0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot zagranicznego podatku - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy rezydenci podatkowi wykonujący pracę za granicą zobowiązani są do rozliczenia podatku zarówno w kraju źródła, jak i w kraju rezydencji. Nie jest wykluczona sytuacja, w której polski podatnik otrzymuje zwrot zagranicznego podatku. Warto zatem zastanowić się, jakie to wywołuje skutki podatkowe oraz w jaki sposób należy dokonać rozliczenia otrzymanego zwrotu.

Zwrot zagranicznego podatku a metoda unikania podwójnego opodatkowania

Sposób rozliczenia otrzymanego z zagranicy zwrotu uzależniony jest przede wszystkim od obowiązującej pomiędzy krajami metody unikania podwójnego opodatkowania. Jak wiadomo, wyróżniamy metodę wyłączenia z progresją oraz metodę proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód osiągnięty w kraju źródła podlega zwolnieniu od podatku w kraju rezydencji. Dochód ten może być jedynie wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku, która ma zastosowanie do innego dochodu osiągniętego w kraju rezydencji. W przypadku tej metody dochód osiągnięty za granicą zawsze korzysta ze zwolnienia od podatku w Polsce. Co więcej, jeżeli polski rezydent podatkowy osiąga dochód wyłącznie poza granicami RP, to w kraju nie tylko nie ma obowiązku rozliczania podatku od zagranicznego zarobku, lecz także nie musi składać zeznania PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Skoro w przypadku tej metody dochód zagraniczny jest zwolniony od podatku, to otrzymany zwrot zagranicznego podatku także korzysta ze zwolnienia. W tej sytuacji podatnik nie musi wykazywać zwrotu podatku w polskim zeznaniu podatkowym.

Przykład 1.

Polski rezydent podatkowy w ciągu roku podatkowego osiągał dochód wyłącznie z pracy w Wielkiej Brytanii. Z krajem tym obowiązuje umowa międzynarodowa stanowiąca jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia z progresją. W tej sytuacji dochód zagraniczny jest w Polsce zwolniony od podatku, a podatnik jest zobowiązany do rozliczenia swoich zarobków w Wielkiej Brytanii. Jeżeli na skutek dokonanego rozliczenia otrzyma zwrot zagranicznego podatku, to również ta kwota będzie korzystała ze zwolnienia od podatku w Polsce.

W przypadku metody wyłączenia z progresją polski rezydent podatkowy otrzymujący zwrot podatku z zagranicy korzysta ze zwolnienia od podatku w Polsce i nie musi otrzymanego zwrotu rozliczać przed polskim urzędem skarbowym.
Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia. W jej myśl rezydent podatkowy jest zobowiązany do zapłaty podatku zarówno w kraju źródła dochodu, jak i miejsca zamieszkania. Aby jednak nie doszło do podwójnego opodatkowania od podatku zapłaconego w kraju rezydencji, podatnik może odliczyć podatek zapłacony za granicą.

Jak zatem widać, metoda ta opiera się na możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą. W konsekwencji, jeżeli polski podatnik początkowo odliczył zagraniczny podatek, a następnie otrzymał jego zwrot, to wpływa to na sposób rozliczenia oraz wysokość podatku wykazanego w polskim urzędzie skarbowym. Oznacza to, że w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia zwrot zagranicznego podatku należy rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym.

Przykład 2.

Polski rezydent podatkowy w ciągu roku podatkowego osiągał dochód wyłącznie z pracy w Holandii. Z krajem tym obowiązuje umowa międzynarodowa ustanawiająca jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę proporcjonalnego odliczenia. W tej sytuacji dochód zagraniczny jest w Polsce opodatkowany, ale podatnik od polskiego zobowiązania podatkowego może odliczyć podatek zapłacony w Holandii. Jeżeli na skutek dokonanego rozliczenia otrzyma zwrot podatku z Holandii, to będzie musiał uwzględnić to w polskim zeznaniu podatkowym.

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia polski rezydent podatkowy otrzymujący zwrot zagranicznego podatku musi go rozliczyć przed polskim urzędem skarbowym.
Powyższe znajduje także potwierdzenie w polskich przepisach. Jak bowiem wynika z treści art. 45 ust. 3a ustawy PIT jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Zwrot zagranicznego podatku a możliwość zastosowania ulgi abolicyjnej

Już na pierwszy rzut oka widać, że korzystniejsza dla podatników jest metoda wyłączenia z progresją. W celu zniwelowania różnicy ustawodawca wprowadził do ustawy o PIT ulgę abolicyjną, której idea polega na zwolnieniu od podatku różnicy powstającej pomiędzy rozliczeniem dokonanym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a metodą wyłączenia z progresją.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy ulgą abolicyjną można również objąć otrzymany zwrot zagranicznego podatku. Niestety analiza treści art. 27g ust. 1 ustawy PIT prowadzi do wniosku, że ulga ta przysługuje wyłącznie w odniesieniu do wypracowanego dochodu. W konsekwencji nie ma ona zastosowania w ramach otrzymanego zwrotu podatku z zagranicy.

W przypadku podatników korzystających z metody proporcjonalnego odliczenia przewidziana dla nich ulga abolicyjna nie ma zastosowania do otrzymanego z zagranicy zwrotu podatku.

Zwrot zagranicznego podatku - sposób rozliczania

Często zdarzają się sytuacje, że rok podatkowy w Polsce nie pokrywa się z rokiem podatkowym w kraju osiągania dochodu zagranicznego. Powoduje to, że może wystąpić przypadek, w którym podatnik otrzyma zwrot zagranicznego podatku w innym roku podatkowym niż ten, w którym rozliczył w Polsce dochód z pracy zagranicznej. 

Podatnicy mają wątpliwości, w którym zeznaniu podatkowym otrzymany zwrot rozliczyć. Czy będzie to zeznanie za rok osiągnięcia dochodów zagranicznych, na podstawie którego został otrzymany zwrot, czy też będzie to zeznanie za rok, w którym otrzymali zwrot podatku?

Analiza treści art. 45 ust. 3a ustawy PIT wskazuje, że otrzymany zwrot należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał zwrot. W konsekwencji podatnik nie powinien korygować uprzednio złożonego zeznania podatkowego, w którym chciałby uwzględnić zwrócony podatek.

Przykład 3.

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym osiągał w 2018 r. wyłącznie dochody z pracy w Holandii. W terminie do 30 kwietnia 2019 r. złożył zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, w którym rozliczył podatek zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia. W styczniu 2019 r. podatnik otrzymał z Holandii zwrot zagranicznego podatku. W tej sytuacji podatnik nie powinien dokonywać korekty zeznania za 2018 r., lecz otrzymany zwrot powinien wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r., ponieważ w tym roku zwrot otrzymał.

Taki sposób interpretacji potwierdzają także organy podatkowe. Przykładowo w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 sierpnia 2013 r., nr ILPB2/415-451/13-2/ES, czytamy:

„Co do zasady korekta deklaracji dotyczy sytuacji, w której podatnik błędnie sporządził daną deklarację bądź nie skorzystał z prawa, które mu przysługiwało na dany stan prawnopodatkowy.

Z taką sytuacją w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia, bowiem Wnioskodawca jak sam wskazał we wniosku sporządził deklarację PIT-36 z załącznikiem PIT-ZG, z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej, do której miał pełne prawo.

Zatem zwrot podatku zapłaconego w holenderskim urzędzie skarbowym Wnioskodawca dolicza do podatku wyliczonego w zeznaniu za rok, w którym ten zwrot otrzymał […].

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może złożyć korekty deklaracji PIT-36 za 2011 r., bowiem dokonał poprawnego rozliczenia dochodów osiągniętych tak w Holandii jak i w Polsce z uwzględnieniem stosownych przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji zwrot podatku zagranicznego ma obowiązek doliczyć do podatku należnego za rok, w którym go uzyskał”.

Otrzymany z zagranicy zwrot podatku podatnik wykazuje w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok, w którym zwrot faktycznie otrzymał.

Podsumowując powyższe, zwrot zagranicznego podatku jest możliwy. Podatnicy stosujący metodę proporcjonalnego odliczenia muszą pamiętać o konieczności rozliczenia otrzymanego zwrotu z zagranicy. Nie dokonuje się tego poprzez korektę uprzednio złożonego zeznania podatkowego, lecz poprzez wykazanie zwrotu w rozliczeniu składanym za rok otrzymania zwrotu zagranicznego podatku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów