0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent, czyli inwentaryzacja na koniec grudnia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z końcem roku podatkowego przedsiębiorcy mają obowiązek dopełnić kilku formalności. Jednym z nich jest przeprowadzenie spisu z natury który powinien zostać ujęty jako ostatni wpis w ewidencji. Jednak jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony remanent oraz kto i w jakim terminie ma obowiązek jego sporządzenia? Sprawdźmy.

Obowiązek przeprowadzenia remanentu

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów opodatkowani na zasadach ogólnych jak i podatkiem liniowym, zobligowani są do sporządzenia remanentu na koniec roku.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Remanent - elementy spisu z natury

Obowiązek sporządzenia remanentu wynika bezpośrednio z par. 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Remanent zwany inaczej spisem z natury, powinien zawierać:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1 par. 24,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Składniki ujęte w spisie z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia remanentu.

Remanent - wycena składników majątku

Ujmowane w remanencie towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, wyceniane są zgodnie z ceną zakupu lub kosztem wytworzenia. Cenę zakupu stanowi kwota płacona sprzedawcy pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu. W przypadku importu cena jest powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz dodatkowe opłaty celne poniesione w związku z importem towaru. W przypadku darowizny lub spadku cenę zakupu stanowi cena takiego samego lub podobnego składnika majątku. Natomiast do kosztów wytworzenia zaliczamy wszelkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wytworzeniem danego towaru, materiału itd., z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

W szczególnych przypadkach, wyceny składników majątku objętych spisem, można dokonać na podstawie cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen nabycia lub zakupu np. w wyniku uszkodzenia, wyjścia z mody. Odpady użytkowe znajdujące się na stanie na dzień przeprowadzenia remanentu, które utraciły swoją pierwotną wartość, wycenia się według wartości oszacowanej, uwzględniając przy tym ich przydatność do dalszego użytkowania.

Szczegółowe informacje na temat sporządzania remanentu na koniec roku oraz remanentu początkowego znajdziesz w artykułach:
Remanent, czyli spis z natury
Remanent, czyli spis z natury na koniec roku
- Remanent początkowy przy zakładaniu działalności

Ujęcie remanentu w KPiR

Jak wynika z regulacji ujętych w par. 26 ust. 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, spis z natury musi być wpisany do księgi:

 • według poszczególnych rodzajów jego składników lub
 • w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników; wówczas zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że w przypadku, gdy firma nie ma na stanie towarów handlowych - wartość spisu z natury wynosi 0 zł - powinien on również zostać ujęty w księdze.

Remanent końcowy w systemie wFirma.pl

Podatnicy prowadzący księgowość z pomocą systemu wFirma.pl sporządzony poza systemem remanent końcowy wprowadzić powinni w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT, gdzie jako rodzaj należy wybrać REMANENT KOŃCOWY oraz wprowadzić datę jego sporządzenia i kwotę wynikającą ze spisu.

Remanent - w KPIR

Na podstawie wprowadzonego remanentu końcowego, system automatycznie wygeneruje wpis dotyczący remanentu początkowego na taką samą wartość. Remanent końcowy i remanent początkowy ujmowany jest w KPIR w kolumnie 15.

Wartości wynikające z remanentów brane są pod uwagę podczas sporządzania zeznania rocznego generowanego z poziomu systemu. W przypadku, gdy wartość remanentu początkowego będzie wyższa niż wartość remanentu końcowego, różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania, w odwrotnej sytuacji będzie go powiększać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów