0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek rodzinny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby, które mają dzieci, mogą liczyć na różnego rodzaju świadczenia finansowane z budżetu państwa. Szczególna pomoc przysługuje rodzinom o najniższych dochodach. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek rodzinny.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest wypłacany, aby w części pokryć koszty związane z wychowywaniem dzieci. Jego wysokość jest weryfikowana średnio co 3 lata.

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2019 r. wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny a kryterium dochodowe

Najważniejszym warunkiem, który należy spełnić, aby móc otrzymać zasiłek rodzinny, jest kryterium dochodowe. Oznacza ono, że jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

 • 674,00 zł lub

 • 764,00 zł – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności,

to w takim przypadku przysługuje zasiłek rodzinny w pełnej wysokości. 

Zasada „złotówka za złotówkę”

Od 2016 roku zmienił się zapis w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wcześniej przekroczenie kryterium dochodowego choćby o złotówkę decydowało o tym, że rodzinie nie przysługiwał zasiłek rodzinny. Z pewnością było to krzywdzące i bardzo niekorzystne rozwiązanie. Natomiast zmieniło się to na rzecz obywateli. Mianowicie wprowadzono nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Tak zwany mechanizm „złotówka za złotówkę” zakłada, że zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, a jego wysokość jest pomniejszona o tyle, ile wynosi przekroczenie danego kryterium.

Zasiłek rodzinny nie zostaje przyznany, jeśli jego wysokość wraz z dodatkami nie przekroczy 20 zł.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Świadczenie rodzinne przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

- 18. roku życia lub

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Osobie wymienionej w punkcie 3 zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Komu zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Oprócz wyżej wymienionych, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wymienione zostały warunki, które decydują o tym, że zasiłek rodzinny nie zostanie przyznany. Są to:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • W celu otrzymania zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy wraz z wymaganymi dokumentami. 

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów