0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących w ramach Slim VAT 3

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Slim VAT 3 to pakiet zmian w podatku od towarów i usług, który ma na celu usprawnienie rozliczeń podatkowych oraz ograniczenie szarej strefy w gospodarce. Nowa odsłona ujednolica przepisy w zakresie kursów przeliczeniowych dla faktur korygujących. Jaki zatem kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących podatnik będzie zobowiązany przyjąć po zmianach w ramach Slim VAT 3? Odpowiadamy!

Kurs przeliczeniowy dla faktur w walucie obcej na gruncie VAT

Dokumentując sprzedaż, przedsiębiorca ma pełną dowolność w zakresie zastosowania waluty, w jakiej wystawiona będzie faktura. Warto mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorcy, którzy decydują się dokumentować sprzedaż w walucie obcej, mają obowiązek dokonać przeliczenia wartości sprzedaży wyrażonej w walucie obcej na PLN.

Kwestia zastosowania właściwego kursu przeliczeniowego dla sprzedaży udokumentowanej w innej walucie niż PLN została uregulowana w art. 31a ustawy o VAT.

W art. 31a ust. 1 omawianej ustawy ustawodawca wskazuje, że przeliczenia na PLN sprzedaży udokumentowanej w walucie obcej dokonuje się według średniego kursu zastosowanej waluty, który ogłoszony został przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Na gruncie VAT zgodnie z ogólną zasadą, jaką wskazuje art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Jeśli jednak sprzedaż została udokumentowana przed powstaniem obowiązku podatkowego, to zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT przeliczenia kwoty na PLN dokonuje się według średniego kursu zastosowanej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury.

Jeśli nie ma kursu przeliczeniowego na dzień poprzedzający obowiązek podatkowy lub wystawienia faktury (w przypadku dokumentowania sprzedaży przed powstaniem obowiązku podatkowego), to stosuje się kurs z ostatniego dnia roboczego.

Przykład 1.

Pan Mariusz wykonał usługę w sobotę 27 maja 2023 roku, w tym dniu wystawił również fakturę w walucie obcej. Z jakiego dnia powinien przyjąć kurs przeliczeniowy?

W tym przypadku do przeliczenia wartości sprzedaży udokumentowanej w walucie obcej będzie mieć zastosowanie kurs wybranej waluty z ostatnia dnia roboczego, czyli zgodnie z tabelą kursów ogłoszoną przez NBP z 26 maja 2023 roku.

Przykład 2.

Pani Kinga dokonała sprzedaży 20 maja 2023 roku. Fakturę wystawiła w euro 30 maja 2023 roku. Jaki powinna zastosować kurs przeliczeniowy?

Obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstał w momencie dokonania sprzedaży, czyli 20 maja 2023 roku. Pani Kinga powinna zatem przyjąć średni kurs euro przeliczony na PLN, który ogłosił NBP 19 maja 2023 roku, czyli 4,5367 zł (kurs wskazuje tabela nr 096/A/NBP/2023).

Przykład 3.

Pan Marcin przewiduje wykonanie usługi 26 czerwca 2023 roku. Niemniej 30 maja 2023 roku udokumentował sprzedaż fakturą wystawioną w dolarach amerykańskich. Jaki kurs przeliczeniowy powinien przyjąć?

Jako że pan Marcin wystawił fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, to przeliczenia wartości sprzedaży dokonuje po średnim kursie dolara amerykańskiego przeliczonym za PLN, który ogłosił NBP 29 maja 2023 roku, czyli 4,2234 zł (kurs wskazuje tabela nr 102/A/NBP/2023).

Jaki stosuje się kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących?

Na skutek różnych okoliczności wartość sprzedaży może podlegać korekcie. Jeśli zatem udokumentowana sprzedaż była wyrażona w walucie obcej, to przedsiębiorca zobowiązany jest zastosować właściwy kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących.

Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących do 30 czerwca 2023 roku

Obecnie właściwy kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących wynika z praktyki księgowej i przyjętego orzecznictwa, niemniej nie jest on uregulowany wprost w przepisach.

Przyjmuje się zatem, że właściwy kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących stanowi kurs przyjęty pierwotnie zgodnie z art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Jeśli zatem pierwotna faktura, do której wystawiono fakturę korygującą, została wystawiona:

  • po powstaniu obowiązku podatkowego, to przyjmuje się do przeliczenia faktury korygującej średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający moment powstania obowiązku podatkowego – zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT;
  • przed powstaniem obowiązku podatkowego, to przyjmuje się do przeliczenia faktury korygującej średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury – zgodnie art. 31a ust. 2 ustawy o VAT.

Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących w ramach Slim VAT 3

Nowa odsłona pakietu uproszczeń w zakresie rozliczenia podatku VAT, czyli Slim VAT 3, w projekcie ustawy o VAT wskazuje wprost właściwy kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących.

Po wspomnianym uprzednio art. 31a ustawy o VAT, który wskazuje, jak przeliczyć fakturę wyrażoną w walucie obcej, ustawodawca dodaje art. 31b, który określa zastosowanie właściwego kursu przeliczeniowego.

Projektowy art. 31b ustawy o VAT określa kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących:

  • in plus oraz in minus bez względu na powód korekty,
  • zbiorczych.

Po wejściu w życie Slim VAT 3, które zgodnie z obecnie przyjętymi założeniami ma mieć miejsce od 1 lipca 2023 roku, będą obowiązywały następujące kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących:

Rodzaj korekty

Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących

bez względu na powód korekty in plus i in minus

kurs przeliczeniowy przyjęty pierwotnie

zbiorcze faktury

średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej

 

Przykład 4.

Pani Małgorzata dokonała sprzedaży 20 maja 2023 roku i do jej przeliczenia przyjęła średni kurs NBP z 19 maja 2023 roku. W sierpniu 2023 roku klient dokonał zwrotu towaru. Jaki kurs przeliczeniowy powinna zatem zastosować pani Małgorzata na fakturze korygującej?

Pani Małgorzata powinna przeliczyć wartość z faktury korygującej zgodnie z pierwotnie przyjętym kursem z 19 maja 2023 roku, czyli poprzedzającym moment powstania obowiązku podatkowego faktury pierwotnej.

Przykład 5.

Pani Angelika dokonała sprzedaży 2 maja, 15 maja oraz 24 maja 2023 roku. W sierpniu 2023 roku klient zwrócił część zakupionego towaru z dwóch dostaw 2 maja i 24 maja. Pani Angelika zamierza wystawić zbiorczą fakturę korygującą. Jaki kurs przeliczeniowy powinna zatem zastosować pani Angelika na zbiorczej fakturze korygującej?

Wystawiając zbiorczą fakturę korygującą, powinna ona przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Kurs przeliczeniowy dla faktur z podatku dochodowego a Slim VAT 3

Warto zwrócić uwagę na przypadek, w którym podatnik zdecydował się na przeliczenie wartości sprzedaży w walucie obcej i będzie stosował spójny kurs przeliczeniowy dla podatku dochodowego oraz VAT.

Zgodnie z art. 31a ust. 2a ustawy o VAT, jeśli podatnik korzysta ze średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z podatku dochodowego, to przeliczenia podstawy opodatkowania VAT dokonuje się po kursie ogłoszonym na ostatni dzień roboczy poprzedzający uzyskanie przychodu.

Powyższe regulacje wprowadziła pierwsza odsłona Slim VAT, przy czym podatnik, który podjął decyzję o zastosowaniu spójnego kursu przeliczeniowego, zobowiązany jest stosować go przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym wybrał ten sposób – wskazuje to art. 31a ust. 2b.

W związku z planowanym wejściem zmian, jakie wprowadzi Slim VAT 3, podatnicy, którzy wybrali ww. sposób przeliczenia, mogą mieć wątpliwości, czy będą oni mogli zastosować kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących wprowadzony w ramach Slim VAT 3.

Okazuje się, że regulacje, jakie wprowadzi Slim VAT 3, o których mowa w projektowym art. 31b ust. 1 i 2, nie będą miały zastosowania dla podatników, którzy pierwotnie przeliczyli udokumentowaną sprzedaż w walucie obcej na PLN zgodnie z zasadami dla podatku dochodowego. 

W takim przypadku kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących powinien być również zgodny z zasadami przyjętymi dla podatku dochodowego.

Faktura korygująca w walucie obcej w systemie wFirma.pl

Dokumentując sprzedaż w systemie wFirma.pl, masz możliwość wystawienia faktury korygującej, na której zostaną automatycznie przeliczone wartości zgodnie z właściwym kursem.

W celu wystawienia faktury korygującej należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, w której należy zaznaczyć fakturę pierwotną podlegającą korekcie i wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

W oknie, które się pojawi, należy wskazać dane dotyczące korekty oraz wartość, jaka powinna znajdować się na prawidłowej fakturze. System wówczas przeliczy automatycznie różnicę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów