Poradnik Przedsiębiorcy

Dochód a przychód - jaka jest między nimi różnica?

W potocznym języku dość często zamiennie używa się określeń dochód a przychód. Jednak pojęcia te oznaczają coś zupełnie innego i nie należy traktować ich jako zmienników. Co należy rozumieć przez określenie dochód a co przez określenie przychód? Odpowiadamy poniżej.

Przychód - co to jest?

Przychód jest uzyskaną kwotą pieniędzy, nie odzwierciedla on faktycznej sytuacji finansowej. To wszelkie przysporzenia majątkowe, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Przychód można uzyskać, np. w ramach prowadzonej działalności, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego lub z nieruchomości. Dokładny katalog przysporzeń, które uznawane są za przychód, został zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim do przychodów zalicza się:

  • otrzymane pieniądze i wartości pieniężne,

  • odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług,

  • rzeczy, prawa i świadczenia o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.

Wysokość przychodów nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, w związku z czym na podstawie przychodu nie należy oceniać sytuacji ekonomicznej firmy.

Ważne!

Przychód jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania otrzymujemy dochód.

Koszty uzyskania przychodu - co należy przez nie rozumieć?

Jak zostało wspomniane wyżej, pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodu powoduje powstanie dochodu. Co należy przez to rozumieć?

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto muszą one mieć związek z prowadzoną działalnością. Warto również pamiętać, że nie wszystkie ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki związane z działalnością mogą stanowić koszt podatkowy - w związku z tym, nawet kwota dochodu nie do końca świadczy o kondycji firmy.

Dochód - co to jest?

Dochód to przychody minus koszty, a więc jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Warunkiem powstania dochodu jest następująca zależność - uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty podatkowe.

Dochód należy rozumieć jako czysty zysk po odjęciu wszystkich kosztów, np. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.