Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT

W obrocie gospodarczym występują różne rodzaje faktur. Ustawa o podatku od towarów i usług podaje definicję faktury. Jednak czy faktura pro forma spełnia definicję faktury? Czy można ją zaksięgować? Wyjaśniamy.

Faktura pro forma a definicja faktury

W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Ponadto faktura zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT powinna zawierać m.in.:

 • datę wystawienia;

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 • stawkę podatku;

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 • kwotę należności ogółem.

Faktura pro forma - czy jest fakturą?

Definicja ustawowa faktury w sposób enumeratywny wymienia dane, które powinny zostać zawarte w fakturze. W związku z tym powstają pewne wątpliwości co do tego, jak traktować dokument, który nie został oznaczony jako faktura, a posiada niezbędne elementy, w tym kwotę podatku VAT lub inne ustawowe elementy faktury. Chodzi tu konkretniej o fakturę pro forma, która w praktyce gospodarczej stanowi swego rodzaju zamówienie. Czy w takiej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy i podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku?

Ważne!

W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Jak już uprzednio podkreślano, faktury pro forma wystawiane są jedynie w celach informacyjnych, a w niektórych przypadkach stanowią podstawę do wpłat zaliczek. Umożliwiają kontrahentom zapoznanie się z ceną towaru lub usługi. W związku z tym nie są dokumentami potwierdzającymi dokonane transakcje.

Podatnicy mogą mieć pewne wątpliwości, czy jeżeli na fakturze pro forma widnieje kwota podatku VAT, to w stosunku do niej powstanie obowiązek podatkowy. Jednak stanowisko zajęte przez Ministerstwo Finansów rozwiało te wątpliwości. W myśl wyjaśnień: Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

Reasumując, faktury pro forma nie są uznawane za faktury, w związku z tym nie zobowiązują do zapłaty VAT należnego widniejącego na dokumencie, a nabywca nie ma na ich podstawie prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Faktura pro forma w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl w prosty sposób pozwala na wystawienie pro formy. W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ ZAMÓWIENIE. Wówczas pojawi się okno wystawiania pro formy. 

Faktura pro forma - księgowanie

Faktury pro forma nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (u ryczałtowców).

Na podstawie tak wystawionej faktury pro forma możliwe jest wystawienie faktury zaliczkowej, faktury końcowej, a także zwykłej faktury VAT.

Fakturę zaliczkową można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZALICZKOWĄ.

 faktura pro forma

Po czym należy wybrać zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie której ma zostać wygenerowana faktura zaliczkowa. Pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu Kwota zaliczki program automatycznie umieszcza kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Należy ją zmienić na faktyczną kwotę otrzymanej zaliczki.

faktura pro forma

Faktura zaliczkowa zostanie ujęta w Rejestrze VAT sprzedaży, jednak nie zostanie wykazana w Księdze Przychodów i Rozchodów ani Ewidencji sprzedaży (w przypadku ryczałtowców).

Natomiast w celu wystawienia faktury końcowej do wcześniej wystawionej faktury zaliczkowej należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KOŃCOWĄ, wybierając pro formę, na podstawie której ma zostać wystawiona faktura zaliczkowa - końcowa.

faktura pro forma

W oknie, które się pojawi można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu Pozostało program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Po zaznaczeniu okna ZAPŁACONO cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej.

faktura pro forma  

Jak już wcześniej zostało wspomniane na podstawie faktury pro forma, w systemie wfirma.pl można również wystawić zwykłą fakturę VAT. Należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » PRO FORMY i wybrać zamówienie na podstawie, którego faktura ma zostać wystawiona, zaznaczyć ją i z górnego paska menu wybrać opcję WYSTAW FAKTURĘ VAT.

faktura pro forma

W oknie wystawiania faktury zostanie automatycznie uzupełniona kwota na podstawie danych z pro formy. Jeśli kwota ta jest inna należy ją zmodyfikować. 

 faktura pro forma

Kwota netto z faktury zostanie ujęta w Księdze Przychodów i Rozchodów albo Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców), a kwota podatku VAT trafi do Rejestru VAT sprzedaży.