Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności w KPiR

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem, należy dopełnić wielu formalności. Działaniom tym towarzyszy ponoszenie kosztów, które można odliczyć od osiągniętych przychodów. Wydatki te mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Sprawdź, które koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności można ująć w KPiR.

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności jako koszty podatkowe

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 7 września 2012 r., nr IPTPB1/415-299/12-6/DS:

(…) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów, wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednakże obowiązek udowodnienia powiązania poniesionego wydatku ze źródłem przychodu spoczywa na podatniku. Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. (…)

Między innymi mogą to być koszty organizacji i rejestracji działalności, otwarcia rachunku bankowego, opłat skarbowych, uzyskiwania porad prawnych, korzystania z pomocy notariusza oraz wydatków na szkolenie przygotowujące do zawodu, oznaczenie siedziby firmy, przygotowanie pieczątki, tablic informacyjnych, reklamowych. Jeżeli planowany koszt nie jest związany z rozpoczynaną działalnością gospodarczą, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu, ponieważ co do zasady ma on charakter wydatku osobistego. Potwierdzają to również organy skarbowe, m.in. w powołanej wyżej interpretacji indywidualnej (sygn. IPTPB1/415-299/12-6/DS):

(...) Do stwierdzenia, czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, istotnym jest ustalenie, czy takie wydatki są potrzebne w prowadzonej działalności i mają związek z tą działalnością, czy też wydatki te nie są związane z działalnością gospodarczą, a więc takie, które co do zasady mają charakter osobisty.

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć także wydatki, dzięki którym firma będzie funkcjonować. Do tej grupy wydatków zaliczymy środki trwałe, wyposażenie, WNiP, jak również zakupione towary i materiały.

Przykładem jest nadal aktualne postanowienie wydane 10 października 2005 r. przez US w Ostrołęce, sygn. US 15 PO-II-415/37/05/KD, dotyczące otwarcia gabinetu stomatologicznego:

(...) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, w tym także wyszczególnione we wniosku: wynajem lokalu z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, opłaty związane z odbiorem lokalu przez sanepid, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zakup urządzeń i narzędzi stomatologicznych, poniesione wg rachunków (faktur), które wpływają na powstanie i funkcjonowanie źródła przychodu i wydatkom tym trudno odmówić waloru kosztu podatkowego, dlatego zdaniem tut. organu podatkowego należy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów po uruchomieniu gabinetu stomatologicznego, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3500,00 zł lub w przypadku zakupu sprzętu będącego środkiem trwałym w postaci odpisów amortyzacyjnych wyliczonych wg zasad zawartych w art. 22a-22o, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(...) Jeżeli poniesione przez Panią wydatki przed rozpoczęciem działalności związane są z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy, wydatki te będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wartość nabytych przed rozpoczęciem działalności przedmiotów służących jej wykonywaniu podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości pod datą założenia księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów ich poniesienia, mimo że nie zostały one wystawione na podatnika jako przedsiębiorcę, tylko na osobę nieposiadającą jeszcze statusu przedsiębiorcy. Może to jednak dotyczyć wyłącznie przedmiotów zaliczanych do wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej niższej niż 3500 zł, usług oraz innych przedmiotów, które jednak nie zaliczają się do materiałów (służących do wykonywania usług, tworzenia produktów) lub towarów handlowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) o wartości wyższej niż 3500 zł są amortyzowane i tylko te odpisy zaliczane są do kosztów.

Aby koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności można było uznać za koszty podatkowe, zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów z działalności,

  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności - środki trwałe i WNiP

Tak jak zostało napisane wyżej, wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, określonych w art. 22a-22n ustawy o PDOF, czyli poprzez odpisy amortyzacyjne. Zatem trzeba je ująć odpowiednio do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkową ustala się po cenie nabycia, w przypadku gdy podatnik posiada dokumenty zakupu (faktury, rachunki) lub w przypadku ich braku po cenie rynkowej. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik sam wytworzył środek trwały i nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia (przedsiębiorca nie posiada faktur czy paragonów za elementy użyte do wytworzenia sprzętu), wartość początkową środka trwałego ustala biegły powołany przez podatnika, na podstawie cen rynkowych (art. 22g ustawy o PDOF).