0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wedle Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych są zwolnione z obowiązku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, mogą podjąć decyzję o dobrowolnym opłacaniu składki z tego tytułu. W jaki sposób należy zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego? Ile wynosi dobrowolne ubezpieczenie chorobowe? Wyjaśniamy!

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Wyrażając chęć podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, osoba prowadząca działalność musi zadeklarować swój wybór za pomocą odpowiedniego wniosku. W tym celu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dostarczyć formularz ZUS ZUA, wypełniając odpowiednio rubrykę VIII - pola 05 oraz 06, dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Podleganie ubezpieczeniu rozpoczyna się wraz z nadejściem daty wskazanej na dokumencie, jednak

Jak określić wysokość składki?

Podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy czym warto wspomnieć, że przy jej ustalaniu nie stosuje się ograniczenia do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Z kolei podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Jednocześnie, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Natomiast, jak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy ubezpieczeniowej, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które podlegają mu dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Wówczas kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy naliczyć w wysokości 2,45% od ustalonej w powyższy sposób podstawy.

Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe

Podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu także obowiązują ścisłe terminy opłat zobowiązań wobec ZUS. Tak więc osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą - płacąca składki wyłącznie za siebie - dokonuje wpłaty do ZUS za dany miesiąc nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. W pozostałych przypadkach, przykładowo kiedy zatrudnia pracowników, a forma prawna działalności to spółka to termin ten to 15 dzień miesiąca. 

Od 2022 roku spóźnienie się z opłaceniem składek nie jest już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 roku i weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Co jednak ważne nie otrzymają zasiłku osoby, których zadłużenie w ZUS-ie będzie przekraczać 1% minimalnego wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy termin płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas ubezpieczonemu przysługuje prawo do uiszczenia zobowiązania w najbliższym następującym dniu roboczym.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania zobowiązań z tytułu składek w formie bezgotówkowej - przelewem z konta bankowego płatnika. Wówczas za termin dokonania zapłaty, uważa się dzień obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu. Natomiast w przypadku mikroprzedsiębiorców - w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wpłata może zostać dokonana za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

  • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
  • od dnia ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu.

W tym celu należy wypełnić formularz ZUS ZWUA, przy czym warto pamiętać, aby wskazana data była taka sama, jak termin wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych oraz wypadkowego.

Jak wynika z ustawy, podleganie ubezpieczeniu chorobowemu mija także od pierwszego dnia miesiąca w przypadku, kiedy nie zapłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Ważne jest zatem pilnowanie terminowości wpłat, aby zachować ciągłość podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów