0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skierowanie na badania lekarskie - darmowy wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Wraz z wejściem ustawy o służbie medycyny pracy oraz na podstawie art. 229 Kodeksu pracy (dalej k.p.) ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek profilaktycznego kontrolowania stanu zdrowia pracowników. Przejawem tego jest choćby obowiązek zawierania umów z jednostką służby medycyny pracy, na podstawie której będą wykonywane badania lekarskie podwładnych. Skierowanie na badania lekarskie - czytaj więcej!

Pobierz darmowy wzór skierowania na badania lekarskie w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Skierowanie na badania lekarskie - wzór.pdf
Skierowanie na badania lekarskie - wzór.docx

Skierowanie na badania - rodzaje badań lekarskich

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje badań lekarskich, które powinny zostać zrealizowane na skierowanie wydane przez pracodawcę:

 • wstępne badania lekarskie - dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • kontrolne badania lekarskie - wykonywane np. w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą,
 • okresowe badania lekarskie - wykonywane po zakończeniu ważności badań wstępnych lub na wniosek pracownika w przypadku zakończenia pracy w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi.

Dopuszczenie do pracy

Zgodnie z brzmieniem art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Wspomniane zaświadczenie jest niezbędne przed faktycznym przystąpieniem do pracy, niezależnie od tego, czy praca ma miejsce przed podpisaniem umowy, czy już po zawarciu umowy.
W przypadku dopuszczenia pracownika do pracy bez przeprowadzonych badań lekarskich, pracodawca jest narażony na grzywnę, którą może wymierzyć Państwowa Inspekcja Pracy. Ponadto zatrudniający naraża się na ewentualne odszkodowania lub renty w przypadku choroby zawodowej pracownika.
Zasadniczo badania lekarskie wykonywane są na koszt pracodawcy.
Należy podkreślić, że pracodawca ma prawo do zapoznania się z treścią zaświadczenia lekarskiego nim dopuści pracownika do pracy.

Badania lekarskie pracowników a RODO

4 maja 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa wdrażająca RODO, która znowelizowała Kodeks pracy zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może żądać od kandydata do pracy następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Oznacza to, że pracodawca nie może dłużej żądać od osób ubiegających się o pracę podania adresu zamieszkania oraz imion rodziców.

Warto zaznaczyć, że badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy, od których pracodawca nie może żądać adresu zamieszkania, a ten z kolei jest zawarty we wzorze skierowania na badania lekarskie. Co w tej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Pracodawca zgodnie z Kodeksem pracy nie może żądać od przyszłego pracownika adresu zamieszkania, w związku z czym to pole na skierowaniu powinien pozostawić puste. W tej sytuacji to placówka medyczna, do której uda się skierowany będzie obowiązana do pozyskania od zatrudnianego pracownika danych adresowych.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła również obowiązek przechowywania przez pracodawców oprócz orzeczeń lekarskich:

 • samodzielnie wystawionych skierowań na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne,
 • orzeczeń oraz skierowań na badania wydanych przez poprzednich pracodawców, na podstawie których aktualny pracodawca ma możliwość porównania warunków pracy opisanych w skierowaniu z warunkami na obecnym stanowisku pracy - w przypadku pracowników przyjmowanych do pracy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy jeżeli posiadają aktualne orzeczenia lekarskie. 

Elementy skierowania na badania lekarskie

 1. Oznaczenie pisma tytułem oraz wskazanie podstawy prawnej - art. 229 § 1 i 2 k.p.,
 2. Data i miejsce wystawienia pisma,
 3. Oznaczenie pracodawcy wraz z podaniem NIP,
 4. Oznaczenie pracownika wraz z podaniem numeru PESEL lub w przypadku jego braku serię, numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dla osób przyjmowanych do pracy konieczne jest natomiast podanie daty urodzenia. 
 5. Informacja o tym, jakiego rodzaju badań dotyczy skierowanie,
 6. Informacja o tym, jakie pracownik zajmuje lub będzie zajmował stanowisko pracy ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy,
 7. Informacja o tym czy w zakładzie występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe,
 8. Podpis pracodawcy.

Co ważne skierowanie na badania lekarskie wystawia się w 2 egzemplarzach: jeden jest dla lekarza, drugi dla pracownika. Ponadto skierowanie powinno zostać także u pracodawcy  (w aktach pracownika).

Badania lekarskie pracowników to jeden z czynników, który ma wpływ na to czy pracodawca może czy też nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy. Dlatego ważne jest aby w sposób poprawny wypełnić skierowanie na badania ponieważ od niego zależy czy badanie się odbędzie.

Wystawienie skierowania na badania w systemie wFirma.pl

Oprogramowanie do prowadzenia kadr i płac pozwala na generowanie dokumentacji kadrowej, w tym skierowań na badania dla pracowników. W celu wydrukowania dla pracownika skierowania na badania lekarskie należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane skierowanie i z górnego paska wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE.

Skierowanie na badania lekarskie - jak wygenerować?

Po pojawieniu się okna wystarczy wybrać rodzaj badania oraz opisać stanowisko pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów