0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wsparcie w starcie - zasady ubiegania się o pożyczkę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród instrumentów wsparcia dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyróżniamy dotacje i pożyczki. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że po spełnieniu określonych w umowie warunków dotacja staje się formą pomocy bezzwrotnej, natomiast kwota pożyczki wraz z odsetkami zawsze podlega zwrotowi. Nie każdy jednak będzie miał szansę ubiegać się o dotację. Specyficzne warunki określające m.in.: status na rynku pracy, miejsce zamieszkania, wiek czy płeć wnioskodawcy w połączeniu z ograniczoną pulą środków na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w formie bezzwrotnej powodują, że część osób kwalifikuje się jedynie do wsparcia zwrotnego. W ostatnich latach wśród produktów pożyczkowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej prym wiedzie Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie. W artykule przedstawiamy, kto może pozyskać, ile środków oraz na jakich zasadach. 

Zasady ubiegania się o pożyczkę 

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które na podmiot zarządzający wybrało Bank Gospodarstwa Krajowego. Osoby zainteresowane wsparciem pożyczkowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny zwrócić się do pośrednika finansowego, wybranego przez BGK, którego funkcją jest zapewnienie wsparcia w ramach poszczególnych regionów kraju. Lista instytucji dostępna jest pod linkiem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/#c18017.

Regulamin udzielania pożyczek wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosków wymienia niezatrudnionych oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej:

 • studentów ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • absolwentów szkół i uczelni (do 48. miesiąca od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego),
 • opiekunów osób z niepełnosprawnościami (członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z niepełnosprawnością, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego),
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Analizując adresatów pożyczki, widać, że produkt skierowany jest przede wszystkim do osób młodych: studentów oraz absolwentów szkół i uczelni oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wystarczy jednak uzyskać status osoby bezrobotnej i być w wieku przedemerytalnym, aby kwalifikować się do programu. Należy jednak pamiętać, że wnioskodawca zawsze zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej szacowana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał i nie może przekroczyć jego 20-krotnej wysokości. Maksymalna wartość pożyczki, biorąc pod uwagę dane z III kwartału 2022 roku, obecnie wynosi około 130 000 zł, która może być rozłożona na 7-letni okres spłaty. Cechą szczególną pożyczki jest stałe oprocentowanie w okresie kredytowania, które wynosi 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Od 8 września 2022 roku stopa redyskontowa weksli wynosi 6,80%, co oznacza, że oprocentowanie kształtuje się na poziomie 1,70% lub 0,68%. Dla kogo przewidziane jest najniższe oprocentowanie? Regulamin stanowi jasno, że jest ono zaplanowane dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Dla wszystkich pozostałych podmiotów oprocentowanie wynosi 1,7%. Na uwagę zasługuje również brak dodatkowych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki oraz możliwość skorzystania z 12-miesięcznej karencji w spłacie. Jeżeli chodzi o formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, to obligatoryjnie wymagany jest weksel in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowanie przez pośrednika zabezpieczenie. 

Bardzo przydatnym narzędziem jest kalkulator dostępny na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, który pozwala nam przeprowadzić symulację pożyczki. 

Przykład 1.

Kwota pożyczki: 100 000 zł, okres spłaty: 7 lat, 12-miesięczna karencja w spłacie, oprocentowanie: 1,7%.

Raty odsetkowe przez pierwsze 12 miesięcy na poziomie 140 zł za miesiąc, później przez okres 6 lat – 1500 zł za miesiąc (rata odsetkowa + kapitał do spłaty).

Całkowita kwota do spłaty – 106 870 zł. Odsetki – 6870 zł 

Przykład 2.

Kwota pożyczki: 100 000 zł, okres spłaty: 7 lat, bez karencji w spłacie, oprocentowanie: 1,7%.

Raty przez okres 7 lat – około 1300 zł za miesiąc.

Całkowita kwota do spłaty – 106 020 zł. Odsetki – 6020 zł 

Biorąc pod uwagę przedstawione przykłady, widać, że koszty pożyczki są bardzo niskie. Odsetki na poziomie około 6000 zł przez okres 7 lat (przy braku dodatkowych opłat i prowizji) powinny zachęcać przyszłych przedsiębiorców do skorzystania z tego produktu. Dodatkowa możliwość skorzystania z odroczenia spłaty na 12 miesięcy pozwala całkowicie skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa przez 1 rok działalności, co nie wpływa znacznie na zwiększenie wysokości odsetek. Należy jednak pamiętać, że z karencji w spłacie możemy skorzystać jedynie od momentu uruchomienia pożyczki do daty określonej w umowie. Bieg okresu karencji nie może być rozpoczęty podczas trwającej już spłaty pożyczki. 

Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę oraz podjęcie decyzji w sprawie przyznania odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Analizując dokumentację programu, można stwierdzić, że nie powinna ona przysporzyć większych kłopotów. Wniosek o udzielenie pożyczki poza podstawowymi danymi wnioskodawcy zawiera: opis zakładanego przedsięwzięcia oraz przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej (planowane przychody i koszty), miejsce i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, szczegółową specyfikację oraz harmonogram wydatków wraz z informacją o źródłach finansowania oraz formy zabezpieczenia spłaty należności z tytułu pożyczki. Wymagane oświadczenia i zaświadczenia dotyczą m.in.: nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie roku przed złożeniem wniosku, niewykonywania zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej, niekaralności w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, nieubieganie się przez wnioskodawcę o inne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej.

Regulamin programu przewiduje prowadzenie działalności zarówno w formie indywidualnej, jak i spółki cywilnej. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy tylko 1 z osób ubiega się pożyczkę i zamierza utworzyć spółkę cywilną z osobą nieubiegającą się o wsparcie w programie. Wniosek wypełnia wówczas wnioskodawca, wskazując w treści, z kim chce utworzyć spółkę cywilną. Niezbędne jest wówczas złożenie przez współwłaściciela oświadczenia potwierdzającego, że zapoznał się z warunkami pożyczki wspólnika. 

Co można sfinansować?

W ramach środków pożyczki można sfinansować:

 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
 • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • koszty związane z prowadzeniem działalności do 6. miesiąca od jej podjęcia (np. czynsz za lokal),
 • środek transportu (z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów),
 • wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki. 

Rejestracja działalności gospodarczej powinna odbyć się po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki od pośrednika finansowego. W chwili podpisywania umowy o pożyczkę działalność powinna mieć status aktywnej. Regulamin określa również szczegółowo terminy rozliczania pożyczki. W ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki. Nie może to nastąpić później niż w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach instytucja może przedłużyć ten termin o 3 miesiące. Opłacone faktury, rachunki lub inne równoważne dokumenty stanowią dowód poniesienia wydatku. Wykluczone jest natomiast finansowanie zakupu przedmiotów/towarów zakupionych od członków najbliższej rodziny. 

Doradztwo i szkolenia w ramach programu "Wsparcie w starcie"

Bank Gospodarstwa Krajowego zadbał również o to, aby wsparcie udzielane w ramach programu miało charakter kompleksowy. Ponieważ większość aplikujących to osoby młode, zaczynające swoją przygodę z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, mogą skorzystać zarówno z doradztwa na etapie wnioskowania o wsparcie, jak i szkoleń po zawarciu umowy pożyczki. Pośrednicy finansowi podejmują współpracę z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, biurami karier oraz centrami informacyjno-doradczymi w celu zapewnienia możliwości skorzystania z ww. usług przez osoby ubiegające się o pożyczkę. Wśród tematów szkoleń znajdziemy m.in.: opracowanie biznesplanu, księgowość w MŚP, analiza ryzyka i konkurencji, prawo gospodarcze i prawo pracy, zarządzanie finansami i marketing w firmie. Łączna wartość usług doradztwa i szkoleń nie może przekroczyć 30% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, a okres świadczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 

Drugi element Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie związany jest z tworzeniem nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniem bezrobociu. Zarówno osoba, która uzyskała pożyczkę na założenie działalności gospodarczej, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i szkoły, żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą ubiegać się o kwotę około 39 000 zł (do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał) na utworzenie stanowiska pracy. Okres spłaty wynosi 3 lata, nie ma natomiast możliwości skorzystania z karencji w spłacie. Pożyczka udzielona podmiotowi, który korzysta również z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwiększa jego zadłużenie i wydłuża okres spłaty zgodnie z harmonogramem. Oprocentowanie kształtuje się na poziomie 1,7% oraz 0,68%, nie ma dodatkowych opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę. Ubiegający się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy składa następujące dokumenty: 

 • kosztorys dotyczący tworzonego miejsca pracy,
 • preferowaną formę zabezpieczenia spłaty pożyczki,
 • opinię Powiatowego Urzędu Pracy (w przypadku zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez PUP),
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS-u o niezaleganiu z wpłatami,
 • oświadczenie o niekaralności w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • oświadczenie o niewystępowaniu z wnioskiem o inne środki publiczne na ten sam cel. 

W ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, pożyczkobiorca jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanej kwoty. Nie powinno to jednak nastąpić później niż w terminie 5  miesięcy od dnia podpisania umowy. Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy (tylko na podstawie umowy o pracę) można zatrudnić: osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy, poszukującego pracy absolwenta oraz opiekuna osoby z niepełnosprawnością w niepełnym wymiarze czasu pracy. Istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę na utworzenie kilku miejsc pracy. 

Wysoka kwota pożyczki, niskie oprocentowanie, krótki termin rozpatrzenia wniosku, brak dodatkowych opłat i prowizji, możliwość skorzystania z rocznej karencji w spłacie to cechy programu Wsparcie w starcie, które decydują o jego atrakcyjności. W połączeniu z dodatkowym doradztwem i szkoleniami oraz możliwością skorzystania z pożyczki na utworzenie miejsca pracy otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie dla osób, które nie spełniają wymogów dotacji, a chcą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów