0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaki rodzaj pełnomocnictwa wybrać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej bardzo często zdarza się, że w niektórych sytuacjach posiadanie pełnomocnika znacznie usprawnia załatwianie spraw związanych z przedsiębiorstwem. W zależności od zaufania, jakim darzy się daną osobę oraz od obowiązków i uprawnień, jakim będzie podlegać, należy wybrać odpowiedni rodzaj pełnomocnictwa. Często ogólnodostępne wzory ogólnych pism (sporządzone nie do końca poprawnie) mogą nie spełniać wymogów potrzebnych do umocowania danej osoby do wykonywania odpowiednich czynności. Jaki rodzaj pełnomocnictwa wybrać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Pełnomocnictwo - co to jest?

Zgodnie z obowiązującym prawem pełnomocnictwo jest to wyrażone poprzez oświadczenie woli mocodawcy upoważnienie osoby do wykonywania w jego imieniu czynności prawnych, które zostały określone w treści pełnomocnictwa. Innymi słowy - jest to reprezentowanie lub zastępowanie mocodawcy w stosunkach z innymi podmiotami w ustalonym zakresie.

Przy sporządzaniu pełnomocnictwa koniecznie należy na nim zawrzeć wskazanie mocodawcy (przedsiębiorcy), pełnomocnika oraz zakresu czynności, jakie obejmuje udzielane upoważnienie. Jednak nie rodzi to jednocześnie żadnych obowiązków po stronie umocowanej osoby, gdyż dodatkowo potrzebna jest osobna umowa np. kształtująca stosunek podstawowy. Pełnomocnik może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego czyli ustanowić kolejnych pełnomocników jeśli pozwala na to ustawa lub treść umocowania.

Rodzaj pełnomocnictwa

Od wyboru rodzaju pełnomocnictwa zależy głównie zakres czynności, jakie będzie mogła wykonywać osoba upoważniona w imieniu mocodawcy. Dlatego też, bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej formy, zwłaszcza kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność o szerokim zakresie. Wśród dostępnych pełnomocnictw można wyróżnić: ogólne, rodzajowe i szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne

Obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, co w praktyce oznacza uczestniczenie w sprawach codziennych podejmowanych przez przedsiębiorcę. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia najczęściej do występowania w imieniu mocodawcy przed władzami państwowymi, urzędami, organami administracji publicznej, sądami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi, ale także do składania oświadczeń oraz wniosków procesowych w kontaktach z wymienionymi podmiotami. Ten rodzaj pełnomocnictwa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. Przykładem pełnomocnictwa ogólnego jest prokura. W przypadku prokury nie będzie możliwe ustanawianie przez prokurenta kolejnych pełnomocników w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Odnosi się do upoważnienia danej osoby do wykonywania pewnych określonych rodzajów czynności, które mogą przekraczać zakres zwykłego zarządu. W tym rodzaju pełnomocnictwa określanie objętych nim czynności jest dowolne, zależne m.in. od pozycji umocowanego bądź profilu przedsiębiorstwa. Przedmiotem niniejszego upoważnienia może być przykładowo prawo do zawierania w imieniu przedsiębiorcy umów o pracę.

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo, które nadawane jest do dokonania poszczególnej czynności, jest pełnomocnictwem szczególnym. Powinno ono wskazywać w sposób wyraźny i jednoznaczny czynność, do której wykonania został powołany pełnomocnik. Zwykle pełnomocnictwo takie upoważnia osobę uprawnioną do dokonania jednej, konkretnej czynności,  jak np. sprzedaży w imieniu przedsiębiorcy samochodu osobowego lub nieruchomości. Co istotne, jeżeli zakres szczególnej czynności obejmuje obowiązek aktu notarialnego, wówczas samo upoważnienie także powinno przybrać taką formę.

W przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa, pojawiają się już zapisy w przepisach, które narzucają na przedsiębiorcę taki obowiązek w konkretnej sytuacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów