0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niezłożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po sporządzeniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok u podatników mogły powstać trzy sytuacje – niedopłata składki zdrowotnej za 2023 rok, zerowe rozliczenie, czyli przedsiębiorcy wpłacili w trakcie roku dokładnie taką wartość składek, jaka wynika z rocznego rozliczenia, lub nadpłata składki zdrowotnej za 2023 rok. Jeżeli powstała niedopłata, to postępowanie było proste – należało do 20 maja uregulować kwotę do ZUS-u. W sytuacji gdy z rocznego rozliczenia wyniknęła nadpłata składek, przedsiębiorca miał dwa wyjścia – mógł wnioskować o jej zwrot na rachunek bankowy lub zaliczyć ją na poczet przyszłych składek. Przed jakim problemem stoją obecnie przedsiębiorcy, którzy nie zawnioskowali o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na rachunek bankowy? Sprawdźmy!

Rozliczenie nadpłaty rocznej składki zdrowotnej

Jeżeli przedsiębiorca chciał uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2023 rok, to należy w terminie do 3 czerwca 2024 roku złożyć wniosek RZS-R o zwrot na PUE ZUS. Warunkiem uzyskania zwrotu było to, aby płatnik nie posiadał zaległości w ZUS-ie i złożył wniosek w terminie. Jeżeli Zakład wykrył zaległości, to kwota nadpłaty w pierwszej kolejności została zaliczona na ich pokrycie, a pozostała jej wartość podlegała zwrotowi na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

ZUS zawnioskowane nadpłaty o ile uzna je za zasadne zwróci przedsiębiorcom do 1 sierpnia 2024 roku.

Płatnicy mogą również wyjść naprzeciw ZUS-owi i nie generować dodatkowych formalności, decydując się na niewnioskowanie o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Tacy przedsiębiorcy mogą wybrać opcję zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych składek ZUS. Postępowanie to jest zasadne, w przypadku gdy kontynuują prowadzenie działalności, z tytułu której i tak są zobowiązani do comiesięcznego opłacania składki zdrowotnej.

W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 81 ust. 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym:

„W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2n, przy jednoczesnym braku zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu podlega rozliczeniu na koncie płatnika składek do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczonej na koncie płatnika kwoty zwrotu stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 24 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o ich zwrot.

Z powyższego przepisu wynika, że niezłożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej przy jednoczesnym braku zaległości w ZUS-ie skutkuje rozliczeniem nadpłaty na poczet przyszłych składek ZUS, czyli składek wynikających z kolejnych po kwietniu okresów (miesięcy) rozliczeniowych. Takie stanowisko prezentował również ZUS w pytaniach i odpowiedziach z webinaru z 27 kwietnia 2023 roku dotyczących rocznej składki zdrowotnej.

Pytanie 19. „Kwota zwrotu będzie podlegała rozliczeniu na koncie płatnika składek do końca 2023 roku – skąd taki termin?”

Odpowiedź ZUS-u: Termin ten wynika z art. 81 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2056, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, jeśli płatnik:

  • nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty w określonym terminie, tj. do 1 czerwca 2023 i
  • nie posiada zaległości z tytułu lub nienależnie pobranych świadczeń,

Analogicznie w rozliczeniu za 2023 rok ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2024 roku – o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazywanych do ZUS-u a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych.

W przypadku potwierdzenia rozbieżności w pierwszej kolejności ZUS przeprowadzi postępowania w tej sprawie i dopiero po jego zakończeniu rozliczy nadpłatę na składki z uwzględnieniem daty, która wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia.

Jeżeli przedsiębiorca prawidłowo sporządził roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok i dane przekazane w tym rozliczeniu zgadzają się z informacjami wskazanymi w zeznaniu rocznym za 2023 rok, to nie powstaną rozbieżności uniemożliwiające zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych składek. Oznacza to, że ZUS automatycznie rozliczy nadpłatę składki z uwzględnieniem daty, która wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia. Roczne rozliczenie należało złożyć w ramach ZUS DRA za kwiecień 2024. W związku z tym, że termin rocznego rozliczenia upływał w 20 maja, to miesiącem rozliczenia nadpłaty rocznej składki zdrowotnej jest maj.

Brak wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej a pismo z ZUS o zaległościach

Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorcy po rozliczeniu składki zdrowotnej za 2022 rok, którzy nie wnioskowali o zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za 2022 rok, otrzymywali pisma z Zakładu informujące o braku wpłaty składek za maj:

„Dzień dobry,

do 27 czerwca 2023 roku nie wpłynęły do nas Twoje wpłaty na wszystkie składki należne za okres do maja 2023 roku. Jeżeli opłaciłeś składki w pełnej wysokości, sprawdź, czy nie masz żadnych zaległości. Aby to zrobić, możesz złożyć elektronicznie wniosek RD-3. Jeżeli opłacisz składki po terminie, sprawdź, czy są należne odsetki za zwłokę. Jeżeli masz trudności finansowe i nie możesz opłacić całości składek, to skontaktuj się z doradcą ds. ulg i umorzeń telefonicznie lub umów się na e-wizytę”.

Informacja ta miała związek z tym, że przedsiębiorcy, o ile uregulowali składki miesięczne wynikające z ZUS DRA za kwiecień 2023, tak nie opłacali składek wynikających z ZUS DRA za maj 2023, bowiem przeznaczyli na ich pokrycie nadpłatę, jaka powstała z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Z przepisów bowiem nie wynika, że zawarte w art. 81 ust. 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „rozliczenie na koncie płatnika składek do końca roku” uniemożliwia takie działanie, jeżeli płatnik jest pewny, że nie powstanie rozbieżność między danymi przekazanymi do ZUS-u a tymi znajdującymi się w KAS. Rozliczenie to powinno nastąpić z „uwzględnieniem daty, która wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia”.

W sytuacji, w której przedsiębiorca nie chce dochodzić swoich racji w ZUS-ie, może uregulować składki wynikające z ZUS DRA za maj i poczekać na informację na swoim indywidualnym koncie na PUE ZUS o rozliczeniu nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów