Poradnik Przedsiębiorcy

Rezygnacja z PPK – jak wypełnić oświadczenie?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program umożliwiający oszczędzanie dodatkowych środków na emeryturę, finansowany zarówno przez pracodawców, jak i pracowników oraz państwo. Od lipca 2019 r. PPK obejmą pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników, w następnych etapach program zostanie rozszerzony o kolejne podmioty. Docelowo każdy pracodawca, nawet ten zatrudniający zaledwie jednego pracownika, będzie musiał zawrzeć umowę z wybraną instytucją finansową celem wdrożenia PPK w jego przedsiębiorstwie. Czy możliwa jest rezygnacja z PPK?

Rezygnacja z PPK

Na rachunku prowadzonym w PPK będą gromadzone wpłaty własne, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne oraz wpłaty roczne.

Będą one pochodziły częściowo z wynagrodzenia samego pracownika (w przypadku podstawowych wpłat własnych jest to 2% wynagrodzenia za pracę pobieranego automatycznie z pensji uczestnika PPK), zaś częściowo będą przekazywane przez pracodawcę (w przypadku podstawowych wpłat własnych jest to kwota odpowiadająca 1,5% wynagrodzenia za pracę uczestnika PPK przekazywanego przez pracodawcę). Rachunek uczestnika PPK będzie dofinansowywany również przez państwo za pośrednictwem Funduszu Pracy (wpłaty powitalne oraz wpłaty roczne).

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorcę, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. Przewiduje również wyjątki dotyczące na przykład pracowników, którzy najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyli 70. rok życia. Ponadto, pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia będą zawierali umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK wyłącznie na swój wniosek.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Każdy pracownik może złożyć deklarację o rezygnacji z PPK.

Ustawa pozostawia pracownikom prawo wyboru – każdy z nich może wypisać się z udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym, jeśli złoży odpowiednią deklarację o rezygnacji.

Jak złożyć deklarację?

Jeśli pracownik zdecyduje, że nie chce, aby środki w jego imieniu były odprowadzane na rachunek prowadzony w ramach PPK, musi podjąć odpowiednie działania w celu rezygnacji z programu. Rezygnacja z PPK nie następuje automatycznie – do pracownika należy złożenie deklaracji i dopilnowanie spełnienia warunków formalnych.

Rezygnacja z PPK musi zostać złożona w formie pisemnej i musi zawierać własnoręczne podpisy pracownika rezygnującego z udziału. Wypełnioną deklarację pracownik musi przekazać swojemu pracodawcy.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK. Można spodziewać się, że wejdzie ono w życie przed lipcem 2019 r., kiedy pierwsze firmy zostaną objęte uczestnictwem w PPK.

Rezygnacja z PPK musi być złożona na piśmie – wymagane jest wypełnienie jej treści wielkimi literami oraz złożenie własnoręcznego podpisu łącznie w siedmiu miejscach.

Złożenie deklaracji ma ten skutek, że pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie (maksymalnie w terminie 7 dni) do poinformowania instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla uczestnika o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w programie. W miesiącu, w którym złożył on deklarację o rezygnacji, pracodawca nie dokonuje wpłaty do PPK – jeśli rezygnacja z PPK nastąpiła po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, wówczas podlega ona zwrotowi.

Pracownik, który zrezygnował z udziału w PPK, może w każdym czasie przystąpić do programu. Ponowne uczestnictwo wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej.Jeśli pracownik nadal nie będzie chciał uczestniczyć w PPK, będzie musiał składać deklarację o rezygnacji co 4 lata.

Zgodnie z przepisami ustawy, okres ważności deklaracji o rezygnacji będzie wynosił 4 lata – co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat na rzecz PPK. Jeśli nadal nie będzie on chciał uczestniczyć w programie, będzie musiał złożyć kolejną deklarację o rezygnacji.

Deklaracja zawiera dwie części

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów wzór deklaracji o rezygnacji składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza część zawiera dane identyfikacyjne pracownika oraz jego pracodawcy.

Pracownik musi wypełnić zarówno część dotyczącą jego własnych danych, jak i część dotyczącą danych pracodawcy (dane z pieczątki lub umowy o pracę). Dla przypomnienia warto wskazać, że informacje te muszą być napisane drukowanymi literami.

Druga część deklaracji ma istotniejsze znaczenie, zawiera bowiem szereg oświadczeń dotyczących rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK.

Uczestnik rezygnujący z udziału w programie musi podpisać sześć odrębnych oświadczeń, dotyczących:

  • świadomej rezygnacji z udziału w PPK;

  • rezygnacji z wpłaty powitalnej;

  • rezygnacji z wpłat rocznych;

  • rezygnacji z wpłat własnych dokonywanych przez pracodawcę;

  • rezygnacji z dalszego gromadzenia środków w ramach PPK (ta część deklaracji zawiera również informację o możliwościach wypłaty środków w czasie uczestnictwa w programie);

  • warunków złożenia oświadczenia (zgodnie z wolą pracownika, w sposób swobodny i z zachowaniem warunków wymaganych do zgodnego z prawem złożenia oświadczenia woli).

Część zawierająca oświadczenia wymaga od pracownika złożenia odręcznego podpisu w siedmiu różnych miejsach. Dochowanie tego warunku jest niezbędne do skutecznego wypisania się z uczestnictwa w PPK.