0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja programów komputerowych - jaka stawka i metoda?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znaczna część przedsiębiorców w prowadzonej działalności wykorzystuje komputer. Jednak wiele z tych urządzeń musi posiadać odpowiedni program komputerowy, który ułatwia prowadzenie firmy. Jest on kwalifikowany jako wartość niematerialna i prawna. Czy możliwa jest amortyzacja programów komputerowych? Odpowiadamy poniżej.

Podział programów komputerowych

Ze względu na skutki podatkowe programy komputerowe należy podzielić na:

  • oprogramowania systemowe (operacyjne),

  • oprogramowania użytkowe w wersji OEM lub BOX.

Programy systemowe zazwyczaj kupuje się wraz z komputerem. Stanowią one niezbędny element, który umożliwia jego uruchomienie i działanie.

Z kolei programy w wersji OEM używane są na jednym komputerze. Licencji na taki program nie można odsprzedawać ani przenosić na inne urządzenia. Zakup programu użytkowego w wersji OEM powiększa wartość początkową komputera.

Ważne!

Programy użytkowe w wersji BOX stanowią wartość niematerialną i prawną, w związku z czym stanowią odrębny składnik majątku i podlegają amortyzacji.

Program komputerowy stanowiący wartość niematerialną i prawną

W świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zgodnie z tą definicją programy komputerowe mogą stanowić prawa autorskie, które zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych.

Zazwyczaj jednak podatnik kupując program komputerowy, nabywa licencję na użytkowanie danego programu. W związku z tym nie dochodzi do przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Ważne!

Program komputerowy stanowi wartość niematerialną i prawną, która podlega amortyzacji w sytuacji, gdy:

  • stanowi nabytą licencję lub prawo autorskie,

  • został zakupiony przez dany podmiot,

  • jest zdatny do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,

  • jest wykorzystywany w prowadzonej przez podatnika działalności,

  • przewidywany okres użytkowania w firmie przekracza rok.

Ustalenie wartości początkowej programu komputerowego

Jeśli przedsiębiorca nabył program komputerowy w drodze kupna, to jego wartość początkową stanowi cena nabycia.

Ważne!

Cena nabycia to kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania programu do używania pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT.

 

Do kosztów, które mogą zwiększać wartość początkową programu komputerowego można zaliczyć, np. koszt załadunku, wyładunku, transportu, ubezpieczenia w drodze, instalacji, uruchomienia programu czy też koszty wdrożenia programu komputerowego.

Amortyzacja programów komputerowych - jaka stawka i metoda amortyzacji

W sytuacji, gdy program komputerowy stanowi wartość niematerialną, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy to zrobić najpóźniej w miesiącu przekazania programu komputerowego do używania. Amortyzacja programów komputerowych może rozpocząć się od następnego miesiąca.

Ważne!

Amortyzacja programów komputerowych może być dokonywana wyłącznie metodą liniową przez okres nie krótszy niż 2 lata, w związku z czym roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 50%.

 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, w tym amortyzacja programów komputerowych została wyłączona z możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.

Jeśli jednak wartość programu komputerowego nie przekracza wartości 10.000 zł, to możliwe jest zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania programu komputerowego do używania lub w następnym miesiącu.

Natomiast gdy wartość początkowa programu komputerowego przekracza 10.000 zł, jednak przewidywany okres wykorzystywania programu w firmie jest krótszy niż rok, to nie będzie on stanowił wartości niematerialnej i prawnej. W takiej sytuacji zakup programu komputerowego należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów