0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program LIFE – dotacje na rzecz środowiska i klimatu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Program LIFE, wdrażany w Unii Europejskiej od ponad 30 lat, jest jedynym mechanizmem finansowym w całości przeznaczonym ochronie środowiska. Struktura programu cały czas zmieniała się, aby jak najlepiej realizować stawiane cele związane z procesem wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacji unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacji nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Program LIFE - struktura i budżet

Obecnie wdrażany Program LIFE na rzecz środowiska i klimatu został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE (nr 2021/783) z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Całkowity budżet na lata 2021–2027 wynosi 5,432 mld euro i został podzielony na następujące obszary i podprogramy:

 1. Obszar środowisko – (3,488 mld euro) w którego ramach wyróżniamy:
 • Przyrodę i różnorodność biologiczną (2,143 mln euro) oraz
 • Gospodarkę o obiegu zamkniętym i jakość życia (1,345 mld euro),
 • Obszar klimat – (1,944 mld euro) podzielony na:
  • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do jego zmian (947 mln euro) oraz
  • Przejście na czystą energię (997 mln euro).

  Komisja Europejska powierzyła zarządzanie programem Agencji Wykonawczej CINEA, która raz w roku publikuje zaproszenie do składania wniosków i jest odpowiedzialna za ich ocenę formalną oraz merytoryczną, a także wydaje decyzję o współfinansowaniu inwestycji, płatnościach oraz sprawozdawczości. Podmiotami, które mogą ubiegać się o wsparcie, są m.in.: samorządy i administracja, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe.

  Jaką rolę we wdrażaniu programu pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)?

  Aby ułatwić beneficjentom aplikowanie o środki (wnioski składa się w języku angielskim przez przeznaczoną do tego stronę), w państwach członkowskich Unii Europejskiej powołuje się Instytucje Krajowe. W Polsce od roku 2008 na podstawie podpisanej z Komisją Europejską umowy NFOŚiGW przejął rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz Podmiotu współfinansującego Program LIFE. Co to oznacza w praktyce?

  Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie mogą skorzystać z merytorycznego wsparcia specjalistów instytucji w zakresie przygotowania projektów i wniosków do Komisji Europejskiej w formie konsultacji telefonicznych, e-mail oraz osobistych. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje również szkolenia, warsztaty i webinaria dla potencjalnych wnioskodawców, a od 2020 roku uruchomił również usługę eKonultantLIFE, w której za pośrednictwem platformy Microsoft Teams można skonsultować koncepcję swojego projektu. Poza wsparciem doradczym oferowanym przez instytucję beneficjenci korzystają również ze wsparcia finansowego, które może przybrać dwie formy.

  Po pierwsze: dofinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych w formie dotacji lub pożyczek. Należy bowiem wspomnieć, że dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych – do 75%. Pozyskanie dodatkowego wsparcia przez NFOŚiGW powoduje, że projekt w ramach programu LIFE można sfinansować z dotacji w 95%.

  Po drugie: za pośrednictwem Inkubatora wniosków LIFE beneficjenci mają szansę pozyskać kwotę do 80 tys. zł na przygotowanie projektów do Komisji Europejskiej. Wspomniana kwota jest wypłacana w 4 lub 5 transzach, ma charakter bezzwrotnego grantu, ale nie może przekroczyć 0,6% wartości zaakceptowanych przez Komisję Europejską kosztów kwalifikowalnych. Podsumowując, można powiedzieć, że rolą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków do Programu LIFE, zbudowanie odpowiednich kompetencji do właściwego przygotowania i wdrażania projektów, dodatkowe wsparcie finansowe projektów oraz zwiększenie zainteresowania Programem LIFE wśród potencjalnych wnioskodawców.

  Co decyduje o zakwalifikowaniu projektu do Programu LIFE? 

  Jednym z głównych celów Programu LIFE jest ochrona, utrzymanie i rozwój kapitału naturalnego Unii Europejskiej oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i wpływami związanymi ze środowiskiem i klimatem.

  Czy to oznacza, że każdy projekt związany z ochroną środowiska może liczyć na wsparcie? Odpowiedź brzmi: nie. Podmioty zainteresowane udziałem w Programie LIFE powinny odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy mój projekt rozwiązuje problem środowiskowy istotny dla Europy?
  • Czy zastosowane rozwiązania charakteryzuje się dużą innowacyjnością oraz dojrzałością technologiczną?
  • Czy wypracowane wyniki projektu mogą być wykorzystane, powielane i przenoszone do innych krajów?

  Dopiero uzyskanie odpowiedzi twierdzącej na postawione pytania pozwala rozpocząć pracę nad określeniem mierzalnych celów środowiskowych oraz planów zastosowania w przyszłości technologii lub produktów na szeroką skalę. Można więc powiedzieć, że projekt dofinansowany w ramach Programu LIFE powinien mieć wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo w całej Unii Europejskiej.

  Jaki korzyści odniosła Małopolska z realizacji projektu w ramach Programu LIFE? 

  Cechą charakterystyczną projektów realizowanych w ramach Programu LIFE jest współpraca. Nie od dziś wiadomo, że realizacji projektów partnerskich pozwala wypracować skuteczne rozwiązania, które opierają się na doświadczeniach i praktykach wielu podmiotów. Z tą myślą powstał zintegrowany projekt „Małopolska w zdrowej atmosferze” skupiający 69 partnerów z Polski, Czech i Słowacji, którego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości środowiska. Wartość projektu to ponad 70 mln zł, na które składa się: dofinansowanie z Programu LIFE – 42 mln (60%), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 6,8 mln (10%) oraz wkład własny beneficjentów – około 21,7 mln zł (30%). Główne działania przewidziane w projekcie to:

  • stworzenie sieci Ekodoradców w gminach w Małopolsce, którzy wspierają wdrażanie Programu ochrony powietrza oraz pozyskują środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń,
  • doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganiu ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii,
  • kampanie edukacyjno-informacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym (w tym skierowane do dzieci i młodzieży),
  • narzędzia do modelowania w wysokiej rozdzielczości rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie (m.in. poprzez analizę wariantów wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w Krakowie),
  • wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, a także uruchomienie punktów informacyjnych, które będą udzielały pomocy osobom chcącym pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia oszczędzające energię,
  • międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

  Projekt jest wdrażany od października 2015 roku, a jego zakończenie zaplanowano na grudzień 2023 roku. Jakie są dotychczasowe efekty wdrażania programu? Średnie stężenie pyłu PM10 między sezonem zimowym 2014–2015 a sezonem 2021–2022 spadło w Małopolsce o 36%., a w Krakowie aż o 49%. Zatrudnieni w gminach Ekodoradcy udzielili ponad milion porad i konsultacji oraz pozyskali blisko 96 mln zł dodatkowych środków na konkretne działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wymianę przestarzałych pieców. Udało się również wymienić 80 tys. starych pieców węglowych i posadzić 240 000 drzew. Mieszkańcy Małopolski mogą również korzystać w swoim smartfonie lub komputerze z powstałej dzięki projektowi aplikacji Ekointerwencja. Wspomniany liczby robią wrażenie, a przedstawiciele Komisji Europejskiej chwalą województwo małopolskie za skuteczną i efektywną realizację projektu na rzecz ochrony środowiska.

  Jak wykorzystać strumienie powietrza w obszarach zurbanizowanych do produkcji energii?

  Kolejnym projektem, który uzyskał wsparcie w ramach Programu LIFE i warto o nim powiedzieć więcej, dotyczy zbudowania i przetestowania prototypu innowacyjnego zespołu prądotwórczego Urban Wind Power Station, który wykorzystuje strumień powietrza w przestrzeni zurbanizowanej do produkcji taniej energii elektrycznej.

  Realizacja projektu przypada na lata 2018–2021, w trakcie których przeprowadzono prace przygotowawcze, stworzono prototypy silników wiatrowych o mocy 5kW, 10kW i 20kW, które następnie przetestowano wstępnie oraz w warunkach rzeczywistych. W wyniku 3 lat pracy powstało uniwersalne i łatwo modyfikowalne urządzenia przystosowane do funkcjonowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, zwłaszcza w ciągach przemysłowych, tunelach w metrze, zakładach produkcyjnych, a także w biurowcach, które może być podstawą do produkcji energii elektrycznej w systemie rozproszonym, przynosząc wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne.

  Urządzenie ma niebagatelny wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez jego zastosowanie w aglomeracjach miejskich, które są swoistymi wyspami ciepła. Teraz najważniejsze są działania edukacyjne, a także komercjalizacja projektu na szeroką skalę.

  Konferencja podsumowująca polski projekt Life-Urbaanwind.pl miała charakter międzynarodowy i uczestniczyło w niej online ponad 150 osób z różnych krajów. Miejmy nadzieję, że w najbliższych latach urządzenie na dobre zadomowił się w przestrzeni publicznej miast całej Unii Europejskiej. Jak przekonują twórcy, metro w Warszawie (28 stacji) może zainstalować urządzenia o mocy min. 500 kW, co przyniesie redukcję CO2 1 500 000 kg/rok. Metra w Paryżu, Pradze, Budapeszcie mają potencjał instalacji urządzenia o łącznej mocy 5,5 MW, dając redukcję emisji CO2 o 13 500 000 kg/rok. Przedsiębiorcy, instalując tylko 300 zestawów średnio o mocy 100 kW każde, mogą wyprodukować energię elektryczną na poziomie 75 GWh/rok, która ograniczy emisję CO2 o 37 500 000 000 kg/rok. Po więcej ciekawych informacji o projekcie odsyłamy na stronę: www.urbanwind.pl.

  Program LIFE daje możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych, a następnie wdrożenia ich na dużą skalę. Bezzwrotna dotacja do 95% wartości inwestycji (wkład Komisji Europejskiej + NFOŚiGW), która nie stanowi pomocy publicznej, pozwala sfinansować projekty mające duży wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Komisji Europejskiej zależy przede wszystkim na tym, aby skuteczne projekty w zakresie ochrony środowiska były powielane i przenoszone do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przedstawione dwa polskie projekty, które uzyskały wsparcie w ramach Programu LIFE, pokazują, jak duże znaczenie dla ochrony środowiska ma wspieranie polityki ukierunkowanej na efektywność energetyczną, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie niskiej emisji.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów