0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Otrzymanie działki od gminy zamiast wywłaszczenia – opodatkowanie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gminy, dokonując inwestycji, muszą niejednokrotnie wywłaszczać właścicieli działek. W praktyce zazwyczaj po wycenie nieruchomości gmina wypłaca właścicielom odszkodowanie. W niektórych przypadkach otrzymują oni inną nieruchomość. W takiej sytuacji podatnicy zastanawiają się, jak w tym przypadku ma być opodatkowane otrzymanie działki od gminy. 

Wywłaszczenie – opodatkowanie podatkiem VAT

Przypomnijmy, że przez dostawę towarów, o której mowa w ustawie VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

 • wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń nią przewidzianych lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

 • wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

 • wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

 • zbycie praw, o których mowa powyżej. 

Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest więc objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa).

W takiej sytuacji uznać należy, że ma miejsce dostawa towarów w zamian za odszkodowanie, natomiast odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną – objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie albo ograniczenie, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości.

Wywłaszczenie działek a stawka VAT

W praktyce najczęściej przedmiotem wywłaszczenia są działki, czyli nieruchomości niezabudowane. W przypadku wywłaszczenia terenów niezabudowanych są one:

 • opodatkowane VAT według stawki 23%,

 • zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT – jeżeli są to tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane.

W ustawie o VAT znajdziemy definicję terenów budowlanych. Rozumie się przez nie grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przykład 1.

Wójt ze względu na budowę nowej drogi musiał wywłaszczyć nieruchomość niezabudowaną. Była ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynikało, że jest to działka budowlana. Czy w takim przypadku odszkodowanie jest opodatkowane podatkiem VAT?

Tak, w tym przypadku należy opodatkować odszkodowanie, mamy bowiem do czynienia z działką budowlaną, co potwierdza miejscowy plan zagospodarowania. 

Tym samym dostawa terenów niezabudowanych jest zwolniona z VAT pod warunkiem, że:

 1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że tereny te nie są przeznaczone pod zabudowę;

 2. dla terenów tych nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika, że tereny te nie są przeznaczone pod zabudowę;

 3. dla terenów tych nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzająca, że jest to teren zabudowany.

Przykład 2.

Prezydent wywłaszczył działkę ze względu na konieczność budowy ujęcia wody. Nie posiadała ona planu zagospodarowania. Właściciel wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy, jednak jej nie otrzymał. Czy w takim przypadku odszkodowanie za wywłaszczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W tym przypadku oczywiście odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Działka nie ma bowiem charakteru budowlanego.

Otrzymanie działki od gminy zamiast odszkodowania

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. W niektórych przypadkach gmina w zamian za wywłaszczoną działkę daje podatnikowi inną działkę. Czy w takiej sytuacji przekazana działka winna być opodatkowana podatkiem VAT?

Przykład 3.

Gmina dokonała wywłaszczenia działki pod drogę. Odszkodowanie za tę działkę wyniosło 150 000 zł. Gmina zawarła porozumienie, że w zamian za odszkodowanie przeniesie na podatnika inną działkę. Stanowi ona teren budowlany w rozumieniu ustawy o VAT. Czy przeniesienie działki przez gminę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W tym przypadku przeniesienie własności działki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina dokonuje podlegającej opodatkowaniu dostawie nieruchomości niezabudowanej opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 23%. 

Tym samym gmina winna wyliczyć podatek VAT od kwoty brutto i odprowadzić go do organu podatkowego. 

Odszkodowanie wynikające z wywłaszczania podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Co ważne, gdy gmina zamiast odszkodowania przekaże podatnikowi działkę, także musi ją opodatkować. W przypadku przekazania działki musimy pamiętać, że opodatkowaniu podlega tylko teren budowlany w rozumieniu ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów