0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty skarbowe w kosztach - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, prowadząc działalność gospodarczą, ponoszą różne koszty i opłaty. Wśród wydatków, z jakimi muszą się liczyć, są opłaty skarbowe. Koszty te ponoszone są w związku z dokonywaniem różnych czynności urzędowych. Wśród nich wymienić można np. opłaty za pełnomocnictwa, a także wydanie różnego rodzaju zaświadczeń lub zezwoleń. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie jest w stanie uchronić się przed koniecznością uiszczania opłat skarbowych.

Czy opłaty skarbowe można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Ponadto wydatki te muszą być odpowiednio udokumentowane i mieć związek z prowadzoną działalnością.

Ze względu na fakt, że opłaty skarbowe nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, można wyjść z założenia, że opłaty te podatnik może ująć w kosztach podatkowych. Pod warunkiem, że zostały one poniesione w związku z prowadzoną działalnością oraz podatnik posiada dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wówczas po spełnieniu powyższych warunków podatnik może koszt związany z opłatą skarbową zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności.

Udokumentowanie wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie właściwego urzędu skarbowego lub opłaca przelewem bankowym na właściwy rachunek.

Dokonując zapłaty w kasie urzędu skarbowego, podatnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Na dokumencie tym powinny znajdować się takie informacje jak:

  • data zapłaty,
  • informacja czego opłata dotyczyła,
  • wartość opłaty,
  • numer pokwitowania,
  • pieczątka urzędu skarbowego.

Jeśli dokument posiada powyższe dane, na jego podstawie można dokonać ujęcia opłaty skarbowej w kosztach firmy.

Jeśli natomiast opłata skarbowa zostanie uiszczona przelewem bankowym, dokumentem, na podstawie którego wydatek można zaksięgować koszt, jest potwierdzenie przelewu.

Zaliczanie opłat skarbowych do KPiR

Wydatki poniesione na opłaty skarbowe należy kwalifikować jako pozostałe wydatki i księgować w kolumnie 13 KPiR. Dotyczy to oczywiście podatników, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów.

W sytuacji, gdy czynność urzędowa, za którą podatnik wniósł opłatę, nie została dokonana, może on ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do właściwego urzędu skarbowego i zawrzeć w nim informację o formie, w jakiej podatnik chce otrzymać zwrot pieniędzy.

Kwota ta może zostać zwrócona:

  • przelewem na rachunek bankowy podatnika,
  • gotówką w kasie właściwego urzędu skarbowego,
  • przekazem pocztowym - kwota zwrotu będzie wówczas pomniejszona o koszty opłat pocztowych, związanych z przesłaniem pieniędzy.

Należy jednak pamiętać, że jeśli wcześniej kwota opłaty skarbowej została ujęta w kosztach podatkowych, po otrzymaniu zwrotu konieczne będzie wyksięgowanie wydatku z kosztów podatkowych.

Jak ująć opłaty skarbowe w kosztach?

W systemie wFirma.pl opłaty skarbowe należy księgować poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Opłaty skarbowe w KPiR

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

W przypadku ksiąg rachunkowych opłatę skarbową należy zaksięgować poprzez wystawienie dokumentu PK poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » POLECENIE KSIĘGOWANIA.

Opłaty skarbowe w KPiR

Tak wystawiony dokument PK zostanie ujęty w Księdze handlowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów