0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mandant - kim jest i jakie pełni obowiązki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mandant i mandatariusz to dwa określenia pojawiające się często w różnych kontekstach, ale na ogół związane z opartą na zaufaniu relacją powierzenia innej osobie czynności do wykonania. Mandant to osoba, która udziela mandatariuszowi mandatu, czyli upoważnienia do działania w określonej sprawie. Jak zatem rozumieć słowo mandant w określonym kontekście znaczeniowym? Dowiesz się w poniższym artykule!

Mandant w stosunku pełnomocniczym

Pojęcie mandanta najczęściej występuje w obrocie prawnym w kontekście udzielenia pełnomocnictwa. Jest to w tym wypadku osoba udzielająca pełnomocnictwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W tym układzie mandant (mocodawca) udziela mandatu, tj. umocowuje mandatariusza (pełnomocnika) do dokonania w imieniu tego pierwszego określonej czynności prawnej.

Mandant to mocodawca w stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Stosunek pełnomocnictwa w dobry sposób uwidacznia istotę relacji mandanta i mandatariusza opartą w dużym stopniu na zaufaniu. Charakter tej relacji przejawia się w wielu regulacjach Kodeksu cywilnego, w tym postanowieniach wskazujących, że:

  • pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa;

  • umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Mandant w umowie zlecenia

Zarówno w umowie zlecenia regulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 734 i następnych, jak i w umowie o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, występują dwie strony – przyjmujący zlecenie i dający zlecenie.

W takim układzie w obu umowach przyjmujący zlecenie będzie mandatariuszem, a dający zlecenie mandantem. Co prawda przepisy nie stawiają obu stronom żadnych szczególnych wymagań, w szczególności co do profesjonalizmu mandatariusza, jednakże relacja między tym ostatnim a mandantem opiera się na przekonaniu, że mandatariusz dołoży wszelkich starań, by prawidłowo wykonać powierzone czynności.

Mandant w umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług to dający zlecenie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Relacja dającego zlecenie i biorącego zlecenie w dużej mierze opiera się zatem na zaufaniu, co przejawia się m.in. w następujących regułach kodeksowych:

  • przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności;

  • dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie;

  • przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie;

  • nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Mandant w relacji z profesjonalnym pełnomocnikiem

Bardzo często pojęcie mandanta rozumiane jest jednak jako określenie klienta w relacji z profesjonalnym pełnomocnikiem – prawnikiem. Uzasadnieniem takiego nazewnictwa jest oparcie stosunków, podobnie jak w powyższych przypadkach, na zaufaniu.

Mandant to klient w relacji z profesjonalnym pełnomocnikiem – prawnikiem.

Jednocześnie relacja klienta i prawnika bardzo często oparta jest na umowie zlecenia lub świadczenia usług prawniczych. Na ogół także niezbędnym elementem relacji klient – prawnik jest pełnomocnictwo do dokonywania czynności w imieniu klienta.

Przykłady wykorzystania pojęcia „mandant” w praktyce

Fragment umowy zlecenia:
Mandant zleca, a Mandatariusz przyjmuje do wykonania czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji, które to czynności Strony szczegółowo wymieniają w załączniku nr 1 do Umowy.

Fragment pisma procesowego sporządzanego przez pełnomocnika:
Działając w imieniu Mandanta, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego pisma, pragnę wskazać, co następuje.

Fragment przykładowej informacji o zakresie działania kancelarii prawnej:
Kancelaria XYZ wykazuje się dokładną znajomością przepisów z obszarów prawa cywilnego, gospodarczego i prawa własności intelektualnej, a swoją wiedzę potrafi odpowiednio spożytkować dla dobra Mandanta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów