0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsumencka pożyczka lombardowa - jakie są warunki jej zawarcia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowa ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej reguluje zasady zawierania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz umowy sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czym jest konsumencka pożyczka lombardowa i jakie regulacje jej dotyczą!

Konsumencka pożyczka lombardowa i zasady jej zawierania

W razie wątpliwości przyjmuje się, że strony zawarły umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej, jeżeli z zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem umowy wynika, że:

 • celem tej umowy jest oddanie do dyspozycji konsumentowi środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, wierzytelności lub innych praw majątkowych, których wartość jest lub może być określoną kwotą pieniężną;
 • zawarcie tej umowy wiąże się z ustanowieniem zabezpieczenia polegającego na ograniczeniu prawa do dysponowania przedmiotem zabezpieczenia lombardowego przez konsumenta;
 • konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z tą umową.

W przypadku gdy przedsiębiorca zawarł z konsumentem więcej niż 1 umowę, ale z zawartych umów wynika, że ich celem było ukształtowanie stosunku prawnego, o powyższych cechach, przyjmuje się, że strony zawarły umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej. W takim przypadku przyjmuje się, że dniem zawarcia umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej jest dzień zawarcia pierwszej z tych umów.

Zawieranie umów konsumenckiej pożyczki lombardowej lub sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową.

Jeżeli na podstawie umowy konsumentowi są oddawane do dyspozycji rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, wierzytelności lub inne prawa majątkowe, których wartość jest lub może być określoną kwotą pieniężną, przyjmuje się, że kwotę konsumenckiej pożyczki lombardowej stanowi równowartość tych rzeczy, wierzytelności lub praw według stanu na dzień zawarcia umowy.

Przykład 1.

Czy nowa regulacja dotyczy także rolników?

Tak, przepisy ustawy stosuje się także do umów o pożyczkę lombardową zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne.

Przepisów ustawy nie stosuje się do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Przedmiot zabezpieczenia lombardowego

Przedmiot zabezpieczenia lombardowego stanowić może wyłącznie rzecz ruchoma:

 • będąca własnością konsumenta,
 • będąca przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • której konsument jest współwłaścicielem.

Za zobowiązania wynikające z zawarcia umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej konsument odpowiada wyłącznie przedmiotem zabezpieczenia lombardowego, chyba że po zawarciu tej umowy okazało się, że przedmiot tego zabezpieczenia nie stanowił jego własności albo jego małżonek lub którykolwiek ze współwłaścicieli tego przedmiotu nie wyraził zgody na ustanowienie zabezpieczenia, jeżeli taka zgoda była wymagana przepisami prawa.

Ten sam przedmiot zabezpieczenia lombardowego nie może być jednocześnie przedmiotem zabezpieczenia więcej niż 1 umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

Konsumencka pożyczka lombardowa - umowa

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przed zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej obowiązkowo przekazuje konsumentowi, na trwałym nośniku, informacje szczegółowo wymienione w ustawie. Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przekazuje konsumentowi informacje na formularzu informacyjnym dotyczącym umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, którego wzór określa załącznik do ustawy. Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową obowiązkowo przekazuje bezpłatnie konsumentowi, na jego wniosek, projekt umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

Umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera się na okres nie krótszy niż 7 dni.

Umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej formułuje się w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Do umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej dołącza się zdjęcie przedmiotu zabezpieczenia lombardowego.

Wygaśnięcie zabezpieczenia lombardowego

Zabezpieczenie lombardowe wygasa z chwilą zapłaty przez konsumenta całkowitej kwoty do spłaty. W takim przypadku przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową niezwłocznie zwraca przedmiot zabezpieczenia lombardowego.

W przypadku gdy ustanowienie zabezpieczenia lombardowego nastąpiło przez przeniesienie własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową, z chwilą dokonania przez konsumenta zapłaty całkowitej kwoty do spłaty:

 • przedmiot zabezpieczenia lombardowego staje się ponownie odpowiednio własnością konsumenta albo konsumenta i jego małżonka, albo konsumenta i osoby będącej współwłaścicielem tego przedmiotu bezpośrednio przed ustanowieniem zabezpieczenia lombardowego;
 • przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową jest obowiązany niezwłocznie zwrócić przedmiot zabezpieczenia lombardowego;
 • przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową jest obowiązany niezwłocznie wystawić na żądanie odpowiednio konsumenta lub jego małżonka, lub współwłaściciela potwierdzenie przeniesienia własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego.

W przypadku braku zapłaty przez konsumenta całości albo części całkowitej kwoty do spłaty w umówionym terminie przedmiot zabezpieczenia lombardowego staje się własnością przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową, chyba że przedmiot zabezpieczenia lombardowego nie stanowi własności konsumenta albo jego małżonek lub którykolwiek ze współwłaścicieli nie wyraził zgody na ustanowienie zabezpieczenia, jeżeli taka zgoda była wymagana przepisami prawa lub umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej stanowi inaczej, albo przedsiębiorca wcześniej stał się właścicielem tego przedmiotu zabezpieczenia.

W przypadku gdy przedmiot zabezpieczenia lombardowego stał się własnością przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową, przedsiębiorca ten zaspokaja wierzytelność wynikającą z umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej przez sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w trybie określonym w ustawie.

Sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego

W przypadku braku zapłaty przez konsumenta całkowitej kwoty do spłaty przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową dokonuje sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w trybie określonym w ustawie.

Po upływie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty całkowitej kwoty do spłaty, jednak nie później niż po upływie 60 dni od dnia upływu terminu zapłaty całkowitej kwoty do spłaty, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową oferuje do sprzedaży przedmiot zabezpieczenia lombardowego.

Na wniosek konsumenta i za zgodą przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową maksymalny termin 60 dni może zostać wydłużony o nie więcej niż kolejne 60 dni. Wniosek ten nie może być złożony przez konsumenta przed upływem terminu zapłaty całkowitej kwoty do spłaty.

Forma sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego

Sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego odbywa się w formie aukcji elektronicznej, kierowanej do nieograniczonego kręgu podmiotów, chyba że wartość kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie przekracza 500 zł. Czas trwania aukcji nie może być krótszy niż 5 dni.

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową może korzystać z usług podmiotów organizujących aukcje z zastrzeżeniem, że warunki tych aukcji spełniają wymagania dla aukcji określone w niniejszym rozdziale.

Ogłoszenie o organizowanej aukcji przedmiotu zabezpieczenia lombardowego zawiera:

 • cenę wywoławczą przedmiotu zabezpieczenia lombardowego;
 • termin oraz miejsce przeprowadzenia aukcji;
 • określenie przedmiotu zabezpieczenia lombardowego, takie jak rodzaj, marka, cechy szczególne, o ile przedmiot je ma;
 • warunki aukcji lub miejsce, lub sposób udostępnienia tych warunków.

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową zamieszcza ogłoszenie o aukcji przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w lokalu przedsiębiorstwa oraz na swojej stronie internetowej, o ile taką stronę ma.

Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w pierwszej aukcji jest równa szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej.

Jeżeli całkowita kwota do spłaty przekracza kwotę szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego ustalonej w umowie konsumenckiej pożyczki lombardowej, cena wywoławcza stanowi równowartość całkowitej kwoty do spłaty.

Jeżeli przedmiot zabezpieczenia lombardowego nie zostanie sprzedany w pierwszej aukcji, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową wystawia ten przedmiot na drugiej aukcji nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia pierwszej aukcji. Cena wywoławcza przedmiotu zabezpieczenia lombardowego w drugiej aukcji nie może być niższa niż 90% ceny wywoławczej ustalonej w pierwszej aukcji.

Jeżeli przedmiot zabezpieczenia lombardowego nie zostanie sprzedany w drugiej aukcji, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową dokonuje jego sprzedaży bez konieczności ogłaszania kolejnej aukcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów