Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnych badań lekarskich

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę jest zobowiązany do skierowania go na badania lekarskie, a niedostosowanie się do tych wymogów prawnych, może narazić pracodawcę na ciężkie konsekwencje finansowe. Wyjaśniamy tę kwestię w poniższym artykule.

Badania lekarskie pracownika a kodeks pracy 

Jak wynika z Kodeksu pracy jednym z obowiązków pracowników jest poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarza. Natomiast, jeżeli chodzi o pracodawcę, nie może on dopuścić do pracy podwładnego bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4. KP).

Pracodawca, który nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do nawet 30.000 zł.

Badania lekarskie w praktyce

Pracownika na badania lekarskie kieruje pracodawca przez wydanie mu skierowania. Powinno ono określać:

  • rodzaj badania (wstępne, okresowe),

  • stanowisko pracy,

  • informacja o szkodliwych czynnikach lub uciążliwych warunkach pracy.

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. Za czas wykonania badań, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Co więcej, koszty związane z badaniem powinien pokryć pracodawca.

Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu badania stwierdza, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do pracy na danym stanowisku, czy też takich przeciwwskazań nie ma.

Wszystkie zaświadczenia lekarskie powinny być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Wstępne badania lekarskie przechowuje się w części A, natomiast wszystkie inne badania lekarskie pracodawca powinien umieścić w części B.