0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja zapasów w księgach - jak prawidłowo dokonać ewidencji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednostki gospodarcze posiadające zapasy mają obowiązek okresowego przeprowadzania ich inwentaryzacji. Ewentualne niedobory materiałów i towarów mogą zostać ujawnione w toku przeprowadzonej inwentaryzacji. Zdarza się, że jednostka zidentyfikuje zapasy uszkodzone lub nienadające się do użytku czy odsprzedaży. W jaki sposób powinna być udokumentowana i zewidencjonowana likwidacja zapasów w księgach rachunkowych?

Zapasy w jednostce gospodarczej

Rzeczowe aktywa obrotowe, czyli zapasy, są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Przez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym (art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości).

Środki obrotowe jednostek biorą udział w ciągłym ruchu okrężnym, co oznacza, że za przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów i towarów nabywa się ponownie materiały do produkcji wyrobów i towary do sprzedaży w ramach ponownego cyklu gospodarczego. Przedsiębiorstwa stale odnawiają zapasy dla zapewnienia nieprzerwanego procesu gospodarczego.

Inwentaryzacja zapasów na koniec roku

Terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji zostały określone w ustawie o rachunkowości, a podstawowym terminem spisu z natury towarów jest ostatni dzień roku obrotowego.

Zapasy inwentaryzowane są przy zastosowaniu następujących metod inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • uzyskanie potwierdzeń sald od kontrahentów,
 • porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dowodami źródłowymi.

Przy czym podstawową metodą inwentaryzacji towarów i materiałów jest spis z natury. W ramach tej metody następuje ustalenie stanu rzeczywistego, porównanie go ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych oraz ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie stwierdzonych różnic. Różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach to tzw. różnice inwentaryzacyjne.

Wyróżniamy następujące rodzaje różnic inwentaryzacyjnych:

 • niedobory – stan faktyczny ustalony w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji jest niższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych,
 • nadwyżki – stan faktyczny ustalony w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji jest wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

W razie stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych wartość księgowa materiałów i towarów musi zostać doprowadzona do wartości zgodnej ze stanem rzeczywistym danych składników majątku. Ujawnione przy inwentaryzacji różnice w postaci niedoborów i nadwyżek muszą zostać wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Ujawnione w toku inwentaryzacji niedobory

Powodem ujawnienia niedoborów mogą być błędy i nadużycia popełnione przez pracowników, takie jak pomyłki liczbowe w dokumentacji i zapisach, pomyłki w przyjmowaniu i wydawaniu składników majątku, kradzieże czy inne nadużycia.

Rozliczając niedobory, uwzględnia się ewentualne ubytki naturalne. Ubytki naturalne to niezawinione straty w składnikach majątku, których nie można uniknąć, ponieważ są one związane z właściwościami fizycznymi lub chemicznymi materiałów i towarów, z działaniem czynników biologicznych lub klimatycznych czy z warunkami ich transportowania lub magazynowania. Jednostka może ustalić w polityce rachunkowości normy ubytków naturalnych, a niedobory mieszczące się w granicach tych norm odnosi się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Likwidacja zapasów w księgach rachunkowych

Zarówno w wyniku inwentaryzacji zapasów na koniec roku, jak i w trakcie roku mogą zostać zidentyfikowane uszkodzone, zniszczone, nienadające się do dalszego użytku lub odsprzedaży materiały i towary. W wyniku różnego rodzaju zdarzeń mogą one bezpowrotnie utracić możliwość wykorzystania ich w prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej, przez co nie przyczynią się do uzyskania przez jednostkę w przyszłości korzyści ekonomicznych. Przypomnijmy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości aktywa, do których należą zapasy, to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W konsekwencji materiały lub towary nienadające się do dalszego użytku lub odsprzedaży powinny zostać zlikwidowane, a tym samym wyksięgowane z ewidencji bilansowej, przy czym decyzja w sprawie likwidacji uszkodzonych zapasów leży po stronie kierownika jednostki. Protokół likwidacyjny tworzony jest w dniu dokonania likwidacji. Powinien on być sporządzony na wniosek komisji likwidacyjnej i zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Sporządzając protokół likwidacji, należy pamiętać, że musi on spełniać wymogi określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości przewidziane dla dowodu księgowego, a mianowicie:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Wyksięgowanie uszkodzonych, zniszczonych, nienadających się do dalszego użytku lub odsprzedaży materiałów lub towarów z ewidencji bilansowej następuje na podstawie protokołu likwidacji, potwierdzającego fizyczną likwidację materiałów lub towarów. Ich wartość odnoszona jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja dotycząca wartości zlikwidowanych materiałów nienadających się do użytku przy założeniu, że jednostka prowadzi ewidencję materiałów w cenach zakupu, przebiega wówczas następująco:

 • Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
 • Ma konto 310 „Materiały”.

Natomiast ewidencja dotycząca wartości zlikwidowanych towarów nienadających się do odsprzedaży wygląda następująco:

 • Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
 • Ma konto 330 „Towary”.

Przykład 1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w toku przeprowadzonej inwentaryzacji zidentyfikowała uszkodzone towary o wartości 5000 zł. Towary nie nadają się do dalszej odsprzedaży, przez co nie przyczynią się już do uzyskania przez jednostkę w przyszłości korzyści ekonomicznych, w związku z czym kierownik jednostki podjął decyzję o ich likwidacji. Sporządzono protokół likwidacji uszkodzonych towarów. W jaki sposób wyksięgować uszkodzone i nienadające się do dalszej odsprzedaży towary z ewidencji bilansowej?

Jednostka poniosła także wydatek związany z utylizacją tych towarów przez firmę zewnętrzną i otrzymała z tego tytułu fakturę. Wyksięgowanie uszkodzonych i nienadających się do dalszej odsprzedaży towarów z ewidencji bilansowej przebiega wówczas następująco:

 • Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
 • Ma konto 330 „Towary”.

Wydatek związany z utylizacją tych towarów przez firmę zewnętrzną na podstawie otrzymanej od kontrahenta faktury ewidencjonujemy w księgach rachunkowych zapisem:

 • Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
 • Ma konto 210 „Rozrachunki z odbiorcami”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów