0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie od decyzji ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydana przez ZUS decyzja kończy postępowanie administracyjne. Osoba, która nie zgadza się z decyzją ZUS ma prawo odwołania się do sądu. Przy odwołaniu ważne jest by zachować przewidziane w przepisach terminy oraz przestrzegać pozostałych formalności. Wniesienie odwołania jest zwolnione z opłat.

Termin i miejsce złożenia odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca, licząc od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w miesiącach, kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

 

Ważne!

Jeżeli koniec terminu na odwołanie od decyzji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego.

 

Odwołanie od decyzji ZUS można dostarczyć osobiście do odpowiedniego oddziału ZUS lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku przesłania odwołania pocztą o upływie terminu na złożenie odwołania decyduje data stempla pocztowego.

Należy pamiętać, by w celach dowodowych zadbać o potwierdzenie złożenia odwołania. Jeżeli odwołanie zostanie osobiście dostarczone do oddziału ZUS, pracownik ZUS powinien potwierdzić pieczęcią (na kopii odwołania) przyjęcie dokumentu. Jeśli odwołanie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty, najlepiej dokonać wysyłki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania ZUS może zmienić lub uchylić wydaną wcześniej decyzję. Jeżeli w ciągu 60 dni od dnia przekazania odwołania, ZUS nie podejmie żadnych działań, można wnieść do sądu skargę na bezczynność ZUS.

Treść odwołania od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS składa się we właściwym oddziale lub inspektoracie ZUS, jednak należy zaadresować do sądu właściwego na miejsce zamieszkania dla rozpatrzenia sprawy, gdyż ZUS jest pośrednikiem w sprawie. W zależności od rodzaju sprawy będzie to Sąd Okręgowy lub Rejonowy, w każdej decyzji ZUS zawarte jest pouczenie o możliwości odwołania, w treści którego znajduje się pełna nazwa właściwego sądu.

Odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby odwołującej się,

  • oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie,

  • numer decyzji, której dotyczy odwołanie,

  • zarzuty i wnioski,

  • uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów,

  • podpis osoby odwołującej się,

  • lista załączników.

Odwołanie może dotyczyć zarówno całości wydanej decyzji lub tylko jej części. Jeżeli odwołanie wymaga przestawienia dokumentów, to ich kopie należy załączyć do odwołania i na końcu dokumentu wykazać jako załączniki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów