunek prowadzony w ramach PPK, musi podjąć odpowiednie działania w celu rezygnacji z programu. Rezygnacja z PPK nie następuje automatycznie – do pracownika należy złożenie deklaracji i dopilnowanie spełnienia warunków formalnych.

Rezygnacja z PPK musi zostać złożona w formie pisemnej i musi zawierać własnoręczny podpis pracownika rezygnującego z udziału. Wypełnioną deklarację pracownik musi przekazać swojemu pracodawcy.

Złożenie deklaracji ma ten skutek, że pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie (maksymalnie w terminie 7 dni) do poinformowania instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla uczestnika o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w programie. W miesiącu, w którym złożył on deklarację o rezygnacji, pracodawca nie dokonuje wpłaty do PPK – jeśli rezygnacja z PPK nastąpiła po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, wówczas podlega ona zwrotowi.

Pracownik, który zrezygnował z udziału w PPK, może w każdym czasie przystąpić do programu. Ponowne uczestnictwo wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej. Jeśli pracownik nadal nie będzie chciał uczestniczyć w PPK, będzie musiał składać deklarację o rezygnacji co 4 lata.

Zgodnie z przepisami ustawy, okres ważności deklaracji o rezygnacji wynosi 4 lata – co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat na rzecz PPK. Jeśli nadal nie będzie on chciał uczestniczyć w programie, będzie musiał złożyć kolejną deklarację o rezygnacji.

 

Rezygnacja z PPK - jak dokonać?

 

Rezygnacja z PPK zawiera dwie części

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów wzór deklaracji o rezygnacji składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza część zawiera dane identyfikacyjne pracownika oraz jego pracodawcy.

Pracownik musi wypełnić zarówno część dotyczącą jego własnych danych, jak i część dotyczącą danych pracodawcy (nazwa podmiotu zatrudniającego). 

Druga część deklaracji ma istotniejsze znaczenie, zawiera bowiem szereg oświadczeń dotyczących rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK.

Uczestnik rezygnujący z udziału w programie musi podpisać oświadczenia, dotyczące:

  • rezygnacji z wpłaty powitalnej;
  • rezygnacji z wpłat rocznych;
  • rezygnacji z wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Część zawierająca oświadczenia wymaga od pracownika złożenia odręcznego podpisu. Dochowanie tego warunku jest niezbędne do skutecznego wypisania się z uczestnictwa w PPK.

Podsumowując, pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych pod warunkiem, że złoży u pracodawcy stosowne oświadczenie. Rezygnacja taka wygasa co 4 lata, więc pracownik, który nie zdecyduje się w dalszym ciągu na korzystanie z programu musi pamiętać o ponownym złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów