Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent, czyli inwentaryzacja na koniec grudnia

Wraz z końcem roku podatkowego przedsiębiorcy maja obowiązek dopełnić kilku formalności. Jednym z nich jest przeprowadzenie spisu z natury który powinien zostać ujęty jako ostatni wpis w ewidencji. Jednak jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony remanent oraz kto i w jakim terminie ma obowiązek jego sporządzenia? Sprawdźmy.

Obowiązek przeprowadzenia remanentu

Zarówno przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, jak i ci prowadzący ewidencję przychodów opodatkowani ryczałtem, zobligowani są do sporządzenia remanentu na koniec roku.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Remanent - elementy spisu z natury

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów oraz odpowiednio art. 20 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W obu przypadkach podatnik jest zobowiązany do sporządzenia tzw. spisu z natury, który powinien zawierać co najmniej:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Składniki ujęte w spisie z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu.

Ujęcie remanentu w KPiR

Jak wynika z regulacji ujętych w par. 29 ust. 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, spis z natury musi być wpisany do księgi:

 • według poszczególnych rodzajów jego składników lub
 • w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników; wówczas zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że w przypadku, gdy firma nie ma na stanie towarów handlowych - wartość spisu z natury wynosi 0 zł - powinien on również zostać ujęty w księdze.

Ujęcie remanentu w ewidencji przychodów

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury:

 • według poszczególnych rodzajów jego składników lub
 • w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników; wówczas zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

Ewidencji remanentu dokonuje się w danym roku podatkowym dwa razy. Najpierw jako remanent początkowy, który podlega wpisaniu jako pierwsza pozycja ewidencji, następnie jako remanent końcowy (na koniec roku podatkowego), który uwzględnia się jako pozycja ostatnia.

Wartość sporządzonego spisu z natury nie ma wpływu na wysokość przychodu, nie należy jego wartości wykazywać w składanym po zakończeniu roku zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28).