0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Refundacja składek PFRON dla przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację składek emerytalnych oraz rentowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej jako PFRON). Analogiczne uprawnienie przysługuje również pracodawcy, który zatrudnia w swoim zakładzie pracy osoby niepełnosprawne. Wnioskujący może liczyć na zwrot składek w wysokości od 30% do nawet 100% wartości składek. Jakie warunki należy spełnić, żeby refundacja składek PFRON była należna? W jakiej wysokości przysługuje refundacja? Jakie kwoty można w rzeczywistości oszczędzić? Odpowiedzi na te oraz szereg innych pytań przedstawia poniższy artykuł.

Status osoby niepełnosprawnej a refundacja składek PFRON

Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z instytucji refundacji składek PFRON jest posiadanie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą statusu osoby niepełnosprawnej.

W świetle Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez osobę niepełnosprawną (dalej jako Ustawa o rehabilitacji) należy rozumieć osobę, która dysponuje stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności. Polski ustawodawca w treści rozdziału 2 ww. ustawy wskazuje na różnego rodzaju orzeczenia uzależnione od stopnia niepełnosprawności, a także jej wpływu na możliwość wykonywania przez niepełnosprawnego obowiązków pracowniczych. W konsekwencji powyższego wyróżnia się następujące rodzaje orzeczenia:

 • wskazujące lekki, umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności;
 • wskazujące całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy;
 • dotyczące niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

W tym miejscu należy wskazać, iż w świetle obowiązujących przepisów wyłączną podstawę do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej stanowi uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy bądź wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Refundacja składek PFRON dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą – warunki uzyskania

Refundacja składek PFRON w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne może przysługiwać przedsiębiorcy, który spełni szereg warunków przewidzianych w szczególności w treści przepisów Ustawy o rehabilitacji, a także Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 1. Pierwszym – podstawowym – warunkiem uzasadniającym złożenie wniosku o refundację składek jest posiadanie przez przedsiębiorcę stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o których mowa powyżej.
 2. Drugą przesłanką umożliwiającą skorzystanie z przedmiotowego uprawnienia jest konieczność regulowania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości i w odpowiednim terminie. W tym zakresie ustawodawca przewiduje pewne złagodzenie, przyjmując, iż możliwe jest uchybienie w terminie płatności składek, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 14 dni.
 3. Trzecim warunkiem jest natomiast konieczność uregulowania wszelkich należności wobec PEFRON. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawca przewiduje, iż osoba ubiegająca się o refundację składek nie może posiadać zaległości wyższych niż 100 zł. W tym miejscu warto wskazać, iż w przypadku gdy osoba składająca wniosek posiada zaległości, które przekroczyły przedmiotowy próg 100 zł, prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję w przedmiocie wstrzymania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Należy pamiętać, że taką decyzję uznaje się za wykonalną już z dniem jej wydania, a wstrzymanie refundacji następuje do momentu, aż wnioskodawca nie ureguluje obciążających go zaległości. Trzeba jednak mieć na względzie, iż brak spłaty zadłużenia może doprowadzić wnioskodawcę do szeregu nieprzyjemnych konsekwencji, bowiem w sytuacji gdy nie ureguluje on swoich zobowiązań do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który przysługuje mu refundacja, prezes Zarządu Funduszu jest upoważniony do wydania decyzji w przedmiocie odmowy wypłaty refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoba, która spełnia wymienione wyżej warunki, jest upoważniona do złożenia wniosku o refundację w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w świetle Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W celu ustalenia zasad naliczania składek konieczne jest sięgnięcie do art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o rehabilitacji, w świetle którego fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej, która wykonuje działalność gospodarczą, obowiązkowe składki emerytalne oraz rentowe, w kwotach, które ustalane są na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 18a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wymienione w treści art. 25a ust. 1 pkt. przepisy wskazują natomiast szczegółową podstawę wymiaru składek, uzależnioną przede wszystkim od wykonywanego przez wnioskodawcę zawodu. Należy przy tym pamiętać, iż warunkiem koniecznym, umożliwiającym skorzystanie z refundacji, jest opłacenie przez wnioskodawcę wszystkich obciążających go składek najpóźniej w momencie złożenia rzeczonego wniosku.

Wysokość refundacji składek

Ustawodawca przewidział możliwość refundacji składek emerytalnej i rentowej osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą, uzależniając wysokość refundacji od stopnia jej niepełnosprawności. W konsekwencji możemy wyróżnić podział na trzy progi procentowe refundacji:

 1. Refundacja składek PFRON w wysokości 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które przysługuje wnioskodawcy posiadającemu lekki stopień niepełnosprawności.

 2. Refundacja  składek PFRON w wysokości 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, do której upoważniony jest wnioskodawca posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 3. Refundacja 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniem stwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności.

Kwotę refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 przy uwzględnieniu stopnia niepełnosprawności wnioskodawców prezentuje poniższa tabela:

 1. Wariant 1. – „Mały ZUS” – czyli składki opłacane przez pierwsze dwa lata prowadzonej działalności, gdzie podstawa ich wymiaru wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia:

Stopień

niepełnosprawności

Składka emerytalna

152,26 zł

Składka rentowa

62,40 złSuma składek

214,66 zł

Lekki

64,40 zł

Umiarkowany

128,80 zł

Znaczny

214,66 zł

 

 1. Wariant 2. – „Duży ZUS” – gdzie podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna

612,19 zł

Składka rentowa

250,90 złSuma składek

863,09 zł

Lekki

258,93 zł

Umiarkowany

517,85 zł

Znaczny

863,09 zł

 

Refundacja składek PFRON dla pracodawcy

Zgodnie z art. 26 a–c Ustawy o rehabilitacji o uzyskanie dofinansowania z PFRON może ubiegać się również przedsiębiorca, który w swoim zakładzie zatrudnia osoby niepełnosprawne. Przedmiotowe świadczenie jest w takim przypadku doliczane do wypłaty niepełnosprawnego pracownika. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak spełnienie przez pracodawcę wyszczególnionych przez ustawodawcę formalności.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcy, który:

 • prowadzi zakład pracy chronionej;
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
 • nie posiada zaległości wobec PFRON przekraczających kwotę 100 zł;
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w kryteriach określonych przepisami prawa unijnego w zakresie udzielania pomocy publicznej;
 • nie jest objęty obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Tak jak w przypadku osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawcy przysługuje comiesięczne dofinansowanie na niepełnosprawnych pracowników posiadających stosowne orzeczenie o niepełnosprawności.

Konieczne jest również dokonanie rejestracji takiego pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Co istotne, wskazany pracownik nie może być osobą, która z mocy ustawy uzyskała prawo do emerytury (wyjątkiem od tej zasady są jedynie osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności).

Komu nie przysługuje dofinansowanie?

Analiza warunków uprawniających do skorzystania z refundacji prowadzi do wniosku, że dofinansowanie z PRFON nie przysługuje niepełnosprawnym, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także osobom posiadającym orzeczenie o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które uzyskały ustawowe prawo do emerytury.

Co ważne, w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w formie, w której część wynagrodzenia przyznawana jest jej ze środków publicznych, natomiast część ze środków przedsiębiorstwa, refundacja składek PFRON przysługuje jedynie na tę część, która jest finansowana przez pracodawcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów