0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-8C a własna działalność - rozliczenie w zeznaniu rocznym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bank przysłał mi PIT-8C, w którym wypełniona jest część D. „Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy" – Odpłatne zbycie papierów wartościowych. Gdzie wprowadzić wartości z wyżej wymienionych pozycji w zeznaniu rocznym PIT-36, który będę składał z działalności?

Łukasz, Siemianowice Śląskie

 

Dochodów wykazanych w deklaracji PIT-8C nie ujmuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 z tytułu prowadzonej działalności. Ma to związek z faktem, że dochody, które znajdują się w PIT-8C, opodatkowane są stawką 19% i muszą zostać rozliczone na określonym przez ustawodawcę druku zeznania rocznego. Co więcej, gdyby wybrał Pan jako formę opodatkowania podatek liniowy – czyli 19% stawkę podatku dla opodatkowania dochodów z działalności, w związku z czym składałby Pan formularz PIT-36L z tytułu dochodów z działalności – również nie rozliczyłby Pan na nim dochodów wykazanych w PIT-8C. Dochody takie należy wykazać na osobnym formularzu PIT-38.

Warto wskazać, że deklarację PIT-8C płatnik powinien złożyć do końca stycznia do urzędu skarbowego, a do odbiorcy PIT-8C do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Natomiast odbiorca na rozliczenie otrzymanego PIT-8C ma czas do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Na jakim formularzu zeznania rocznego rozliczyć dochody ujęte w PIT-8C?

Na wstępie trzeba określić, jakie rodzaje przychodów ujmowane są w PIT-8C. Zostały one wymienione w części D. deklaracji PIT-8C i należą do nich:

  • odpłatne zbycie papierów wartościowych w poz. 1;
  • realizacja praw wynikających z papierów wartościowych w poz. 2;
  • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających w poz. 3;
  • odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w poz. 4;
  • objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w poz. 5.

Suma uzyskanych dochodów z części D. wykazanych w formularzu PIT-8C podlega ujęciu w formularzu zeznania rocznego PIT-38 w poz. 20 (przychód) i w poz. 21 (koszty). Dodatkowo, uzyskując przychody w walucie obcej, powinny być one wykazane w PIT-8C w złotówkach, czyli przeliczone według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wykazany w części D. poz. 1 formularza PIT-8C należy wykazać w formularzu PIT-38 w poz. 20.

Gdyby w formularzu PIT-8C uzyskał Pan również przychody wykazane w poz. 37 części E. „Informacja o wysokości przychodów niewykazanych w części D.”, to należałoby wykazać je w formularzu PIT-38 w poz. 22 „Inne przychody”.PIT-8C - jak uzupełnić na PIT-38?

PIT-38 na podstawie PIT-8C sporządzany jest w usłudze Twój e-PIT na stronie e-urzędu skarbowego. Więc na stronie rządowej podatnik może łatwo i wygodnie sporządzić zeznanie roczne na podstawie otrzymanego PIT-8C.

Jak uwzględnić stratę z lat ubiegłych w PIT-38?

Wypełniając PIT-38, podatnik ma możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych w części D. w poz. 28. Nie jest to natomiast strata z działalności gospodarczej. W zeznaniu za 2022 rok podatnik ma możliwość wykazania w poz. 29 wyłącznie straty z lat 2017–2021, które dotyczą odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych;
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka);
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających;
  • udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni

Możliwe jest również odliczenie straty wynikającej z objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

W przypadku strat powstałych do 2018 roku odliczeniu podlega jednorazowo tylko 50% straty z danego roku. Natomiast w przypadku straty od 2019 roku podatnik ma prawo do odliczenia jednorazowo straty w wysokości nawet 5 000 000 zł.

W poz. 30 formularza PIT-38 należy wprowadzić stawkę podatku dochodowego, która wynosi 19%.

Pomimo opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym, czyli 19%, w przypadku uzyskania dochodów ze zbycia papierów wartościowych ma Pan obowiązek złożenia dodatkowego PIT-38, na którym opodatkuje Pan dochody uzyskane poza prowadzoną działalnością.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów