0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki biura maklerskiego jako płatnika PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Operacje gospodarcze dotyczące akcji podatnicy przeprowadzają poprzez biura maklerskie, które zajmują się kupnem oraz sprzedażą akcji w ich imieniu. W niniejszym artykule przedstawiamy obowiązki biura maklerskiego jako płatnika PIT! Przeczytaj i dowiedź się więcej!

Obowiązki biura maklerskiego jako płatnika PIT

Na samym początku wskażmy, jakie są obowiązki biura maklerskiego jako płatnika PIT. Otóż zgodnie z definicją zawartą w Ordynacji podatkowej płatnik to podmiot, którego obowiązkiem jest obliczenie i pobranie podatku od podatnika, a następnie wpłacenie go do właściwego urzędu skarbowego.

Przepisem, który dotyczyć będzie biur maklerskich, jest art. 39 ust. 3 ustawy o PIT. W myśl tej regulacji osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane przesłać podatnikowi, a także urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik tego urzędu właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru PIT-8C.

Należy zwrócić uwagę, że treść przywołanego artykułu, ma charakter ogólny i nie zawiera wyjątków od powyższej reguły. Ustawodawca nie precyzuje ściśle kręgu podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzania przedmiotowej informacji. Przepis ten obowiązuje zarówno instytucje finansowe pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi (np. banki, biura maklerskie), jak i inne podmioty wypłacające lub pośredniczące w uzyskaniu określonych dochodów przez podatnika.

W art. 30b ust. 2 ustawy o PIT określono dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Doręczenie podatnikowi informacji PIT-8C może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata czy też przez operatora pocztowego, ale przekazanie tej informacji może nastąpić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że:

  • informacja sporządzona będzie według ustalonego wzoru;

  • podatnicy wyrażą zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej;

  • informacja opatrzona będzie bezpiecznym podpisem elektronicznym;

  • sposób przekazania informacji PIT-8C zapewni płatnikowi możliwość udowodnienia, że podatnik informację otrzymał.

Powyższe dochody określamy jako przychody z kapitałów pieniężnych, które stanowią źródło uregulowane w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.

Zwróćmy zatem uwagę, że powyższy przepis stanowi wyłącznie o obowiązku sporządzenia i przesłania (zarówno podatnikowi, jak i właściwemu organowi podatkowemu) informacji PIT-8C. Nie ma natomiast wzmianki o tym, aby biuro maklerskie miało obowiązek pobrania podatku od podatnika.

W rezultacie jedynym obowiązkiem biura maklerskiego jest w takim przypadku sporządzenie informacji PIT-8C. Biuro to nie jest w tym przypadku płatnikiem podatku.

Biuro maklerskie nie jest płatnikiem podatku z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych uzyskiwanych przez podatnika podatku PIT.

Zasady rozliczania podatku z kapitałów pieniężnych

Zgodnie z art. 30b ustawy o PIT podatek od przychodów z wymienionych tam kapitałów pieniężnych wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Co istotne, obowiązuje zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. To podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania PIT-38 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Powyższy termin jest jednocześnie datą zapłaty należnego podatku.

Podatnik wypełnia zeznanie PIT-38 na podstawie otrzymanej od biura maklerskiego informacji PIT-8C. Jednakże nie zmienia to faktu, że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku wciąż pozostaje podatnik. Na żadnym etapie roku podatkowego biuro maklerskie nie pobiera zaliczek na podatek od dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu kapitałów pieniężnych.

Warto także dodać, że obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku pozostaje aktualny, nawet jeżeli podatnik nie otrzymał od biura rachunkowego informacji PIT-8C.

Aby móc zrealizować obowiązek rozliczenia się z przychodów uzyskanych z ww. źródeł na PIT-38, podatnik winien dysponować stosownymi informacjami dotyczącymi uzyskanych przychodów i poniesionych tytułem ich uzyskania kosztów. Zgromadzenie tych danych z reguły powinno następować na podstawie informacji rocznych sporządzanych i wysyłanych podatnikowi przez podmioty, za których pośrednictwem uzyskuje on te przychody.

Potwierdza to np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 grudnia 2016 roku nr 3063-ILPB1-2.4511.204.2016.1.ES, gdzie wskazano, że fakt nieprzekazania przez biuro maklerskie PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia rzeczonych dochodów w zeznaniu rocznym PIT-38. W tej sytuacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku podatnik winien dokonać na podstawie dokumentu potwierdzającego w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość jego obliczeń (danych). Zainteresowany winien dysponować takim dowodem na wypadek kontroli podatkowej, jednak nie ma obowiązku dołączenia tego dowodu do zeznania podatkowego.

Przypomnijmy, że w takim przypadku zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Należy jednak mieć na uwadze, że przesłanie informacji PIT-8C jest obowiązkiem biura maklerskiego niezależnym od jego woli. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podmiot naraża się na konsekwencje karne skarbowe.

W tym miejscu warto dodać, że konieczność ujęcia danych dotyczących dochodu podatnika w informacji PIT-8C nie oznacza, że z obowiązku informacyjnego zostają zwolnione biura maklerskie pośredniczące w uzyskaniu przez podatnika przychodu, lecz niedysponujące pełną wiedzą odnośnie do poniesionych dla osiągnięcia tego przychodu kosztów. Podmiot zobowiązany na podstawie art. 39 ust. 3 uwzględnia w ramach informacji te koszty, które są mu znane. Tak też orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 17 maja 2013 roku sygn. akt I SA/Wr 380/13.

Obowiązkiem biura maklerskiego jest przesłanie informacji PIT-8C, na podstawie której osoba fizyczna samodzielnie rozlicza podatek dochodowy w zeznaniu PIT-38. W stosunku do osób fizycznych ustanowiono zasadę samoobliczenia podatku.

Przechodząc do podsumowania naszego dzisiejszego artykułu, możemy wskazać, obowiązki biura maklerskiego mają wyłącznie charakter informacyjny względem podatników. Biuro to nie jest natomiast płatnikiem podatku, gdyż takim podmiotem jest wyłącznie ten, który na mocy przepisów ustawy jest zobowiązany do obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów