Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-8C a własna działalność - rozliczenie w zeznaniu rocznym

Bank przysłał mi PIT-8C (10), w którym wypełniona jest część D. „Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ww. ustawy” – Odpłatne zbycie papierów wartościowych. Gdzie wprowadzić wartości z wyżej wymienionych pozycji w zeznaniu rocznym PIT-36, który będę składał z działalności?

Łukasz, Siemianowice Śląskie

 

Dochodów wykazanych w deklaracji PIT-8C nie ujmuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 z tytułu prowadzonej działalności. Ma to związek z faktem, że dochody, które znajdują się w PIT-8C, opodatkowane są stawką 19% i muszą zostać rozliczone na określonym przez ustawodawcę druku zeznania rocznego. Co więcej, gdyby wybrał Pan jako formę opodatkowania podatek liniowy – czyli 19% stawkę podatku dla opodatkowania dochodów z działalności, w związku z czym składałby Pan formularz PIT-36L z tytułu dochodów z działalności – również nie rozliczyłby Pan na nim dochodów wykazanych w PIT-8C. Dochody takie należy wykazać na osobnym formularzu PIT-38.

Na jakim formularzu zeznania rocznego rozliczyć dochody ujęte w PIT-8C?

Na wstępie trzeba określić, jakie rodzaje przychodów ujmowane są w PIT-8C. Zostały one wymienione w części D. deklaracji PIT-8C i należą do nich:

  • odpłatne zbycie papierów wartościowych w poz. 1;

  • realizacja praw wynikających z papierów wartościowych w poz. 2;

  • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających w poz. 3;

  • odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w poz. 4;

  • objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część w poz. 5.

Suma uzyskanych dochodów z części D. wykazanych w formularzu PIT-8C podlega ujęciu w formularzu zeznania rocznego PIT-38 w poz. 20 (przychód) i w poz. 21 (koszty). Dodatkowo, uzyskując przychody w walucie obcej, powinny być one wykazane w PIT-8C w złotówkach, czyli przeliczone według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazany w części D. poz. 1 formularza PIT-8C należy wykazać w formularzu PIT-38 w poz. 20.
Gdyby w formularzu PIT-8C uzyskał Pan również przychody wykazane w poz. 37 części E. „Informacja o wysokości przychodów wykazanych w części D.”, to należałoby wykazać je w formularzu PIT-38 w poz. 22 „Inne przychody”.

PIT-8C

Jak uwzględnić stratę z lat ubiegłych w PIT-38?

Wypełniając PIT-38, podatnik ma możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych w części D. w poz. 28. Nie jest to natomiast strata z działalności gospodarczej. W zeznaniu za 2020 rok podatnik ma możliwość wykazania w poz. 29 wyłącznie straty z lat 2015–2019, które dotyczą odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych;

  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka);

  • pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających;

  • udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni

– oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W przypadku strat powstałych do 2018 roku odliczeniu podlega jednorazowo tylko 50% straty z danego roku. Natomiast w przypadku straty z 2019 roku podatnik ma prawo do odliczenia jednorazowo straty w wysokości nawet 5 000 000 zł.

W poz. 30 należy wprowadzić stawkę podatku dochodowego, która wynosi 19%.
Pomimo opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym, czyli 19%, w przypadku uzyskania dochodów ze zbycia papierów wartościowych ma Pan obowiązek złożenia dodatkowego PIT-38, na którym opodatkuje Pan dochody uzyskane poza prowadzoną działalnością.