0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikrorachunek przy wspólnym rozliczeniu PIT – jak wybrać właściwy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po zakończonym roku podatkowym każda osoba uzyskująca przychody np. z tytułu umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej czy prowadzonej działalności ma obowiązek sporządzenia zeznania rocznego. W celu optymalizacji podatkowej niektórzy podatnicy mogą wybrać wspólne rozliczenie z małżonkiem, dzięki czemu uzyskany dochód zostanie zsumowany i wykazywany na jednej deklaracji zeznania rocznego. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik, bez względu na stan cywilny, posiada swój indywidualny mikrorachunek, na który zobowiązany wpłaca zobowiązania podatkowe. Sprawdźmy, jaki należy wybrać mikrorachunek przy wspólnym rozliczeniu PIT.

Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie PIT?

W sytuacji gdy żaden z małżonków nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, możliwe jest skorzystanie z optymalizacji podatkowej w postaci wspólnego rozliczenia PIT. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z małżonków uzyskuje przychody z tytułu najmu prywatnego. Przychody te nie wykluczają możliwości wspólnego rozliczenia.

Ponadto muszą zostać spełnione trzy dodatkowe warunki wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym małżonkowie mogą złożyć jedno zeznanie roczne w celu rozliczenia uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym, jeżeli:

 • podlegają obowiązkowi podatkowemu,
 • przez cały rok istniała pomiędzy nimi wspólność majątkowa,
 • pozostawali przez cały rok w związku małżeńskim.

Wspólne rozliczenie PIT możliwe jest również w sytuacji, gdy związek małżeński został zawarty w poprzednim roku podatkowym, a w trakcie bieżącego roku podatkowego podlegającego rozliczeniu jeden z małżonków zmarł.
Przykład 1.

Pan Aleksander prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2018 roku zawarł związek małżeński. Jego żona jest zatrudniona na umowę o pracę w firmie ABC i po zakończonym 2021 roku otrzymała od pracodawcy PIT-11. Czy pan Aleksander może rozliczyć się wspólnie z żoną na jednym zeznaniu rocznym?

Tak, w związku z tym, że dochody pana Aleksandra opodatkowane są na zasadach ogólnych (skala podatkowa) i pozostawał z żoną w związku małżeńskim przez cały rok, może złożyć jedno zeznanie roczne (PIT-36), na którym wykaże zarówno dochody z tytułu prowadzonej działalności, jak i dochody żony z umowy o pracę.

Przykład 2.

Pan Łukasz prowadzi działalność na zasadach ogólnych i pozostaje w związku małżeńskim od 5 lat. Jego żona uzyskuje dochody z tytułu najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz pracuje na umowę o pracę w firmie ABC. Czy pan Łukasz może rozliczyć się za 2020 rok wspólnie z małżonką na jednym zeznaniu rocznym?

Tak, pan Łukasz może złożyć jedno zeznanie roczne (PIT-36), na którym rozliczy dochody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz dochody żony z tytułu umowy o pracę na podstawie PIT-11, który powinna otrzymać od pracodawcy. Dodatkowo żona pana Łukasza musi złożyć osobne zeznanie roczne (PIT-28), na którym rozliczy przychody z tytułu najmu prywatnego.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2019 roku każdy podatnik stał się posiadaczem mikrorachunku podatkowego, na który wpłacane są zobowiązania względem urzędu skarbowego. Numer mikrorachunku podatkowego można wygenerować poprzez generator udostępniony przez Ministerstwo Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy nie jest osobnym kontem bankowym, który podatnik musi zakładać osobiście w banku. Nie jest on również rachunkiem, od którego pobierane są dodatkowe opłaty czy prowizje.
W celu wygenerowania numeru mikrorachunku można posłużyć się jednym z dwóch identyfikatorów:

 • PESEL – dla osób fizycznych, które:
 • nie prowadzą działalności gospodarczej lub
 • nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT
 • NIP – dla osób fizycznych i podmiotów, które:
 • prowadzą działalność gospodarczą lub
 • są zarejestrowani jako podatnicy VAT lub
 • są płatnikami podatków i/lub składek ZUS.

Główną zaletą wprowadzenia mikrorachunku podatkowego jest fakt, że jego numer jest stały bez względu na zmianę miejsca zamieszkania, a tym samym zmianę właściwego urzędu skarbowego. Dodatkowo zarówno podatek VAT, jak i PIT płacony jest na ten sam numer rachunku podatkowego, dzięki czemu zostanie ograniczona możliwość pomyłki po stronie podatnika.

Jaki mikrorachunek przy wspólnym rozliczeniu PIT jest właściwy?

W sytuacji, gdy po wygenerowaniu zeznania rocznego powstało zobowiązanie podatkowe, podatnik ma obowiązek dokonania jego wpłaty do urzędu. W tym celu dokonuje płatności na indywidualny mikrorachunek podatkowy. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków na jednym zeznaniu rocznym również mają oni obowiązek uregulowania zobowiązania podatkowego na mikrorachunek.

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Finansów: 
„Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, podatek możesz wpłacić na swój mikrorachunek albo na mikrorachunek małżonka. Zalecamy jednak aby podatek, który wynika ze wspólnego zeznania wpłacać na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana jako pierwsza w tym zeznaniu”.
Jeżeli po wygenerowaniu zeznania rocznego okaże się, że powstała nadpłata podatku na skutek wspólnego rozliczenia z małżonkiem, urząd zwróci ją w terminie: 

 • 45 dni od dnia złożenia zeznania – w przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej;
 • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania – w przypadku innych form, np. składając zeznanie papierowo w urzędzie.

Zgodnie z art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty następuje:

 • na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w SKOK podatnika, w sytuacji gdy zobligowany jest do posiadania takiego rachunku;
 • w gotówce (w kasie urzędu lub przekazem pocztowym), jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Rachunek bankowy właściwy do zwrotu nadpłaty podatku powinien zostać zgłoszony poprzez formularz CEIDG-1. Nadpłata nie jest zwracana na mikrorachunek podatkowy podatnika.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem w systemie wFirma.pl

Zeznanie roczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej generowane jest w systemie wFirma.pl automatycznie na podstawie danych dotyczących składek ZUS, przychodów, kosztów i ewentualnej straty z lat ubiegłych, które zostały wprowadzone w trakcie roku podatkowego. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy swoje dochody opodatkowują na zasadach ogólnych (skala podatkowa), mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJE PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT-36). Następnie należy wybrać rok, za który składane jest zeznanie i jako Cel złożenia zaznaczyć opcję Złożenie deklaracji. W kolejnych oknach zostaną wyświetlone automatycznie uzupełnione dane dotyczące składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy za dany rok z tytułu prowadzonej działalności oraz okno, w którym można dokonać wyboru Sposobu opodatkowania.

mikrorachunek przy wspólnym rozliczeniu pit

W przypadku wspólnego rozliczenia PIT należy wybrać jedną z dwóch opcji:

 • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy;
 • wspólnie z małżonkiem w sposób przewidziany dla wdów i wdowców – w sytuacji gdy rozliczenie następuje ze zmarłym małżonkiem

Dzięki temu pojawią się dodatkowe pola, w których należy wprowadzić NIP lub PESEL małżonka.

W części B.2. należy uzupełnić dane małżonka, takie jak imię, nazwisko i datę urodzenia. Jeżeli adres zamieszkania jest taki sam jak przedsiębiorcy, nie ma potrzeby ręcznego wypełniania pozostałych pól, ponieważ wystarczy zaznaczyć okienko Adres małżonka jest taki sam jak adres podatnika.

Mikrorachunek przy wspólnym rozliczaniu PIT - na jaki dokonać płatności

Następnie w części E.2 należy wprowadzić dane dotyczące dochodów uzyskanych przez małżonka, np. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło czy otrzymanych zasiłków. W części F w polu Składka małżonka należy wprowadzić kwotę opłaconych w danym roku składek społecznych małżonka, np. na podstawie otrzymanego od pracodawcy PIT-11. Dzięki temu wartość zostanie przeniesiona do poz. 203. Analogicznie w części J należy wprowadzić sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne w polu Składka małżonka. Dzięki temu wartość zostanie przeniesiona do poz. 290.

Szczegółowe omówienie schematu wypełniania zeznania rocznego przy wspólnym rozliczeniu małżonków znajduje się w artykule: Rozliczenie z małżonkiem na PIT-36 w systemie wFirma.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów