0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odszkodowanie od byłego pracodawcy – zwolnienie z PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie stan faktyczny, w którym osoba fizyczna otrzymuje odszkodowanie od byłego pracodawcy za niezgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy w ramach ugody sądowej. Zastanowimy się, czy w takim przypadku możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku. Okazuje się bowiem, że są na ten temat rozbieżne opinie.

Odszkodowania zwolnione z PIT

Na wstępie wskażmy, że otrzymane odszkodowanie stanowi przychód podatkowy, gdyż osoba je otrzymująca powiększa w ten sposób swój majątek. Odszkodowanie wynagradza stratę lub krzywdę. Warunkiem otrzymania każdego odszkodowania jest zdarzenie, w wyniku którego dana osoba doznała określonego uszczerbku.

Chociaż każde odszkodowanie stanowi przysporzenie majątkowe, to jednak ustawodawca ze względów celowościowych, wprowadził w zakresie niektórych odszkodowań zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W kontekście naszych rozważań należy przede wszystkim przywołać treść art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wskazującego, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy z wyjątkiem:

  • określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym;
  • odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji;
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c;
  • odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Aby kwota odszkodowania korzystała ze zwolnienia, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  1. wypłacona kwota musi być odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem,
  2. jej wysokość lub zasady ustalania muszą wynikać z przepisów odrębnych ustaw,
  3. podstawą jej przyznania nie może być zawarta umowa lub ugoda pozasądowa.

Stanowisko organów podatkowych w świetle otrzymanego odszkodowania od byłego pracodawcy

Dyrektor KIS w interpretacji z 22 listopada 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-2.4011.805.2021.3.SR), analizując podobny stan faktyczny, wskazał, że opisane zwolnienie nie przysługuje z uwagi na niespełnienie wszystkich ww. warunków ustawowych.

Organ podatkowy stwierdził, że skoro kwota odszkodowania została ustalona na skutek negocjacji pomiędzy pracownikiem a byłym pracodawcą, to nie można przyjąć, że wysokość lub zasady ustalenia odszkodowania wynikają z przepisów odrębnych ustaw bądź przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, lub innych aktów.

W związku z powyższym należy uznać, że kwota odszkodowania wynika z ustaleń zawartych między stronami ugody, a nie z przepisów prawa.

Organ podatkowy przyjął, że podstawą wypłaty odszkodowania była ugoda, o której stanowi art. 917 kc.

Zgodnie z tym przepisem przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie, albo by uchylić spór istniejący bądź mogący powstać.

W konsekwencji w podsumowaniu interpretacji organ podatkowy stwierdził, że w sytuacji, gdy nie wszystkie 3 wskazane wyżej warunki zostały spełnione, przedmiotowe odszkodowanie nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

To zatem oznacza, że wypłacone na podstawie ugody sądowej odszkodowanie od byłego pracodawcy nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ kwota odszkodowania wynika z ustaleń zawartych między stronami ugody, a nie z przepisów prawa.

Odszkodowanie od byłego pracodawcy, a zwolnienie z PIT - stanowisko sądów

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się WSA w Łodzi w wyroku z 27 kwietnia 2022 roku (I SA/Łd 89/22), uznając stanowisko fiskusa za nieprawidłowe.

Sąd słusznie zauważył, że na podstawie art. 44 kp pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

W kontekście rozwiązania umowy o pracę ustawodawca przewiduje odszkodowanie, w sytuacji, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, przepisy o wypowiadaniu warunków pracy i płacy, bądź rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie.

Jednocześnie zgodnie z art. 47(1) kp odszkodowanie, o którym mowa w. art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, natomiast odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

W konsekwencji kwestionowany przez Dyrektora KIS warunek jest spełniony, ponieważ kwota przyznanego odszkodowania wynika z odrębnych ustaw i przepisów, którymi są przywołane regulacje kp.

Co prawda strony, negocjując ugodę, mogły uzgodnić wysokość odszkodowania, ale musiała się ona mieścić w granicach przewidzianych prawem.

Ze stanowiskiem zaprezentowanym przez WSA w Łodzi należy się w pełni zgodzić.

Okoliczność, że strony sporu ustaliły, w jakiej kwocie ma zostać przyznane odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, nie może negować możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Dokonane pomiędzy stronami ustalenia nie są oderwane od rzeczywistości prawnej. Ustalenie kwoty odszkodowania odbywa się bowiem na podstawie określonych przepisów i w pewnych ramach prawnych.

W przypadku wypłaty odszkodowania dokonanego przez byłego pracodawcę podstawą świadczenia są regulacje kp. Zwolnienie od podatku przysługuje, nawet jeżeli sama wysokość odszkodowania została określona w drodze ugody pomiędzy stronami.

Mając powyższe na uwadze, możemy stwierdzić, że odszkodowanie wypłacone od byłego pracodawcy może korzystać ze zwolnienia od podatku PIT. Argumentacja organów podatkowych okazała się w tym przypadku bezzasadna, co słusznie zostało podważone w wyroku WSA w Łodzi.

Nie można bowiem twierdzić, że kwota odszkodowania za nieuprawnione rozwiązanie umowy o pracę nie ma umocowania w przepisach prawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów