0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla przedsiębiorcy z podwyższoną podstawą wymiaru składek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania składek. To jakimi ubezpieczeniami jest objęty przedsiębiorca, zależy w głównej mierze od tego, czy jest on zgłoszony do ZUS-u również z innego tytułu. Po spełnieniu odpowiednich warunków płatnik może również otrzymywać świadczenia z tej instytucji. Jak obliczyć zasiłek dla przedsiębiorcy deklarującego podwyższoną podstawę wymiaru składek?

Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniem ZUS

Jak wspomniano powyżej, przedsiębiorca podlega pod ubezpieczenia w zależności od tego, czy został już zgłoszony do ZUS-u z innego tytułu. Obowiązek opłacania wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) występuje w przypadku, gdy osoba prowadząca działalność:

  • nie osiąga przychodów, które stanowią podstawę do opłacania składek,

  • osiąga przychody z innych tytułów, które są oskładkowane, ale ich wartość nie jest równa co najmniej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku (w 2019 roku 2250 zł).

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Objęcie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne nie jest równoznaczne z otrzymaniem zasiłku dla przedsiębiorcy w razie niezdolności do pracy. Takie świadczenie może otrzymać jedynie osoba, która została zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Przedsiębiorca nie może zgłosić się wyłącznie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, może to zrobić tylko w przypadku, gdy objęty jest obowiązkowymi składkami społecznymi.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można zgłosić w dowolnym momencie. Trzeba jednak pamiętać o tzw. okresie wyczekiwania na zasiłek. Chodzi o to, że w razie niezdolności do pracy zasiłek dla przedsiębiorcy zostanie przyznany dopiero po 90 dniach nieprzerwanego opłacania składek na to ubezpieczenie. Okres wyczekiwania nie ma zastosowania dla zasiłku macierzyńskiego.

Do okresu wyczekiwania wliczają się poprzednie okresy podlegania pod ubezpieczenie chorobowe, jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 30 dni.
 

Indywidualna podstawa opłacania składek

Osoba posiadająca własną firmę ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy wynoszącej:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (w 2019 roku - 2859,00 zł)

  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez 24 pierwsze miesiące prowadzenia działalności (w 2019 roku - 675,00 zł) - o ile przedsiębiorca posiada prawo do opłacania preferencyjnych składek.

Nie oznacza to jednak, że nie można zadeklarować innej kwoty. Oczywiście chodzi tu o podstawę wyższą (stawki podane powyżej są najmniejszymi od jakich przedsiębiorca może opłacać składki). Przedsiębiorcy decydują się na takie rozwiązanie głównie ze względu na otrzymanie wysokich świadczeń z ZUS-u. Ale ma to też swoje minusy - nie ma możliwości proporcjonalnego pomniejszenia składek poprzez złożenie korekty deklaracji za czas niezdolności do pracy, tak jak w przypadku opłacania składek od standardowej podstawy.

Podstawa opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać w danym miesiącu kwoty stanowiącej 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2019 roku 11 912,50 zł).

Zasiłek dla przedsiębiorcy deklarującego podwyższoną podstawę naliczania składek

W razie niezdolności do pracy podstawę zasiłku dla przedsiębiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, którego dotyczy zwolnienie lekarskie. Opłacając składki na ubezpieczenie chorobowe od kwoty wyższej niż standardowa, zasiłek ustala się się nieco inaczej. W tej sytuacji zasiłek dla przedsiębiorcy nalicza się od podstawy stanowiącej sumę:

  • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe pomniejszonej o 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia podlegających uwzględnieniu w podstawie,

  • kwoty, która  jest iloczynem 1/12 przeciętnej zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe kwoty pomniejszonej o 13,71% oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, za które przychód podlega uwzględnieniu w podstawie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów