Poradnik Przedsiębiorcy

Opłaty pocztowe w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Praktycznie w każdej firmie występują koszy związane z usługami pocztowymi, czyli wszelkiego rodzaju opłatami. Czy w tym przypadku należy wystawiać dowód wewnętrzny, aby móc ująć te wydatki w księdze przychodów i rozchodów ?

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje, iż podatnicy prowadzący księgę, zapisów w niej powinni dokonywać na podstawie dowodów księgowych. Do dowodów tych zalicza się m.in. dowody opłat pocztowych i bankowych. Zgodnie z tym przepisem, podstawą zapisu w KPiR mogą być również poniesione przez przedsiębiorcę i odpowiednio udokumentowane opłaty pocztowe.

W przypadku firm, najpopularniejszym dowodem poniesienia opłaty pocztowej jest, wykonywany przez podatnika i poświadczony przez pocztę, wpis do książki nadawczej. W książce tej dokumentuje się liczbę oraz rodzaj nadanych w danym dniu listów, przesyłek.

Jeśli więc podatnik prowadzi książkę nadawczą, nie trzeba dodatkowo wystawiać żadnych dowodów wewnętrznych, które miałyby udokumentować poniesione opłaty. To książka i zawarte w niej wpisy będą w tym przypadku podstawą do właściwego ewidencjonowania opłat pocztowych w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.

W przypadku, gdy podatnik nie prowadzi takiej książki, koniecznie jest sporządzenie odpowiedniego dowodu wewnętrznego, który zawierał będzie co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.