0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy inaczej nazywane jest upoważnieniem do zawarcia umowy. Najczęściej stanowi prosty, jednostronicowy dokument, na mocy którego upoważniający (mocodawca) poprzez jednostronne oświadczenie woli upoważnia określoną osobę (pełnomocnika) do podpisania umowy w jego imieniu.

Pobierz darmowy wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy wzór.pdf
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy - wzór.docx

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy a typy pełnomocnictwa

Należy pamiętać, że na gruncie kodeksu cywilnego wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne, które obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, np. w ramach jednego przedsiębiorstwa, kiedy pełnomocnik jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie do działalności tego przedsiębiorstwa,

  • rodzajowe, które obejmuje umocowanie do dokonywania określonej kategorii czynności prawnych (czyli najczęściej takich, które wykraczają poza czynności zwykłego zarządu),

  • szczególne - dotyczy indywidualnie oznaczonej czynności prawnej.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy jest więc pełnomocnictwem szczególnym, bowiem mocodawca określa w nim dokładnie, jaka czynność prawna ma być dokonana.

W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

Pełnomocnictwo szczególne jest często wymagane dla określonych czynności przepisami prawa. Należy pamiętać, że musi być udzielone w takiej formie, jakiej prawo wymaga dla dokonania tej czynności (np. pełnomocnictwo do zawarcia umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości musi być zawarte w formie aktu notarialnego). W przypadku zawierania większości umów przepisy prawne nie wymagają zachowania szczególnej formy, warto jednak pamiętać, że udzielenie upoważnienia (pełnomocnictwa) na piśmie zawsze jest najbezpieczniejsze, może bowiem stanowić dowód w przypadku późniejszych sporów.

Jakie elementy powinno zawierać pełnomocnictwo do zawarcia umowy?

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy powinno zawierać takie informacje, jak:

  1. określenie mocodawcy (jego dane identyfikacyjne, adres zamieszkania/siedziby),

  2. określenie pełnomocnika (jego dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, informacja o dokumencie tożsamości, którym pełnomocnik się legitymuje),

  3. określenie umowy, która ma być zawarta (czyli przedmiotu tej umowy, a także danych osoby, która będzie stroną tej umowy),

  4. datę, miejscowość i podpis.

Jeśli mocodawca zgadza się, aby pełnomocnik mógł ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, to takie umocowanie powinno wynikać z treści pełnomocnictwa i być ujęte w osobnym zapisie w dokumencie.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy pełnomocnik zawiera umowę bez odpowiedniego umocowania lub przekraczając jego zakres, aby umowa była ważna, musi zostać potwierdzona przez mocodawcę. Druga strona może wyznaczyć mocodawcy odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa nie obowiązuje, a pełnomocnik obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów