Poradnik Przedsiębiorcy

Opłaty środowiskowe - 2021

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.), pobór wód z ujęć własnych, składowanie odpadów.

Opłaty środowiskowe - jakie stawki w 2021?

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 wynoszą:

  • Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - wynoszą od 3,24 do 286,77 zł - w zależności od rodzaju silnika oraz paliwa.
  • Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska:
    • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza - 412,01 zł/kg
    • umieszczenie odpadów na składowisku - 301,84 zł/Mg.

Jak płacić opłaty środowiskowe?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek:

  • prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
  • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
  • wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.